Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Реформата в съдебната система и изпълнението на препоръки от последния доклад по Механизма за сътрудничество и проверка бяха обсъдени с мисията на ЕК

28 септември 2017 година

Напредъкът в изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и на препоръките от доклада по Механизма за сътрудничество и проверка бяха тема на последната среща на мисията на Европейската комисия. В нея участваха Жулиен Мусние – заместник-началник на отдел в Генералния секретариат, Туе Фосдал и Юри Бюрер-Тавание от Генералния секретариат, Инго Войщенфелд от Генерална дирекция „Правосъдие“, Росен Павлов от ОЛАФ, Елка Атанасова и Калин Калпакчиев – членове на Висшия съдебен съвет, Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, инспектори от ИВСС, Десислава Ахладова – заместник-министър на правосъдието, представители на ВКП, ВКС и ИВСС.

Г-жа Ахладова направи преглед на изпълнението на препоръките в януарския Доклад по Механизма на сътрудничество и проверка и представи резюме за изпълнението на Актуализираната стратегия. Посочено бе, че до 15.10.2017 г. Министерството на правосъдието ще предостави актуална информация за Доклада на ЕК, който ще бъде готов през месец ноември.

Г-н Калпакчиев коментира свършеното от ВСС по препоръката за преодоляване на проблема с натовареността в съдилищата. Посочено бе, че изготвените с участие на съдии от Софийския районен съд, Софийския градски съд, Софийския апелативен съд и Върховния касационен съд предложения за изменение на Гражданско-процесуалния кодекс и на Закона за административните нарушения и наказания целят промяна на подсъдността на дела за изплащане на обезщетения по застрахователни договори, на граждански искове, свързани с потребителски спорове и на заповедните производства. Посочените видове дела, се разглеждат предимно от Софийския апелативен съд, Софийския градски съд и Софийския районен съд, и предложената промяна ще доведе до намаляване на натовареността им. Представено бе успешното функциониране на новата система за изчисляване на натовареността на магистратите и необходимостта служителите в администрацията на ВСС да бъдат обучени за работа с нея.

Отбелязано бе, че реформата на съдебната карта на съдилищата трябва да върви едновременно с разработването на Единната информационна система по проект на Оперативна програма „Добро управление“, както и със законодателни промени. Обърнато бе внимание на различния подход в териториалното преструктуриране на районните съдилища и районните прокуратури.

Любомир Крумов – инспектор в ИВСС, резюмира дейността на Инспектората по тематични проверки в най-натоварените съдилища в страната и направения въз основа на тях извод, за спазване на принципа на случайно разпределение на делата при осигуряване на еднаква натовареност на съдиите. Пенка Богданова – заместник на главния прокурор, представи становище на Прокуратурата на Република България, в което се отбелязва срочно изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформа на съдебната система, но се посочва разминаване между заложените в нея и в докладите на ЕК препоръки по отношение на прокуратурата, спрямо дадените в независимия анализ на европейските прокурори.

Лозан Панов - председател на ВКС, сподели особено мнение по отношение начина за провеждане на избор на членове на ВСС от Народното събрание, проведения от Пленума на ВСС избор на председател на ВАС и по отношение на направеното тази година изменение на ЗСВ, които правят уязвим статута на магистрата и създават непредвидима правната среда.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд