Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи от длъжност Севдалин Божиков – съдия в Апелативен съд – Пловдив

26 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 2, буква „а“ от Закона за съдебната власт поощри Севдалин Минчев Божиков – съдия в Апелативен съд – Пловдив, с отличие „личен почетен знак – първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Колегията взе предвид Становище на Комисията по професионална етика при Апелативен съд – Пловдив, в което се посочва, че съдия Божиков изпълнява отговорно и добросъвестно служебните си задължения, спазва правилата за професионална етика и поведение, а при вземане на решения по дела се ръководи единствено от вътрешното си убеждение и закона.

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ (поради пенсиониране) освободи Севдалин Божиков от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив, считано от 02.10.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд