КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 37
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 26 СЕПТЕМВРИ 2017 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд и Георги Колев – председател на Върховния административен съд 
ОТСЪСТВА: Даниела Костова 
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор към Инспектората на ВСС 
На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС 
Откриване на заседанието – 10,15. ч. 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 

23. Проект на решение относно обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за първото полугодие на 2017 г. 
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ 
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Пловдив за откриване на процедура по реда на чл. 194 от ЗСВ от ниско натоварени районни съдилища към Районен съд – Пловдив. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд - Разлог за увеличаване на щатната численост на съда с 1 (една) длъжност за „съдия“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
26. Проект на решение за откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в районните съдилища. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
27. Проект на решение за преназначаване на магистрати, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, по откритите с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 30/19.07.2017 г. и протокол № 33/01.08.2017 г., процедури в административните съдилища. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
28. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на административните съдилища. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
29. Отчет за дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за периода 20.09.2016 г. – 20.09.2017 г. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
30. Проект на решение за оптимизиране на щатната численост на Административен съд - Разград, във връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 36/20.09.2017 г. за назначаване на Светла Петкова Робева – съдия в Окръжен съд - Разград на длъжност „административен ръководител” на Административен съд – Разград. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
31. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния административен съд за поощряване на Галя Славейкова Костова - съдия във Върховния административен съд. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
32. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния административен съд за освобождаване на Галя Славейкова Костова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
33. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд - Монтана, за назначаване на Соня Димитрова Камарашка - административен ръководител на Районен съд - Лом, с ранг „съдия в АС“, на длъжност „заместник - административен ръководител“ на Административен съд - Монтана. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
34. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд - Пловдив за периодично атестиране на Цветан Илиев Цветков - съдия в Окръжен съд - Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
35. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд - Видин за придобиване статут на несменяемост на Милена Кръстева Каменова - съдия в Районен съд – Видин, с ранг „съдия в ОС“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
Повишаване на място в по-горен ранг: 
36.1. Проект на решение по предложението на Вергиния Христова Мичева - Русева - съдия в Софийския градски съд, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
36.2. Проект на решение по предложението на Георги Иванов Иванов - съдия в Софийския градски съд, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 


ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Административен съд - Кюстендил 
Кандидати: 
- Даниела Любомирова Петрова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – Кюстендил, с ранг "съдия във ВКС и ВАС" (Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 47/23.10.2014 г., комплексна оценка „много добра”)
- Иван Христов Демиревски – съдия в Административен съд – Кюстендил, с ранг "съдия във ВКС и ВАС" (Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 54/20.11.2014 г., комплексна оценка „много добра”)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 
За Даниела Любомирова Петрова - 3 гласа; 
За Иван Христов Демиревски – 7 гласа; 
НЕ НАЗНАЧАВА "административен ръководител – председател" на Административен съд - Кюстендил. 
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали) 


ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

2. ОТНОСНО: Произнасяне на решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 17/2017 г. по описа на ВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАЛАГА на Елена Николаева Стойчева – Андреева, съдия в Окръжен съд гр. Варна, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – "намаляване на основното трудово възнаграждение от 10 на сто за срок от 7 месеца", за допуснати от нея нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ. 
3. ОТНОСНО: Произнасяне на решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 32/2017 г. по описа на ВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА, че Йоана Милчева Генжова – съдия в Софийски районен съд, не е извършила дисциплинарни нарушения по смисъла на чл. 307, ал.3, т. 1 и 2 от ЗСВ и не й налага дисциплинарно наказание. 
АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 
4. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „б“ от ЗСВ, Катя Цветанова Младенова - съдия в Районен съд - Лом, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие личен почетен знак „втора степен - сребърен“ за безупречно и високопрофесионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове. 
5. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител – председател на Районен съд – Лом за отлагане на процедурата по освобождаване от длъжност на съдия Катя Цветанова Младенова, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
5.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Катя Цветанова Младенова от заеманата длъжност „съдия” в Районен съд – Лом, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението. 
6. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Севдалин Минчев Божиков - съдия в Апелативен съд - Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 
7. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Севдалин Минчев Божиков от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд - Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 02.10.2017 г. 
8. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Георги Щастливов Веселинов от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 16.10.2017 г. 
9. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Флорентина Борисова Неделчева – съдия в Окръжен съд - Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 
10. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Флорентина Борисова Неделчева – съдия в Окръжен съд - Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 25.10.2017 г. 
11. След проведеното обсъждане по направеното предложение от Калин Калпакчиев – член на ВСС, за поощряване, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б."а" от ЗСВ, на Калоян Топалов – административен ръководител-председател на Софийски градски съд, и при получения резултат: 5 гласа "за" и 5 гласа "против", решение не беше взето. 
11.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Калоян Христов Топалов от заеманата длъжност „административен ръководител - председател“ на Софийски градски съд, както и от длъжността „съдия“, считано от 02.10.2017 г. 
12. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ Биляна Владимирова Балинова от заеманата длъжност „заместник-административен ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд, както и от длъжността „съдия“, считано от 02.10.2017 г. 
Повишаване на място в по-горен ранг 
13.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Десислава Николаева Зисова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
13.2. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Васил Маринов Петков - административен ръководител - председател на Окръжен съд - Ямбол, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
13.3. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Калиптен Ибрям Алид - съдия в Окръжен съд - Добрич, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
13.4. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Георги Стоянов Георгиев - съдия в Районен съд - Ямбол, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
13.5. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Марио Димитров Стоянов - административен ръководител - председател на Районен съд - Тетевен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
13.6. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Искра Цакова Максимова - съдия в Районен съд - Тетевен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
13.7. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Нанко Събов Маринов - съдия в Районен съд - Тетевен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
13.8. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Йовка Бойчева Пудова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Казанлък, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
Повишаване на място в по-горен ранг с предложение "без уважение" 
14. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението от административния ръководител - председател на Окръжен съд - София за повишаване на Ивайло Петров Георгиев - съдия в Окръжен съд - София, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС” 


СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 15. ОТНОСНО: Искане от председателя на Апелативен съд – Варна за увеличаване щатната численост на съда с 0,5 /половин/ щ. бр. за длъжност „служител по сигурността на информацията“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА щатната численост на Апелативен съд – Варна с 0,5 /половин/ щ. бр. за длъжност „служител по сигурността на информацията“. 
МОТИВИ: АС-Варна е организационна единица по смисъла на ЗЗКИ. Служителят по сигурността на информацията е част от посочените в чл. 80 и чл. 83 от ЗЗКИ изисквания за документална и персонална сигурност за защита на класифицираната информация при създаването, обработването и съхраняването й. Същият трябва да отговаря на специални изисквания и да притежава необходимите познания за работа с класифицирана информация. Съгласно справката от дирекция „Бюджет и финанси” увеличението може да се обезпечи в рамките на бюджета на съдебната власт. 
16. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд – Сливен за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ. бр. за съдебен служител на длъжност „човешки ресурси и статистик“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд - Сливен с 1 /една/ щ. бр. за длъжност „човешки ресурси и статистик“. 
МОТИВИ: Натовареността на РС-Сливен за 2016 г. е 41,08, при средна за страната 45,77. Липса на възможност за оптимизиране на съдебната администрация и възлагане на функции. Съгласно справката от дирекция „Бюджет и финанси” увеличението може да се обезпечи в рамките на бюджета на съдебната власт. 
17. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд – Шумен за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „счетоводител“, във връзка с регистрацията по ДДС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Районен съд – Шумен с 1 /една/ щ.бр. за съдебен служител на длъжност „счетоводител“, във връзка с регистрацията по ДДС. 
МОТИВИ: Липса на информация за трайна тенденция на нарастване на събраните суми по изпълнителни листове, видно от отчетите за дейността на държавните съдебни изпълнители в районните съдилища. Съгласно протокол № 13/19.03.2015г. от заседанието на ВСС, т. 69, щатната численост на РС-Шумен е била увеличена с – 1 щ.бр. за „старши специалист-счетоводител”, считано от 01.05.2015 г. и дадено съгласие за провеждане на конкурс. Повече от една година длъжността не е била усвоена и с протокол № 16/20.09.2016 г. от заседанието на СК на ВСС, по т. 20 от дневния ред, е намалена 1 /една/ свободна щ.бр. за същата длъжност. Натовареността в съда е под средната за страната за 2016 г. – 34,5 бр. дела при средна за районните съдилища в областните центрове – 45,77 бр. дела. По щата на съда има заета длъжност „главен счетоводител” и заета техническа длъжност „касиер”. 
2. Предлага на председателя на Районен съд - Шумен, да оптимизира наличната щатна численост за съдебни служители. 


СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА 

18. ОТНОСНО: Изменения в Правилата за оценка на натовареността на съдиите и в приложения № 2б и № 3б към тях, произтичащи от приетия от ВСС нов Правилник за администрацията на съдилищата /обн., ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г., в сила от 22.08.2017 г./

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

18.1. Изменя Правилата за оценка на натовареността на съдилищата, както следва: 
- в чл. 26, т. 5 текстът в скоби „(чл. 76, ал. 9 от ПАС)“ става „(чл. 80, ал. 9 от ПАС)“; 
- в чл. 30, т. 4, в текста на последно тире „чл. 76“ става „чл. 80“; 
- в § 5 текстът в скобите става „(обн., ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г., в сила от 22.08.2017 г.)“; 
- в работните бланки-образец - приложения № 2б и № 3б, в колоната за намаляващите коефициенти „чл. 76“ става „чл. 80“; 
- ал. 3 на чл. 18 става: „(3) В дейността по предходните алинеи разпределящият съдия може да бъде подпомаган от определен от председателя на съда съдебен служител от специализираната администрация на основание чл. 35, ал. 5 от ПАС.“. 
18.2. За промените да бъдат уведомени съдилищата и „Смарт Системс 2010“ ЕООД в качеството му на разработчик на СИНС и ЦСРД. 
18.3. Приетите изменения по т. 1 да бъдат отразени в съответните материали, публикувани на интернет страницата на ВСС. 


МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

 19. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на Мариета Неделчева - съдия и заместник-председател на Специализирания наказателен съд, контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст, за участие в 23-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на геноцида, престъпленията против човечеството и военни престъпления, за периода 24-27 октомври 2017 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

19.1. КОМАНДИРОВА за участие в 23-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на геноцида, престъпленията против човечеството и военни престъпления, за периода 24-27 октомври 2017 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия: 
- Мариета Неделчева – съдия и заместник-председател на Специализирания наказателен съд, член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст. 
19.2. Разходите за нощувки са за сметка на организаторите. 
19.3. Пътните разходи, разходите за дневни пари в размер, определен съгласно чл. 18, ал. 3 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, както следва: за 24 октомври 2017 г. – пълен размер на полагащите се дневни пари; за 25 октомври 2017 г. – 30% от полагащите се дневни пари; за 26 октомври 2017 г. – 65% от полагащите се дневни пари; за 27 октомври 2017 г. – пълен размер от полагащите се дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка, са за сметка на Висшия съдебен съвет. 
Забележка: Организаторите възстановяват пътни разходи в размер до 350 евро на един представител на Мрежата от държава членка на ЕС при представяне на съответните формуляри за възстановяване в срок до 28 октомври 2017 г. 
20. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – гр. Варна, национално лице за контакт в Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСМСНДРБ) и лице за контакт на Европейската съдебна мрежа (ЕСМ), за участие в 49-та Пленарна среща на ЕСМ, за периода 21-25 ноември 2017 г., в гр. Талин, Естония

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

20.1. КОМАНДИРОВА за участие в 49-та Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа, за периода 21-25 ноември 2017 г., в гр. Талин, Естония: 
- Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – гр. Варна, национално лице за контакт в Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСМСНДРБ) и лице за контакт на Европейската съдебна мрежа (ЕСМ) 
20.2. Разходите за 2 нощувки са за сметка на организаторите на срещата. 
20.3. Пътните разходи, разходите за 2 нощувки по фактически размер, дневни пари за 5 дни в размер, определен съгласно чл. 18, ал.3 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, както следва: за 21.11.2017 г. – пълен размер на полагащите се дневни пари, за 22.11.2017 г. – пълен размер на полагащите се дневни пари, за 23.11.2017 г. – в размер на 30% от полагащите се дневни пари, за 24.11.2017 г. – в размер на 65% от полагащите се дневни пари, за 25.11.2017 г. – пълен размер на дневните пари, както и разходите за медицинска застраховка за периода на командироване са за сметка на Висшия съдебен съвет. 
***** 
21. ОТНОСНО: Представяне на стандарт за провеждане на дисциплинарното производство, разработен в рамките на дейност 4 по проект: "Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система", финансиран по Оперативна програма "Добро управление", по силата на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0002-С01/08.09.2016 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

21.1. УТВЪРЖДАВА разработения в рамките на дейност 4 по проект: "Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система", финансиран по Оперативна програма "Добро управление", по силата на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0002-С01/08.09.2016 г., "Стандарт за провеждане на дисциплинарните производства по Глава шестнадесета от ЗСВ". 
21.2. ПРИЕМА цялостното изпълнение и постигнатите резултати от Дейност 4 "Подобряване на дисциплинарното производство за съобразяване с международните стандарти и препоръки" по проект: "Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система", финансиран по Оперативна програма "Добро управление", по силата на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0002-С01/08.09.2016 г. 
****** 
22. ОТНОСНО: Изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 27/06.12.2016 г., т. 1

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение предоставената информация от главния инспектор на ИВСС. 
Приема за сведение справката предоставена от главния секретар на ВСС. 


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

 23. ОТНОСНО: Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за първо полугодие на 2017 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

23.1. ПРИЕМА Обобщени статистически таблици за дейността на апелативните, окръжните, военните, административните, специализираните и районните съдилища за първо полугодие на 2017 г., изготвени съгласно чл. 30, ал. 5, т. 13 от Закона за съдебната власт. 
23.2. Обобщените статистически таблици за дейността на съдилищата за първото полугодие на 2017 г. ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ на Интернет-страницата на ВСС, в раздел Съдебна статистика. 
24. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение от административния ръководител – председател на Районен съд – Пловдив за откриване на процедура по реда на чл. 194 от ЗСВ от ниско натоварени районни съдилища към Районен съд – Пловдив.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител – председател на Районен съд – Пловдив за откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от ниско натоварени районни съдилища към Районен съд – Пловдив. 
25. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Разлог за увеличаване на щатната численост на съда с 1 (една) длъжност за „съдия“. (вх.ВСС-№ 11820/31.08.2017 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител – председател на Районен съд – Разлог за увеличаване на щатната численост на съда с 1 (една) длъжност за „съдия“. 
26. ОТНОСНО: Проект на решение за откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в районните съдилища.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

26.1.ОТКРИВА процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ОТ следните нисконатоварени районни съдилища: 
26.1.1. Районен съд – Ботевград – 1 (една) длъжност; 
26.1.2. Районен съд – Варна – 2 (две) длъжности; 
26.1.3. Районен съд – Видин – 1 (една) длъжност; 
26.1.4. Районен съд – Гоце Делчев – 1 (една) длъжност; 
26.1.5. Районен съд – Шумен – 1 (една) длъжност. 
като преместването да бъде за Софийски районен съд – гражданско отделение. 
26.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Ботевград, считано от датата на встъпване в длъжност. 
26.3. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 2 (две) щатни длъжности „съдия“ в Районен съд – Варна, считано от датата на встъпване в длъжност. 
26.4. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Видин, считано от датата на встъпване в длъжност. 
26.5. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Гоце Делчев, считано от датата на встъпване в длъжност. 
26.6. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Шумен, считано от датата на встъпване в длъжност. 
26.7. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 6 (шест) щатни длъжности „съдия“ в Софийски районен съд, считано от датата на встъпване в длъжност. 
26.8. Внася предложението в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 28.09.2017г., за разглеждане и произнасяне. 
27. ОТНОСНО: Проект на решение за преназначаване на магистрати, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, по откритите, с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 30/19.07.2017 г. и протокол № 33/01.08.2017 г., процедури в административните съдилища.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

27.1. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, Пенка Колева Костова – съдия в Административен съд – Кърджали, с ранг „съдия във ВКС/ВАС“, на длъжност „съдия“ в Административен съд – Хасково, с ранг „съдия във ВКС/ВАС“, считано от датата на встъпване в длъжност и при изготвяне на съдебните актове по обявените за решаване дела. 
27.2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, Жанета Ангелова Малинова – съдия в Административен съд – Враца, с ранг „съдия във ВКС/ВАС“, на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град, с ранг „съдия във ВКС/ВАС“, считано от датата на встъпване в длъжност и при изготвяне на съдебните актове по обявените за решаване дела. 
27.3. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, Марияна Микова Лазарова-Кабакчиева – съдия в Административен съд – Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС/ВАС“, на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-област, с ранг „съдия във ВКС/ВАС“, считано от датата на встъпване в длъжност и при изготвяне на съдебните актове по обявените за решаване дела. 
27.4. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, Дарина Стойкова Матеева-Базитова – съдия в Административен съд – Стара Загора, с ранг „съдия в АС“, на длъжност „съдия“ в Административен съд – Пловдив, с ранг „съдия в АС“, считано от датата на встъпване в длъжност и при изготвяне на съдебните актове по обявените за решаване дела. 
27.5. ВЪЗЛАГА на преназначените магистрати до встъпването си в длъжност да довършат започнатите с тяхно участие дела, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела. 
28. ОТНОСНО: Проект на решение за оптимизиране на щатната численост на административните съдилища

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

28.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, да съкрати, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия” в Административен съд - Варна, считано от датата на вземане на решението. 
28.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, да съкрати, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия” в Административен съд - Русе, считано от датата на вземане на решението. 
28.3. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, да съкрати, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия” в Административен съд - Добрич, считано от датата на вземане на решението. 
28.4. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, да разкрие, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ 3 (три) щатни длъжности „съдия“ в Административен съд София-град, считано от датата на вземане на решението. 
28.5. ВНАСЯ предложението в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 28.09.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 
29. ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за периода 20.09.2016 – 20.09.2017 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ отчета за дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС. 
30. ОТНОСНО: Оптимизиране на щатната численост на Административен съд - Разград, във връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 36/20.09.2017 г. за назначаване на Светла Петкова Робева – съдия в Окръжен съд - Разград на длъжността „административен ръководител - председател” на Административен съд – Разград 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на Висшия съдебен съвет да разкрие, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия“ в Административен съд – Разград, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител.. 
31. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Галя Славейкова Костова - съдия във Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 
32. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Галя Славейкова Костова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано 02.10.2017 г. 
33. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, Мария Николаевна Ницова, съдия в Административен съд – Монтана, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ от заеманата длъжност „заместник-административен ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – Монтана, считано от датата на вземане на решението. 
33.1.ПРЕНАЗНАЧАВА,на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Соня Димитрова Камарашка - Василева – административен ръководител –председател на Районен съд – гр.Лом, с ранг "съдия в АС", на длъжността "заместник-административен ръководител – заместник-председател" на Административен съд – гр. Монтана. 
34. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Цветан Илиев Цветков - съдия в Окръжен съд - Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
34.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Цветан Илиев Цветков - съдия в Окръжен съд - Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
35. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Милена Кръстева Каменова - съдия в Районен съд – Видин, с ранг „съдия в ОС“. 
35.1. Милена Кръстева Каменова - съдия в Районен съд – Видин, с ранг „съдия в ОС“, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението. 
Повишаване на място в по-горен ранг 
36.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Вергиния Христова Мичева - Русева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
36.2. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Георги Иванов Иванов - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

/Закриване на заседанието- 15, 30 ч/ 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
29.09.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд