КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 28
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА
 21 СЕПТЕМВРИ 2017 г.  


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет 
ОТСЪСТВАТ: Георги Колев, Каролина Неделчева, Румен Георгиев, Сотир Цацаров 
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор в Инспектората на Висшия съдебен съвет 
На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет 
Откриване на заседанието – 09.40 ч. 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т.т. 33, 51. 

ІI. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 

39. Проект на решение по доклад – анализ на ефективността на Комуникационната политика на ВСС и на напредъка в изпълнение на Плана за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС, в периода 04.07.2013 г. – 15.09.2017 г. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
40. Проект на решение по отчет за изпълнението на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” в органите на съдебната власт през учебната 2016/2017 г.. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
41. Проект на решение относно Актове на Гражданския съвет към ВСС от заседание по Протокол № 42/18.09.2017 г.: 
- Акт № 87 относно предложение за промяна в правилата за работа на администрацията в органите на съдебната власт; 
- Акт № 88 относно Анализ и обобщение на становища и позиции на ВСС по актове на Гражданския съвет; 
- Акт № 89 относно избор на съпредседател на Гражданския съвет към ВСС от страна на НПО. 
Внася: Магдалена Лазарова - член на Висшия съдебен съвет и съпредседател на Гражданския съвет към ВСС 
42. Проект на решение за корекции по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ във връзка с утвърдените Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание чл. 341 от ЗСВ, Класификатор на длъжностите в администрацията на ПРБ на основание чл. 341 от ЗСВ и Класификатор на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП и Инспектората към ВСС на основание чл. 341 от ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“ 
43. Проект на решение относно възнаграждения на членовете на изпитните комисии за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в конкурс за повишаване в длъжност и преместване на свободните длъжности „прокурор“ в окръжните прокуратури. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“ 
44. Проект на решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука“ на общо 14 457,5 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии, младши прокурори и младши следователи, кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, съдебни помощници и прокурорски помощници, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“ 
45. Проект на решение за промяна в стопанисването на недвижими имоти на територията на гр. София, ползвани от Софийска районна прокуратура и Бюрото по защита към главния прокурор. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността“ 
46. Проект на решение по процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от нисконатоварени административни съдилища в Административен съд – София - град, Административен съд – София - област, Административен съд - Пловдив и Административен съд - Бургас, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 33/01.08.2017 г. 
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 
47. Проект на решение по процедура за преназначаване на магистрати от нисконатоварени административни съдилища в Административен съд - Хасково, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 30/19.07.2017 г. 
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 
48. Проект на решение по процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от следствения отдел в Софийска градска прокуратура в следствения отдел в Специализирана прокуратура, открита с решение на Прокурорската колегия по Протокол № 25/05.07.2017 г. 
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет 
49. Обсъждане на възможността за оптимизиране на реда за извършване на проверките по чл. 175д ЗСВ. 
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 
50. Заявление от Калин Калпакчиев и Соня Найденова по повод решение на Пленума на ВСС по т. 45 по Протокол № 10/16.03.2017 г. 
51. Предложения за промени и актуализация на мерките от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. 
Внася: Съвет за координиране действие на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на ВСС по Протокол № 38/02.07.2015 г., т.69.

 
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 
„Дава съгласие“ 
1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за текущ ремонт на покрива на сградата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 2 921 лв. с ДДС, с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на покрива на сградата на съда. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Кърджали за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ със 159 лв. с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за боядисване на заден калник на служебен автомобил. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
3.ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 51 718 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
4.ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт, с цел осигуряване на средства за закупуване на климатици, копирна техника, озвучителни системи, информационни дисплеи и др.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Елин Пелин по § 10-00 „Издръжка" с 6 432 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване и монтаж на 6 броя климатици за работни помещения, в т.ч 2 976 лв. за 4 бр. климатици – 12 BTU, 2 304 лв. за 2 бр. климатици – 18 BTU и 1 152 лв. за монтажа им. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
4.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Асеновград по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 5 980 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване многофункционална копирна машина. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
4.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Дулово с 5 235 лв., както следва : 
- по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 699 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване и монтаж на климатик за съдебна зала. 
- по § 10-00 „ Издръжка " с 3 536 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване и монтаж на 4 броя климатици за работни помещения. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
4.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Свиленград по § 10-00 „Издръжка" със 7 992 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване и монтаж на 8 броя климатици за работни помещения. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
4.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка" с 2 550 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на три броя принтери – мултифункционални устройства от среден клас. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
4.6. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Стара Загора по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 5 980 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване многофункционална копирна машина. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
4.7. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Търговище по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 5 980 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване многофункционална копирна машина. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
4.8. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка" с 624 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на три броя UPS и един брой мрежово устройство. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
4.9. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Силистра по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 649 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване и монтаж на климатик за работно помещение. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
4.10. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Карлово по § 10-00 „Издръжка " със 702 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника за съдебна зала. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
4.11. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Карнобат по § 10-00 „Издръжка" с 2 814 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна и озвучителна техника за три съдебни зали. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
4.12. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Мадан по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 236 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на информационни дисплей за две съдебни зали. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
4.13. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Мадан по § 52-00 „Придобиване на ДМА" с 5 580 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина . 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
4.14. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Провадия по § 10-00 „Издръжка" с 1 774 лв., с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на звукозаписна и повикваща система за две съдебни зали. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
4.15. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Провадия по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 4 539 лв., с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на два информационни дисплея по 32 инча и един обобщаващ дисплея от 43 инча. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
4.16. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Търговище по § 52-00 „Придобиване на ДМА" с 5 980 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина . 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
4.17. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Търговище по § 10-00 „Издръжка" с 4 490 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване и монтаж на 5 броя климатици за работни помещения и една съдебна зала. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
4.18. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Хасково по § 10-00 „Издръжка" с 954 лв., с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на звукозаписна и повикваща система за съдебна зала. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
4.19. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Чепеларе с 3 328 лв., както следва: 
- по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 340 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване и монтаж на информационен дисплей. 
- по § 10-00 „Издръжка" с 988 лв. цел осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна и озвучителна система. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
4.20. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка" с 1 900 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване и монтаж на 2 броя климатици за съдебни зали. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
4.21. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Варна по § 10-00 „Издръжка" с 2 320 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване и монтаж на 2 броя климатици. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
Мотиви : Размерът на отпуснатите средства за закупуване на 2 броя климатици е съобразен с утвърдените пределни цени за закупуването им съгласно решение по т. 32 от протокол № 10 от заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 16 март 2017 г., като са предвидени и средства в размер на 200 лв. за монтаж на всеки климатик. 
4.22. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Габрово по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 289 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на климатик за съдебна зала. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
4.23. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Добрич с 2 300 лв., както следва: 
- по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 500 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване и монтаж на монтаж на климатична система – 18 000 BTU 
- по § 10-00 „Издръжка" с 800 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване и монтаж на климатична система – 9 000 BTU. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
Мотиви : Размерът на отпуснатите средства за закупуване на 1 брой климатик - 18 000 BTU е съобразен с утвърдените пределни цени за закупуването съгласно решение по т. 32 от протокол № 10 от заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 16 март 2017 г., като са предвидени и средства в размер на 200 лв. за монтаж. 
4.24. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Пловдив по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 5 070 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя мултифункционални устройства с формат на хартията - А 3 и скорост на печат А4 – 24 стр/мин. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
4.25. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Радомир по § 10-00 „Издръжка" с 887 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна и озвучителна техника за една съдебна зала. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
5.ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Монтана относно възстановени средства по бюджета на съда за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. НАМАЛЯВА бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Монтана по § 10-00 „Издръжка“ с 3 357 лв., поради възстановяване на сумата по бюджета на съда от Областна администрация Монтана. 
5.2. УВЕЛИЧАВА Резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. с 3 357 лв. 
6.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Софийски военен съд за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ със 7 000 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на 2017 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
7.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на облекло на двама новоназначени служители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Враца за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 1 588 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на двама новоназначени служители, считано от 25.07.2017 г. до 31.12.2017 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
8.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на климатик за работно помещение

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Димитровград за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 1 000 лв. /950 лв. за закупуване и монтаж на нова климатична система и 50 лв. за демонтаж на нефункционираща климатична система/. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт. 
9.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, преводачи и вещи лица до края на 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Елхово за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 2 000 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, преводачи и вещи лица до края на 2017 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
10.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за закупуване на вертикални щори за съдебна зала и кабинет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Етрополе по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 535 лв. за закупуване на вертикални щори за съдебна зала и кабинет. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Ихтиман по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 968 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Пирдоп по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 600 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 
13.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 20 броя климатици за работни помещения

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Сливен по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 18 960 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на 20 броя климатици за работни помещения. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен магистрат

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Сливен по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 817 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен магистрат. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 
15.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на работни столове

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Сливен по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 6 912 лв. за закупуване на работни столове. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
Мотиви: 
Отпуснатите средства са съобразени с размера на утвърдените с решение на ВСС по протокол № 9/14.03.2017 г. лимити за закупуване на оборудване на кабинети и съдебни зали. 
16.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Чирпан по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 806 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 
17.ОТНОСНО: Корекция на бюджетите на Окръжен съд гр. Сливен и Районен съд гр. Кнежа за 2017 г., с цел осигуряване на средства за текущи ремонти

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

17.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Сливен по § 10-00 „Издръжка“ с 52 330 лв. за извършване на текущ ремонт на сервизни възли в сградата на съда. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
17.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Кнежа по § 10-00 „Издръжка“ със 76 330 лв. за извършване на вътрешен текущ ремонт и обзавеждане на работни помещения в сградата. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
17.2.1. В седемдневен срок от усвояване на целево отпуснатите средства за вътрешен текущ ремонт и обзавеждане на работни помещения в сградата на Районен съд гр. Кнежа, административният ръководител следва да предприеме действия за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда между § 10-00 „Издръжка“ и § 52-00 „Придобиване на ДМА“, с размера на цената на активите, чиято стойност е променена спрямо обявената в представените оферти и надхвърля или е под определения праг на същественост, с цел коректно им счетоводно отчитане. 
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Монтана по § 10-00 „Издръжка“ с 3 162 лв. за извършване на неотложен текущ ремонт на част от четвъртия етаж на сградата на съда. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
19.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт на регистратура и деловодства

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка“ с 3 400 лв. с ДДС с цел осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт на регистратура и деловодства. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт. 
20.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за извършване на текущ авариен ремонт на отоплителен котел и заплащане за замерване на застроена площ на съда

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Омуртаг по § 10-00 „Издръжка“ с 1 710 лв. за извършване на разход, свързан с текущ авариен ремонт на отоплителен котел в сградата на съда. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
Мотиви: 
Съгласно решение по т. 21 от протокол № 21/29.06.2017 г. на Пленума на ВСС, бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Омуртаг по § 10-00 „Издръжка“ е увеличен със сумата от 423 лв. за геодезическо замерване на площите на сградата, с цел издаване на акт за държавна собственост. 
21.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за доставка и монтаж на чугунен водогреен котел с газова горелка и изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт – изграждане на дренаж и отводняване в двора на съда

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Попово по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ с 19 040 лв., в т.ч. 18 040 лв. за доставка и монтаж на чугунен водогреен котел с газова горелка и 1 000 лв. за изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт – изграждане на дренаж и отводняване в двора на съда. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
22. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

22.1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2017 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 40 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., както следва: 
22.1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“с 40 000 лв. 
22.1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 40 000 лв. 
22.2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Върховния касационен съд за 2017 г., в рамките на общия бюджет на ВКС за 2017 г., както следва: 
22.1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“с 3 000 лв. 
22.1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 3 000 лв. 
23.ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 40 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
23.1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати” с 14 535 лв., съгласно Приложение № 1
23.2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” със 163 100 лв., съгласно Приложение № 1
23.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 177 435 лв., съгласно Приложение № 1
23.4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 200 лв., съгласно Приложение № 1

27.ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент във Върховен касационен съд, на основание решение на Пленума на ВСС по протокол № 19/15.06.2017 г., т. 26.2

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

27.1. В констатациите от одитния доклад да отпаднат като констатирани нарушения на Правилата на ВСС, свързани с доставката на хардуер и софтуер. 
27.2. Приема резултатите от изпълнението на одитния ангажимент за увереност във Върховен касационен съд с цел оценка на адекватността и ефективността на вътрешния контрол по отношение на управление на цикъла на обществените поръчки и съответствието с нормативните изисквания и вътрешните правила и процедури при възлагане и изпълнение на сключените договори във ВКС и препоръките за подобряване на дейността. 
27.3. Одобрява изпълнението на препоръка № 2 от Таблицата с препоръки към одитния доклад, съгласно предоставената писмена информация. 
28.ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Пловдив

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации и изводи в Окръжен съд гр. Пловдив. 
29. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Тетевен по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по т. 124 от протокол № 24/27.07.2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Одобрява изпълнението на препоръка № 6.2 от одобрения план за действие на Районен съд гр. Тетевен с решение на Пленума на ВСС по т. 124 от протокол № 24/27.07.2017 г. 
30. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1718 в Районен съд гр. Троян

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

30.1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Троян. 
30.2. Одобрява изпълнението на препоръки №№ 1, 5 и 6 от таблицата с препоръките, приложение към одитния доклад, съгласно предоставената писмена информация. 
30.3. Одобрява плана за действие, утвърден от административния ръководител на Районен съд гр. Троян за изпълнение на препоръки №№№ 2, 3, 3.1, 3.2 и 4 от таблицата с препоръките, приложение към одитния доклад. 
31. ОТНОСНО: Окончателни резултати от изпълнението на външна оценка на качеството на дейността по вътрешен одит във Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

31.1. Приема дадената оценка „Работи в съответствие“ за дейността по вътрешен одит във Висшия съдебен съвет. 
31.2. Приема препоръките за подобряване на дейността по вътрешен одит и възлага на директора на дирекция „Вътрешен одит“ да предприеме мерки за въвеждане на предложените препоръки. 
31.3. Предлага на директора на дирекция „Вътрешен одит" да изрази становище относно възможността за създаване на Одитен комитет като орган, подпомагащ дейността по вътрешен одит. 
* * * * * 
32. ОТНОСНО: Постъпили молби за назначаване на свободни длъжности в дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС /отложена с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 27/14.09.2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ постъпилите от Лъчезар Спасов Спасов и Петя Георгиева Хаджиева-Георгиева молби за назначаване на длъжността „главен вътрешен одитор" в дирекция „Вътрешен одит" във Висшия съдебен съвет до провеждането на конкурс. 


УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

33. /ОТТЕГЛЕНА/ 
34.ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише договор с Областния управител на област Ловеч за предоставяне на част от имот – държавна собственост, представляващ две места за паркиране на служебни автомобили в закрит гараж, находящ се в сутерена на административна сграда Дом „Преслав” на адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 24, за нуждите на Окръжна прокуратура гр. Ловеч

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с Областния управител на област Ловеч за предоставяне на част от имот – държавна собственост, представляващ две места за паркиране на служебни автомобили в закрит гараж, находящ се в сутерена на административна сграда Дом „Преслав” на адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 24, за нуждите на Окръжна прокуратура гр. Ловеч. 
35.ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише договор за предоставяне безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – частна общинска собственост между община Габрово и ВСС, за нуждите на Административен съд гр. Габрово

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за предоставяне безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – частна общинска собственост между община Габрово и ВСС, за нуждите на Административен съд гр. Габрово. 
36.ОТНОСНО: Проект на решение за съгласуване на проект на Решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, на Висшия съдебен съвет, за нуждите на Районен съд гр. Карлово

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

36.1. СЪГЛАСУВА представения проект на решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, на Висшия съдебен съвет, за нуждите на Районен съд – Карлово, без бележки. 
36.2. ИЗПРАЩА решението на главния секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 
37.ОТНОСНО: Проект на решение за утвърждаване на актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, на органите на съдебната власт за 2017 г. /Вътрешно-компенсирана корекция в рамките на утвърдения бюджет за 2017 г./.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

37.1.УТВЪРЖДАВА актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” по бюджета на съдебната власт за 2017 г. с обща годишна задача за 2017 г. в размер на 14 157 532 лв., в т.ч. Поети ангажименти 2013-2016 г. – 594 849 лв., Преходни ангажименти от 2016 г. – 2 968 683 лв. и Нови ангажименти за 2017 г. – 10 594 000 лв. 
37.2.ОДОБРЯВА промяна на инвестиционното намерение в утвърдената инвестиционна програма за 2017 г., като: 
- отпада обект: „Допълване и актуализация на изготвен инвестиционен проект на обект: Пристройка, надстройка и преустройство на сградата на Районен съд гр. Пещера” и СМР на обект: Пристройка, надстройка и преустройство на сградата на Районен съд гр. Пещера”, на обща стойност 270 000 лв. 
- включва обект инженеринг: „Проектиране и строителство на основен ремонт и реконструкция на съществуващата сграда на Съдебната палата в гр. Пещера”, с прогнозна сметна стойност 270 000 лв. Прогнозната стойност за строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта е 6 000 лв. 
* * * * * 
38. ОТНОСНО: Определяне на 5 /пет/ „контактни точки“ /ИТ специалисти/ за координация с институциите от ОСВ, където ще бъдат изградени средства за видеоконферентни връзки в петте апелативни района по проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“, по който ВСС е партньор на Министерство на правосъдието

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

38.1.ОПРЕДЕЛЯ за „контактна точка“ – ИТ специалист по проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“ от Апелативен район – София – Ирина Младенова Ваташка, системен администратор в Апелативен съд – София. 
38.2. ОПРЕДЕЛЯ за „контактна точка“ – ИТ специалист по проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“ от Апелативен район – Пловдив – Росен Евтимов, системен администратор в Апелативен съд – Пловдив. 
38.3. ОПРЕДЕЛЯ за „контактна точка“ – ИТ специалист по проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“ от Апелативен район – Бургас – Павел Добрев Фурнаджиев, системен администратор в Апелативен район – Бургас. 
38.4. ОПРЕДЕЛЯ за „контактна точка“ – ИТ специалист по проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“ от Апелативен район – Велико Търново – Светослав Сергеев Данчев, системен администратор в Апелативен район – Велико Търново. 
38.5. ОПРЕДЕЛЯ за „контактна точка“ – ИТ специалист по проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“ от Апелативен район – Варна – Стела Стилиянова, системен администратор в Апелативна прокуратура – Варна. 


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

39.ОТНОСНО: Проект на решение по доклад – анализа на ефективността на Комуникационната политика на ВСС и на напредъка в изпълнение на Плана за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС в периода 04.07.2013 г. – 15.09.2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

39.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада - анализ на ефективността на Комуникационна политика на ВСС и на напредъка в изпълнение на Плана за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС в периода 04.07.2013 г. – 15.09.2017 г. 
39.2. Отменя действието на Комуникационната политика на ВСС, приета с решение по Протокол № 26/04.07.2013 г., актуализирана с решение на Пленума на ВСС по протокол № 34/29.09.2016 г. и План за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС 2014-2018, приет с решение на ВСС по протокол № 48/05.12.2013 г., актуализиран с решение на Пленума на ВСС протокол № 34/29.09.2016 г. 
39.3. Докладът - анализ на ефективността на Комуникационна политика на ВСС и на напредъка в изпълнение на Плана за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС в периода 04.07.2013 г. – 15.09.2017 г., да бъде публикуван на интернет сайта на ВСС в раздел „Доклади, декларации, анализи“. 
40.ОТНОСНО: Проект на решение по отчета за изпълнението на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” в органите на съдебната власт през учебната 2016/2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

40.1.Приема за сведение Информацията за изпълнението на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2016/2017 година. 
40.2. Ежегодно в бюджета на съдебната власт да се предвиждат средства за финансиране на дейности по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” (награден фонд, информационни и образователни материали, утвърдени от Пленума на ВСС). 
40.3. Изразява благодарност към магистратите и съдебните служители от органите на съдебната власт, участвали в изпълнението на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2016/2017 година. 
41. ОТНОСНО: Актове на Гражданския съвет към ВСС от заседание по Протокол № 42/21.09.2017 г.: 
- Акт № 87 относно предложение за промяна в правилата за работа на администрацията в органите на съдебната власт; 
- Акт № 88 относно Анализ и обобщение на становища и позиции на ВСС по актове на Гражданския съвет; 
- Акт № 89 относно избор на съпредседател на Гражданския съвет към ВСС от страна на НПО.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

41.1.ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Акт № 87 относно предложение за промяна в правилата за работа на администрацията в органите на съдебната власт, представено със Становище на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт; 
41.2.ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Акт № 88 относно Анализ и обобщение на становища и позиции на ВСС по актове на Гражданския съвет, представен от съпредседателя на ГС към ВСС от страна на ВСС; 
41.3.ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Акт № 89 относно преизбиране на г-жа Мария Карагьозова за съпредседател на Гражданския съвет към ВСС от страна на НПО. 
41.4. Изразява благодарност на състава на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет за ползотворното сътрудничество и подкрепа. 
42.ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ във връзка с утвърдените Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание чл. 341 от ЗСВ, Класификатор на длъжностите в администрацията на ПРБ на основание чл. 341 от ЗСВ и Класификатор на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП и Инспектората към ВСС на основание чл. 341 от ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

42.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени между бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“, съгласно Приложение № 1, както следва: 
42.1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“ на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 с 2 717 860 лв. 
42.1.2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“ на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 с 2 717 860 лв. 
42.2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“ на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 с 1 529 360 лв. 
Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт. 
43. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на изпитните комисии за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в конкурс за повишаване в длъжност и преместване на свободните длъжности „прокурор“ в окръжните прокуратури

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на изпитните комисии за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в конкурс за повишаване в длъжност и преместване на свободните длъжности „прокурор“ в окръжните прокуратури да се изплатят от Прокуратурата на Република България, във връзка с което: 
43.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 21 240 лв., съгласно приложената справка, неразделна част от решението. 
43.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 21 240 лв. 
44. ОТНОСНО: Определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука“ на общо 14 457,5 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии, младши прокурори и младши следователи, кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, съдебни помощници и прокурорски помощници, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗДАВА РЕШЕНИЕ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 457,5 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии, младши прокурори и младши следователи, кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, съдебни помощници и прокурорски помощници, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители”. 
На основание чл.108, т.1 във вр. с чл. 109 и чл. 106, ал. 6 от ЗОП и на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 5 от ЗОП, както и въз основа на утвърден доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП на 18.09.2017 г., отразяващ работата на комисия, назначена със Заповеди № ВСС-10933/08.08.2017 г. и № ВСС-11772/30.08.2017 г. на г-н Димитър Узунов – Представляващ ВСС за предварителен подбор, разглеждане и оценка на получените оферти за участие и класиране на участниците в открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 457,5 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии, младши прокурори и младши следователи, кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, съдебни помощници и прокурорски помощници, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители”, открита с решение № ВСС-8901/29.06.2017 г. на Представляващия ВСС, упълномощен с решение на Пленума на ВСС по протокол № 13/20.04.2017 г., обявена в Официалния вестник на ЕС 2017/S 125-254486 на 04.07.2017 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП под уникален номер – 00833-2017-0008 и в профила на купувача на адрес: 
http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170619CrVG2657852, 
I. О Б Я В Я В А 
Класирането на участниците в процедурата, както следва: 
НА ПЪРВО МЯСТО - „Дженерали застраховане” АД, оферта с вх. № ВСС-10913 подадена на 07.08.2017 г. в 15.19 часа, с комплексна оценка 96,31 точки; 
НА ВТОРО МЯСТО – „Животозастрахователен институт“ АД, оферта с вх. № ВСС-10867 подадена на 07.08.2017 г. в 11:38 часа, с комплексна оценка 80,87 точки; 
НА ТРЕТО МЯСТО – ЗД „Бул Инс“ АД, оферта с вх. № ВСС-10894 подадена на 07.08.2017 г. в 14:40 часа, с комплексна оценка 54,91 точки; 
Мотиви: Класирането на участниците се основава на извършено оценяване, съобразно предварително обявения критерий за определяне на икономически най-изгодна оферта – „Оптимално съотношение качество/цена“, което се извършва въз основа на методика за определяне на комплексна оценка на офертите. Оценяването е извършено след проведен предварителен подбор на участниците и установяване на съответствието им с изискванията за лично състояние и поставените от възложителя критерии за подбор, както и установено съответствие на офертите на трима от тях с предварително обявените условия. При прилагане на методиката за определяне на икономически най-изгодна оферта според обявения критерий, участниците са получили съответната комплексна оценка, и са класирани съобразно получения резултат. 
II. О П Р Е Д Е Л Я 
за изпълнител на обществената поръчка, участника класиран на първо място - „Дженерали застраховане” АД, оферта с вх. № ВСС-10913 подадена на 07.08.2017 г. в 15.19 часа, с комплексна оценка 96,31 точки 
Мотиви: За участника „Дженерали застраховане” АД, предложен за изпълнител на поръчката са налице условията по чл. 109 от ЗОП, а именно: отговаря на общите изисквания, определени от възложителя в документацията за участие в обществената поръчка, не са налице основанията за отстраняване, участникът отговаря на критериите за подбор, определени от възложителя, а подадената от него оферта съответства на предварително обявените условия. При прилагане на методиката за определяне на икономически най-изгодна оферта според обявения критерий, участникът е получил най-висока комплексна оценка, поради което е класиран на първо място. 
III. О Т С Т Р А Н Я В А 
от участие в процедурата следните участници: 
1. „Токуда здравно застраховане“ ЕАД, оферта с вх. № ВСС-10870 подадена от на 07.08.2017 г. в 11:51 часа, на основание чл. 107, ал. 1, т. 2, б.“ а“ от ЗОП и раздел III, б. А. „Съдържание на опаковката“ от документацията за участие в обществената поръчка. 
Мотиви: В публично заседание, проведено на 08.08.2017 г. и обективирано в протокол №1, комисията по чл. 103 от ЗОП, е констатирала, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“, представен в офертата на участника, не е запечатан, тъй като фабрично поставената хартиена лента на плика, предотвратяваща залепянето му, не е отстранена. По този начин участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Съгласно раздел III, б. А. „Съдържание на опаковката“ от документацията за участие в обществената поръчка възложителят предварително е обявил условия към изготвянето и представянето на ценовото предложение на участниците, а именно то да бъде представено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. В документацията изрично е отбелязано, че участник, който не представи ценово предложение или то не отговаря на предварително обявените условия, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. 
Изискването за представяне на ценовото предложение в отделен запечатан непрозрачен плик е императивно и е уредено в чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. Цитираната норма изразява категоричната воля на законодателя ценовото предложение да се представи именно по този начин, доколкото така ще се гарантира запазване на неговата тайна. 
Нарушаването на императивните норми на закона и на предварително обявените условия от възложителя са съществени нарушения, поради което участника не може да продължи по-нататъшно участие в процедурата. 
С оглед на установеното несъответствие, офертата на участника е неподходяща по смисъла на т. 25, §2 от ДР на ЗОП и на основание чл. 107, ал. 1, т. 2, б.“ а“ от ЗОП, комисията го е предложила за отстраняване. 
Във връзка с гореизложеното, комисията не е допуснала участника до последващо участие в обществената поръчка. 
Изложените от комисията мотиви напълно се споделят от възложителя, предвид на което и на посоченото по-горе основание, участникът „Токуда здравно застраховане“ ЕАД, се отстранява от участие. 
2. „Застрахователна компания Олимпик-клон България“ КЧТ, оферта с вх. № ВСС-10911 подадена на 07.08.2017 г. в 15:11 часа, на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, б. а от ЗОП и раздел IV, „Изисквания към участниците в откритата процедура“ от документацията за участие в обществената поръчка . 
Мотиви: Офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и изискванията на възложителя, както и на дадените указания в Протокол № 1 от комисията за разглеждане и оценка на получените оферти за участие в обществената поръчка, а именно: 
Участникът е нарушил разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ППЗОП. Съгласно посочената разпоредба участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП или посочено от възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП. Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП касаят личното състояние на кандидатите и участниците и представляват основания за задължително отстраняване, свързани с влезли в сила осъдителни присъди за изброени в нормата престъпления, наличие на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, наличие на неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5, установяване с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на КТ при изпълнение на договор за обществена поръчка или на аналогични задължения, установени в законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, установяване на конфликт на интереси. 
Налице е промяна в управлението и представителството на клона, за което участника не е уведомил писмено възложителя в законово установения за това срок. По отношение на новия управител и представител (лицето по чл. 40, ал. 2, т. 7 от ППЗОП) не е налице деклариране на лично състояние от което да се установи липса на основания за отстраняване на участника, нито участникът е уведомил възложителя, че няма настъпили промени по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Допуснатото нарушение е съществено и възпрепятства преценката за наличието на основанията за отстраняване на участника „Застрахователна компания Олимпик-клон България“ КЧТ. 
Участникът не е представил допълнителен Списък на всички задължени лица по чл. 54, ал. 2, вр. с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, съответстващ на дадените в Протокол №1 на комисията указания, с отразена в него допълнителна информация, съгласно текущото му актуално състояние. 
На следващо място, участника не е предоставил пълна информация за идентификационните данни на физическото лице – действителен собственик, изискуеми от възложителя в документацията за участие в обществената поръчка и за което са му дадени конкретни указания в Протокол № 1. Непосочването на всички идентификационни данни възпрепятства възложителя да извърши установяване и проверка на идентичността на физическото лице – действителен собственик и по този начин да реализира целта на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП). 
Според изискванията на ЗМИП, на базата на извършената идентификация се определя и рисковият профил на клиента. Липсата на идентификация на физическите лица, действителни собственици на клиента - юридическо лице, води до невъзможност да се определи рисковия профил на същия, а от тук и до затруднение при определяне на подходящи мерки спрямо него от страна на задълженото лице. 
Приемането на частична информация (не пълни идентификационни данни), каквото е в конкретния случай посочването единствено на трите имена на физическото лице, няма как да бъде зачетено за надлежно изпълнение на нормативното задължение на лицето по чл. 3, ал. 2, т.6 от ЗМИП за идентифициране на действителния собственик на клиента - юридическо лице. 
С оглед на установеното несъответствие, офертата на участника е неподходяща по смисъла на т. 25, §2 от ДР на ЗОП и на основание чл. 107, ал. 1, т. 2, б.“ а“ от ЗОП, комисията го е предложила за отстраняване. 
Във връзка с гореизложеното, комисията не е допуснала участника до последващо участие в обществената поръчка. 
Изложените от комисията мотиви напълно се споделят от възложителя, предвид на което и на посоченото по-горе основание, участникът „Застрахователна компания Олимпик-клон България“ КЧТ, се отстранява от участие. 
IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в 3 (три) дневен срок от издаването му до всички участници в процедурата, по някой от посочените в чл. 43, ал. 2 от ЗОП начини. 
V. На основание чл. 42, ал. 21 т.1 от ЗОП във вр. с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да се публикува в профила на купувача на ВСС, в електронната преписка на поръчката в деня на изпращането му на участниците. 
VI. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване – Комисия за защита на конкуренцията, гр.София, бул. “Витоша“ № 18, ел. поща: cpcadmin@cpc.bg, интернет адрес: www.cpc.bg. 
VII. Срок за подаване на жалби: Жалби могат да се подават в десетдневен срок от получаване на решението от всеки заинтересован участник. 
45.ОТНОСНО: Проект на решение за промяна в стопанисването на недвижими имоти на територията на гр. София, ползвани от Софийска районна прокуратура и Бюрото по защита към главния прокурор

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

45.1. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решението си по т. 50.1.1. от Протокол № 40/03.11.2016 г. в раздел „І. София-град и област София”, с което се възлага стопанисването на предоставените за управление на Пленума на Висшия съдебен съвет, недвижими имоти – публична/частна държавна собственост в Апелативен район – София, по следния начин: 
45.2. СЪЗДАВА се нова т. 15а: „На Главния прокурор на Република България, стопанисването на недвижим имот, намиращ се в гр. София, ул. „Майор Георги Векилски” № 4, местност ГГЦ-Зона В-17”. 
45.3. ОТНЕМА предоставеното с решение по т.50 (т.I.17) по Протокол № 40/03.11.2016г. от Пленума на Висшия съдебен съвет стопанисване на административния ръководител на Районна прокуратура - София на следните имоти: 
- гр. София, р-н „Лозенец“, м-ст „Лозенец – II част“, кв.108, ъгъла на ул. „Крум Попов“ № 57 и ул. „Развигор“ № 1, а именно: 23 броя кабинети на III етаж от административна сграда; 
- гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 185, 
поради отпаднала необходимост. 
45.4. ПРЕДОСТАВЯ за ползване имотите по т. 45.3 от настоящото решение на Софийска градска прокуратура. 
45.5. ВЪЗЛАГА на административния ръководител на Софийска градска прокуратура стопанисването на следните имоти: 
- гр. София, р-н „Лозенец“, м-ст „Лозенец – II част“, кв.108, ъгъла на ул. „Крум Попов“ № 57 и ул. „Развигор“ № 1, а именно: 23 броя кабинети на III етаж от административна сграда; 
- гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 185, 
45.6. УПЪЛНОМОЩАВА Представляващия ВСС да подпише писмено предизвестие до Университета по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, бул. „Хр. Смирненски“ № 1, гр. София за прекратяване на договор за наем рег. № 93-00-108/21.03.2012 г., изменен с анекс № 3 от 11.02.2016 г. 
46.ОТНОСНО: Проект на решение по Процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от ниско натоварени административни съдилища в Административен съд – София-град, Административен съд – София-област, Административен съд – Пловдив и Административен съд – Бургас, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 33/01.08.2017г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

46.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Враца, считано от датата на встъпване в длъжност. 
46.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град, считано от датата на встъпване в длъжност. 
46.3. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Велико Търново, считано от датата на встъпване в длъжност. 
46.4. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – София-област, считано от датата на встъпване в длъжност. 
46.5. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Стара Загора, считано от датата на встъпване в длъжност. 
46.6. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Пловдив, считано от датата на встъпване в длъжност. 
47.ОТНОСНО: Проект на решение по процедура за преназначаване на магистрати от ниско натоварени административни съдилища в Административен съд – Хасково, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 30/19.07.2017г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

47.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Кърджали, считано от датата на встъпване в длъжност. 
47.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Хасково, считано от датата на встъпване в длъжност. 
48.ОТНОСНО: Процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от следствения отдел в Софийска градска прокуратура в следствения отдел в Специализирана прокуратура, открита с решение на Прокурорската колегия по пр. № 25/05.07.2017г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

48.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „следовател" в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност на преназначения магистрат. 
48.2. РАЗКРВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „следовател” в Следствения отдел в Специализирана прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност на преназначения магистрат. 
49. ОТНОСНО: Обсъждане на възможността за оптимизиране на реда за извършване на проверките по чл. 175д ЗСВ 
След проведеното обсъждане и при получения резултат: 9 гласа „за“ и 9 гласа „против“, решение не беше взето. 
50.ОТНОСНО: Заявление от Калин Калпакчиев и Соня Найденова по повод решение на Пленума на ВСС по т. 45 по Протокол № 10/16.03.2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

50.1.Приема за сведение заявление от 20.09.2017 г. от Калин Калпакчиев и Соня Найденова – членове на Висшия съдебен съвет, за неприлагане спрямо тях на решение на Пленума на ВСС по Протокол №10/16.03.2017 г. 
50.2. Предоставя заявлението на представляващия ВСС и на главния секретар на ВСС, за изпълнение. 
50.3. Приема за сведение резолюция от 07.07.2017 г. на Ася Петрова – заместник на главния прокурор при ВАП, писмо от 15.08.2017 г. на В. Малинов – зав.-отдел „НЗ“ при ВАП, по Протокол № 739/2017 г. - II 
51./ОТТЕГЛЕНА/ 

/Закриване на заседанието – 11, 53 ч/ 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
21.09.2017 г.
 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд