Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи от длъжност Флорентина Неделчева – съдия в Окръжен съд – Добрич

26 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт поощри Флорентина Борисова Неделчева – съдия в Окръжен съд – Добрич, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за това е направено от Галатея Ханджиева – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Добрич. Тя се мотивира, че съдия Неделчева е уважаван магистрат сред колегите си и обществото, в продължение на 25 години изпълнява безупречно и образцово служебните си задължения, като се откроява с висок професионализъм и качество на правораздавателната дейност.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ ВСС освободи Флорентина Неделчева от длъжността „съдия“, считано от 25.10.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд