Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия да сключи договор за учредяване на право на ползване върху общински имот в гр. Сливен

28 септември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да подпише анекс към договор за учредяване на право на ползване на ВСС върху недвижим имот – частна общинска собственост, в гр. Сливен, за нуждите на Районна прокуратура – Сливен.

За него е сключен договор между Община Сливен и Министерство на правосъдието за учредяване на безвъзмездно право на ползване със срок на действие – 10 години.

С измененията на Конституцията на Република България и на Закона за съдебната власт недвижимите имоти на съдебната власт преминават в управление на Пленума на ВСС. Предвид това имотът е предаден от МП на ВСС с приемо-предавателен протокол от 21.06.2016 г. и е необходимо да бъде учредено за него право на ползване от ВСС.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд