Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие отчет за работата на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми за периода февруари 2015 – септември 2017 г.

28 септември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение отчет за работата на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми за периода февруари 2015 – септември 2017 г. Той е представен от упълномощените представители на ВСС – Милка Итова, Галя Георгиева, Елка Атанасова – членове на ВСС и служители в администрацията на ВСС, в Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми,.

В отчета се коментира дейността на Координационния съвет във връзка с възможностите и правилата за кандидатстване по Оперативна програма „Добро управление“, съгласуването на Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система като основен документ при кандидатстване по ОПДУ и необходимостта от промени по останалите за реализиране мерки и други. Посочени са предприетите дейности във връзка с подготовката и изпълнението на проекти, финансирани по ОПДУ.

Към момента ВСС е подготвил и подал 5 броя проектни предложения, от които 3 са одобрени, а 2 са в процес на оценка. Одобрени са проекти на обща стойност 7 035 910,10 лв., които включват „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“ (приключен) и „Регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на интегритета на магистратите“.

В процес на оценка са проектни предложения „Поетапно ресурсно обезпечаване на структурите на съдебната власт с необходимите технически средства и системен софтуер за реализиране на е-правосъдие“ и „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“ на стойност 9 988 427 лв.

Реализацията на тези проекти има ключово значение за създаване на условия за подобряване на работата както на ВСС, така и на органите на съдебната власт, и допринася за изпълнение на значителна част от мерките, заложени в Актуализираната стратегия за продължаване на реформата съдебната система.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд