Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Наредба за съдебните заседатели

28 септември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Наредба за съдебните заседатели.

С нея се уреждат условията и редът, по които се определя броя на съдебните заседатели, както и резервните съдебни заседатели за всеки съд, етичните правила за поведение на съдебните заседатели и други организационни въпроси, свързани с дейността на съдебните заседатели.

Проектът е изготвен в изпълнение на разпоредбата на чл. 75а от ЗСВ, обн. ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.

С приемането на новата наредба се очаква уеднаквяване и правилно прилагане на законовите разпоредби по въпросите, уредени от наредбата, както от страна на всеки един от съдилищата, така и от съдебните заседатели. Въпреки, че отделни специфични въпроси ще продължават да бъдат регулирани от вътрешните правила в съдилищата, материята, чиято регулация е възможно да бъде уеднаквена, ще бъде подчинена на общия подзаконов нормативен акт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд