Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Членове на ВСС обсъдиха насърчаването на медиацията с представители на Фондацията за устойчиви инициативи в областта на върховенството на закона

25 септември 2017 година

Предизвикателствата пред медиацията в България и възможностите на Висшия съдебен съвет да насърчи съдиите за приложението ѝ, обсъдиха членове на ВСС с Виктор Шахтер – президент на Фондацията за устойчиви инициативи в областта на върховенството на закона, Дженифър Брандт – медиатор и посланик на Фондацията, и проф. Дейвид Вайс – сертифициран медиатор към Международния институт по медиация.

В срещата участваха членовете на ВСС Соня Найденова, Калин Калпакчиев, Камен Иванов, както и Красимир Шекерджиев – съдия във Върховния касационен съд и член на осмия състав на ВСС. Центърът за спогодби и медиация към Софийския районен съд и Софийския градски съд бе представен от Симона Такова – председател, Свилена Димитрова – заместник-председател, и Евгени Георгиев – съдия в СГС.

Г-н Шахтер отбеляза положителните тенденции в приложението на медиацията в България и големия международен интерес за развитието ѝ у нас. Той посочи, че спрямо предходното му посещение, когато българските съдилища са получавали от Центровете по медиация от 3 до 5 дела годишно, сега броят им се е увеличил между 100 и 140 броя годишно. Гостът представи примери как медиацията може да бъде в помощ на съдилищата, как да стане ефективна част от съдебния процес и акцентира на ролята на ВСС и неговите членове за насърчаване на приложението на този институт за спогодби. Той обърна внимание, че в САЩ и други страни медиацията е задължителна част от съдебния процес, а българските магистрати трябва да бъдат насърчени към приложението ѝ, което ще доведе до намаляване на натоварването им и ще осигури по-голяма удовлетвореност на спорещите страни. Виктор Шахтер призова ВСС, ВКС и ВАС да насърчават магистратите да препращат дела към центровете по медиация. При участието си в Национална конференция „Медиацията в подкрепа на съда, институциите и обществото“, организирана от Центъра за спогодби и медиация към Софийския районен съд и Софийския градски съд, с подкрепата на ВСС, която ще се проведе на 27.09.2017 г. в Съдебната палата, той и колегите му ще представят пред съдии от страната добри практики за убеждаване на страните да ползват медиацията.

Проф. Вайс набеляза ключови аргументи за приложението ѝ, както и основните бариери пред него. Гостите подчертаха потребността от популяризиране ролята на медиатора за постигане на равновесие между легитимните интереси на страните.

Членовете на ВСС посочиха, че Наредба № 2 за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд позволява да бъде отчитано приложението на медиацията в работата на магистрата, но това не е залегнало в механизма за оценка. Те коментираха като пречки за развитието на медиацията у нас резервите на адвокатите, недостатъчната популярност, липсата на медиатори във всички градове със съд, и тяхната квалификация. Соня Найденова акцентира на потребността в обществото трябва да бъде създадена култура на споразумяване, а ВСС да предложи на съдиите стимули за активно приложение на медиация. Калин Калпакчиев обърна внимание на потребността от широко ангажиране с медиацията от страна на местните общности, общини, неправителствени организации, образователни институции и други. Камен Иванов открои нуждата от активизиране на страните за постигане на извънсъдебни спогодби. Посочено бе, че в момента в Съдийската колегия на ВСС се обсъжда проект на Меморандум за сътрудничество с Фондацията за устойчиви инициативи в областта на върховенството на закона.

Новоизбраният член на ВСС Красимир Шекерджиев постави темата за финансирането на програмите за медиация в другите страни и коментира ползите от приложението ѝ като разтоварване на съдилищата от дела, промяна на модела, в който една от страните губи делото, и намаляване на съдебните разходи.

Симона Такова благодари на ВСС за подкрепата на организацията на посещението и открои усилията на Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС за популяризирането ѝ.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд