Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Горна Оряховица.

28 септември 2017 година

В изпълнение на утвърдения годишен план за одитните ангажименти на дирекция „Вътрешен одит“, с решение на Пленума на ВСС по протокол №4/02.02.2017 г. и заповед на представляващия ВСС е извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд – Горна Оряховица.

В резултат на одитния ангажимент може да се даде увереност, че извършените действия в съда по отношение на изготвяне на бюджетна прогноза, проекта на бюджет на съда и администрирането на бюджетния ресурс са в съответствие с нормативните изисквания. Действащата счетоводна политика е изградена в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството, вътрешния контрол е на много добро ниво и е осигурил надеждна информация за съставянето на годишния финансов отчет на съда. Отчетите за касово изпълнение на бюджета на съда, са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси.

В съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, са утвърдени и се прилагат политики и практики по управлението на човешките ресурси, които са адекватни и са създали отлична организация на работа, чрез която е постигната ефективност при изпълнение на административно-управленските процеси.

Допуснатите слабости са с нисък стойностен дял в общия обхват и не оказват влияние и може да се направи извода, че въведените контролни процедури по отношение на административно-управленската и специализираната дейност са адекватни и ефективни.

Административно-управленските решения по отношение на бюджетния процес, управлението на човешките ресурси и процесите в специализираната администрация са на високо професионално ниво.

По време на ангажимента и към момента на докладване на резултатите бяха изпълнени два броя препоръки.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд