Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие Анализ за дисциплинарната дейност на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с инспектората към ВСС“ към Прокурорската колегия за периода 01.01.2017 г.-25.09.2017 г.

27 септември 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС прие Анализ за дисциплинарната дейност на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с инспектората към ВСС“ към Прокурорската колегия за периода 01.01.2017 г.-25.09.2017 г.

 

Прокурорската колегия на ВСС прие Анализ за дисциплинарната дейност на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с инспектората към ВСС“ за периода 01.01.2017 г. - 25.09.2017 г. Предмет на анализа са образуваните и приключили дисциплинарни производства от Прокурорската колегия и разгледаните 46 дисциплинарни преписки от Комисията. През отчетния период са образувани 13 дисциплинарни производства по реда на чл. 316 от ЗСВ – всички срещу прокурори, като предложенията за тях са направени, както следва:

  • 3 от съответния административен ръководител;
  • 9 от по-горестоящ административен ръководител;
  • 1 от ИВСС.

През посочения период с решение на Прокурорската колегия са  приключени девет дисциплинарни дела, образувани през 2017 г. и през преходни периоди. Приключените дисциплинарни производства, по които прокурорската колегия не е наложила дисциплинарни наказания са две. По едно са наложените дисциплинарни наказания „забележка“, „намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от шест месеца, „понижаване в ранг“ за срок от една година, „понижаване в длъжност“ от длъжност „прокурор“ във ВАП в длъжност „прокурор“ в Апелативна прокуратура, „освобождаване от длъжност като административен ръководител“. Две дисциплинарни производства са прекратени –едно, поради изтичане на сроковете по чл. 310, ал. 1 от ЗСВ и едно, поради освобождаване от длъжност на дисциплинарно привлечено лице.

 Към 25.09.2017 г. са разгледани шест заповеди на административни ръководители за налагане на дисциплинарни наказания, на основание чл. 311, т. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. В администрацията на ВСС са постъпили 8 заповеди на административни ръководители за обръщане на внимание на прокурори и следователи, като една от тях е отменена с влязло в сила решение.

През 2017 г. са постановени седем окончателни решения на Върховния административен съд по жалби против решения по дисциплинарни производства. По четири от делата решението на дисциплинарно наказващия орган за налагане на дисциплинарно наказание е потвърдено от петчленен състав на ВАС, като законосъобразно. По три от делата съдът е отменил решението на дисциплинарно наказващия орган – решения за налагане на дисциплинарно наказание.

Въз основа на статистическите данни се отчита тенденция за значително намаляване на броя на дисциплинарните производства, образувани и приключени от административните ръководители, като през отчетния период са внесени за разглеждане два пъти по-малко заповеди за налагане на дисциплинарно наказание от административните ръководители. Същата тенденция се забелязва и по отношение заповедите за обръщане на внимание по чл. 327 от ЗСВ.

По отношение допуснатите от прокурорите дисциплинарни нарушения, за които са образувани дисциплинарни дела се забелязва тенденция на превес на нарушенията, представляващи действия или бездействия, включително нарушение на етичните норми, накърняващи престижа на съдебната власт. От 13 образувани дела, 9 имат за предмет такива нарушения, свързани със спазването на сроковете и организацията на работа.

През отчетния период са приключени висящите дисциплинарни производства от предходни периоди, с изключение на едно, а от образуваните през 2017 г. 13 производства, приключени са 4.

От приключените през 2017 г. девет дисциплинарни дела едва две от решенията постановени по тях са обжалвани – едно от дисциплинарно наказания магистрат и едно от вносителя на предложението, недоволен от решението на Прокурорската колегия за неналагане на дисциплинарно наказание. По някои от производствата, по които има взето решение на колегията все още текат сроковете, в които засегнатата страна може да оспори акта по съдебен ред.

Положителна е тенденцията за потвърждаване на актовете на прокурорската колегия по дисциплинарни производства от ВАС. От съдебната практика по дела, по които решенията на колегията са отменени, следват изводите:

  1. Във връзка с възприето от съда в решението по дело на петчленен състав на ВАС, независимо от обстоятелството, че по делото е представена „Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола“, като елемент от пълния стенографски протокол от заседанието на съответната колегия на ВСС, препоръчително е и в протокола да се записва кворума и мнозинството, с което не е взето решението на колегията по дадено дисциплинарно дело.
  2. По отношение мотивираността на решенията на колегията в случаите, когато се предлага налагането на дисциплинарно наказание, различно от предложението от дисциплинарния състав, следва да се държи сметка за изискването на закона и трайната съдебна практика за излагането на мотиви относно новото, различно от предложеното от дисциплинарния състав наказание. Тези мотиви следва да съдържат съображения относно тежестта на нарушението, формата на вината, обстоятелствата при които е извършено нарушението и последващото му поведение, като критерии да бъдат преценени през призмата на наличието, респ. липсата на предходни дисциплинарни нарушения и наложени наказания, с професионалните качества на магистрата, с притежавания ранг и оценките от периодичните атестации, и дискусия върху вида и размера на наказанието. В границите на оперативната му самостоятелност, при съществуването на няколко законосъобразни решения органът следва да посочи мотивите, поради които приема конкретното решение или поне тези мотиви да могат да бъдат изведени от фактическите и равните основания на акта. По този начин ще бъде спазен принципа за съразмерност на наложеното наказание по чл. 6 АПК.
  3. По отношение нарушенията, състоящи се в нарушаване на сроковете за произнасяне, правилното прилагане на административнопроизводствените правила изисква точно посочване на законовия срок, предвиден да се спазва за съответния случай, но е нарушен от магистрата. Това изискване е свързано с правото на защита на дисциплинарно привлечено лице, а също и с индивидуализацията на наказанието при установен нарушение.
  4. По отношение изискването на закона за издаване на актовете за налагане на дисциплинарно наказание в съответствие с целта на закона, следва да се отбележи възприетото становище на съда, че дисциплинарното наказание трябва да е насочено към мобилизиране на магистрата, постигане на по-висока ефективност в работата му и превантивен ефект. Постигането на тези цели изисква наказанието да се налага след пълен и обстоен анализ на всички релевантни за конкретния случай обстоятелства, което от своя страна ще гарантира възприемането на наказанието като безпристрастно и справедливо.

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд