Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не уважи предложения на административни ръководители на две съдилища за оптимизиране на длъжностите „съдия“

26 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение предложението на административния ръководител – председател на Районен съд – Пловдив, за откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт от ниско натоварени районни съдилища към Районен съд – Пловдив.

Колегията взе предвид Становище на Комисията по атестирането и конкурсите, според което Районен съд – Пловдив има натовареност близка до средната за страната и липсва основание за оптимизиране на съдийския състав, чрез приложението на посочения институт.

Съдийската колегия остави без уважение и предложението на административния ръководител – председател на Районен съд – Разлог, за увеличаване на щатната численост на съда с една длъжност „съдия“. Колегията съобрази решението си със становище на КАК, в което се посочва, че разкриването на нова длъжност „съдия“ в Районен съд – Разлог ще понижи показателите за обема работа в този орган на съдебната власт, където натовареността е под средната за страната.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд