Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие предложения за промени и актуализация на мерките по Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

28 септември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие предложения за промени и актуализация на мерките от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Предложенията ще бъдат изпратени на Министерството на правосъдието като секретариат на Съвета за прилагане на Актуализираната стратегия.

Предложенията са направени от Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на ВСС по т. 69, от протокол № 38/02.07.2015 г. Координационният съвет е обсъдил през 2016 г. и 2017 г. възможностите за помени в Пътната карта, предвид несъответствия и забавяне в подготовката и кандидатстването с проекти за изпълнение на мерките по нея с финансиране от Оперативна програма „Добро управление“. Промените се налагат от възникнали обективни обстоятелства при реалното изпълнение на мерките и настъпилите през изминалия период процеси като изменения в законодателството и свързани с него промени. Те са мотивирани също от изпълнението на част от мерките и необходимостта от преструктуриране на заложените по останалите мерки бюджет, дейности, срокове и отговорни институции.

През месец юни 2017 г. членовете на Координационния съвет са направили преглед и анализ на резултатите по изпълнение на мерките от Пътната карта и са постигнали съгласие за иницииране на промени в този стратегически документ.

С цел съгласуване и приемственост в действията на Координационния съвет и представените в него институции, предложенията за промени са изпратени за допълнение, коментар и корекция на представените в него институции и на министъра на правосъдието, Проведена е и среща в Министерския съвет за обсъждане на работата на сектор „Правосъдие“ по изпълнение на проектите, финансирани по ОПДУ. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд