КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 36
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 20 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд 
На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС 
Откриване на заседанието – 09.50 ч. 


По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 

3. Проект на решение относно влязло в сила отменително решение № 13354/07.12.2016 г. по адм. дело № 6288/2016 г. по описа на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалба на Мая Велкова Добровска срещу чл. 23, ал. 3 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, приети с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 9/07.03.2013 г. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
4. Проект на решение по Процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от нисконатоварени административни съдилища в Административен съд – София-град, Административен съд – София-област, Административен съд-Пловдив и Административен съд – Бургас, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 33/01.08.2017 г. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
5. Проект на решение по заявлението на Марина Христова Николова – съдия в Административен съд - София-град и Ванина Симеонова Колева - съдия в Административен съд - Бургас за преместване, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
6. Проект на решение по Процедура за преназначаване на магистрати от нисконатоварени административни съдилища в Административен съд - Хасково, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 30/19.07.2017 г. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския районен съд, за периодично атестиране на Ваня Ангелова Горанова - съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в АС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
8. Обсъждане на възможността за оптимизиране на реда за извършване на проверките по чл. 175д ЗСВ. 
Внася Калин Калпакчиев – член на Висшия съдебен съвет 
9. Предложение от Димитър Узунов за допълване на решение по Протокол № 35/19.09.2017 г., т. 1. 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

 1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Административен съд – Перник 
Кандидат: 
- Ивайло Емилов Иванов – и.ф. административен ръководител – председател на Административен съд – гр. Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 41/24.10.2013 г., комплексна оценка „много добра”)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 11 гласа „за“ и 1 глас „против“, на основание чл. 194 б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Ивайло Емилов Иванов – и.ф. административен ръководител – председател на Административен съд – гр. Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „административен ръководител – председател“ на Административен съд – гр. Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност. 
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали) 
2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Административен съд – Разград 
Кандидат: 
- Светла Петкова Робева – съдия в Окръжен съд-Разград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 22/30.04.2015 г., комплексна оценка „много добра”)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 12 гласа „за“ и 0 гласа „против“, на основание чл. 194 б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Светла Петкова Робева – съдия в Окръжен съд-Разград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „административен ръководител – председател“ на Административен съд – Разград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност, и при довършване на започнатите с нейно участие наказателни дела. 
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали) 


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

3. ОТНОСНО: Влязло в сила отменително решение №13354/07.12.2016 г. по адм. дело № 6288/2016 г. по описа на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалба на Мая Велкова Добровска срещу чл. 23, ал. 3 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, приети с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 9/07.03.2013 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 и чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ във вр. с § 209 от ПЗР на ЗСВ, Катерина Радославова Рачева-Георгиева на длъжност „съдия" в Апелативен съд – София – гражданска колегия, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4. ОТНОСНО: Проект на решение по Процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от нисконатоварени административни съдилища в Административен съд – София-град, Административен съд – София-област, Административен съд–Пловдив и Административен съд-Бургас, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 33/01.08.2017 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

4.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на административния ръководител – председател на Административен съд – Враца за отмяна решението на Съдийската колегия по протокол № 33/01.08.2017г., т. 9.1. 
4.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Враца, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.3. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.4. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Велико Търново, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.5. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – София-област, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.6. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Стара Загора, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.7. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Пловдив, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.8. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ заявлението на Ванина Симеонова Колева – съдия в Административен съд – Бургас за преназначаване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Административен съд – София – град или Административен съд – София-област, тъй като процедура за преместване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Административен съд – Бургас не е открита с решение на Съдийската колегия. 
4.9. Внася предложението в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 21.09.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 
5. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление от Марина Христова Николова – съдия в Административен съд – София-град и Ванина Симеонова Колева – съдия в Административен съд – Бургас за преместване, на основание чл. 194, ал. 2 от Закона за съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, Марина Христова Николова – съдия в Административен съд – София-град, с ранг „съдия в АС“, на длъжност „съдия“ в Административен съд – Бургас, с ранг „съдия в АС“ и Ванина Симеонова Колева - съдия в Административен съд – Бургас, с ранг „съдия в ОС“ на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град, с ранг „съдия в АС“, считано от датата на встъпване в длъжност и при изготвяне на съдебните актове по обявените за решаване дела. 
6. ОТНОСНО: Проект на решение по процедура за преназначаване на магистрати от нисконатоварени административни съдилища в Административен съд – Хасково, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 30/19.07.2017 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Кърджали, считано от датата на встъпване в длъжност. 
6.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Хасково, считано от датата на встъпване в длъжност. 
6.3. Внася предложението в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 21.09.2017г., за разглеждане и произнасяне. 
7. ПРОВЕЖДА, на основание чл.196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Ваня Ангелова Горанова – съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в АС“. 
7.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „добра“ на Ваня Ангелова Горанова – съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в АС“. 
8. ОТНОСНО: Обсъждане на възможността за оптимизиране на реда за извършване на проверките по чл. 175д ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ВНАСЯ в Пленума на Висшия съдебен съвет за разглеждане направеното предложение от Калин Калпакчиев – член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 
8.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме решение, с което да препоръча на Инспектората към ВСС да обсъди възможността в хода на извършваните проверки на декларациите за имущество и конфликт на интереси, преди да бъдат внасяни искания по реда на чл. 65 от ЗКИ, да търси съгласието на засегнатите лица. 
9. ОТНОСНО: Предложение от Димитър Узунов за допълване на решение по Протокол № 35/19.09.2017 г., т. 1

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на Михаил Ангелов Алексов да довърши започнатите с негово участие наказателни дела в Районен съд-Трън, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела. 

 

Закриване на заседанието – 11.28 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
21.09.2017 г.
 
 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд