Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС утвърди стандарт за провеждане на дисциплинарно производство

26 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет утвърди разработен стандарт за провеждане на дисциплинарно производство. Колегията прие изцяло изпълнението и постигнатите резултати от Дейност 4 „Подобряване на дисциплинарното производство за съобразяване с международните стандарти и препоръки“ по проект: “Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“, финансиран по оперативна програма „Добро управление“, по силата на договор за предоставяне на безвъзмездна помощ от 08.09.2016 г.

Разработеният стандарт за провеждане на дисциплинарното производство гарантира избягване на противоречива практика и създаване на ясни процедури и правила за осъществяване на дисциплинарното производство. В неговите рамки са изработени ефективни механизми за повишаване  на ефективността на дисциплинарното производство при осигурени гаранции за независимост и равнопоставеност. В хода на изработването на стандарта е направен анализ на дисциплинарната практика и на международните стандарти, идентифицирани са слабости, пропуски и възможности за подобряване на тази дейност. Изведени са препоръки за привеждане на дисциплинарното производство в съответствие с международните стандарти и идентифицираните добри практики.

Дейността по Проект “Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“ е насочена към преодоляване на идентифициран проблем, свързан с установена противоречивост при провеждане на дисциплинарната практика, решението на който има основно значение за повишаване на доверието в работата на ВСС и съдебната система.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд