ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 28 септември 2017 г. от 09:30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 


БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 
„Дава съгласие” 
1. Проект на решение по писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
2. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за извършване на корекция по бюджета на съда за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
3. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
4. Проект на решение по писмото на административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград и председателя на Асоциацията на българските административни съдии относно провеждането на годишно отчетно събрание на Асоциацията и семинар за повишаване квалификацията на административните съдии от страната. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за покриване на неотложни текущи разходи до края на 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за текущи разходи, поради недостиг до края на годината. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, доплащане суми за облекло и болнични. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на 11 броя климатици. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на новоназначен служител. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя настолни компютри. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Съвместно с КУС 
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за ремонт на съдебна зала. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за текущ ремонт на новопридобит санитарен възел. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт – подмяна на дограма и част от отоплителната инсталация. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г . 
15. Проект на решение за корекции по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
16. Проект на решение за вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния административен съд за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
17. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за извършване на корекция по бюджета на съда за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО 
Разни 
22. Проект на решение относно предоставяне на 1 брой рутер от наличните в администрацията на ВСС на Районен съд гр. Петрич. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

23. Проект на решение за възлагане на услуга с предмет „Избор на Консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строежи, във връзка с изпълнение на Инвестиционната програма на Висшия съдебен съвет, по три обособени позиции”. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
24. Проект на решение за възлагане на обществена поръчка за извършване на услуга с предмет: „Изработване и актуализация на заснемане и инвестиционен проект за обект „Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на ІV етаж на Съдебна палата, бул. „Витоша” № 2. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
25. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише анекс към договор рег. № 7417/30.09.2015 г., № 144, том XXV, дв.вх.№ 7388 от 30.09.2015 г. за учредяване право на ползване на Висш съдебен съвет за нуждите на Районна прокуратура – Сливен, върху недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Сливен, ул.“Димитър Пехливанов-Добрович“ № 7, ет.1. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
26. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да сключи договор с Община Генерал Тошево за учредяване безвъзмездно управление върху недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 8, за нуждите на Районна прокуратура – Генерал Тошево и ТСлО. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

27. Проект на решение относно проект на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
28. Проект на решение относно проект на Наредба за съдебните заседатели. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
29. Минимални стандарти за оборудване на единните пресофиси в апелативните съдилища. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
30. Проект на решение относно покана от ГД „Правосъдие и потребители“, отдел „Съдебни политики и върховенство на закона“ на Европейската комисия, във връзка с предстояща среща на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се проведе на 9 октомври 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
31. Проект на решение по доклади от проведени международни срещи с участието на Юлия Ковачева – член на Висшия съдебен съвет. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
32. Проект на решение по доклад на Диана Стоянова – главен експерт – юрисконсулт в отдел ЮОДВСС, дирекция „Правна“, АВСС. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
* * * * * 
33. Предложения за промени и актуализация на мерките от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. 
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на ВСС по Протокол № 38/02.07.2015 г., т. 69. 
* * * * * 
34. Анализ на възможностите за провеждане на централизирана доставка на леки автомобили за нуждите на съдилищата и необходимите бюджетни средства за това. 
Внася: Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 

Публикуван на:
25 септември  2017 г

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд