КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 29
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА
 28 СЕПТЕМВРИ 2017 г.  


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Цецка Цачева – Министър на правосъдието 
ОТСЪСТВАТ: Даниела Костова, Магдалена Лазарова, Румен Георгиев, Сотир Цацаров 
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор в Инспектората на Висшия съдебен съвет 
На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет 
Откриване на заседанието – 9,45 ч. 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 27 
ІI. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 
35. Доклад от Милка Итова и Калин Калпакчиев – членове на Висшия съдебен съвет относно среща на проектния екип на ЕМСС, „Разрешаване на спорове/Обхват на правомощията на съдията“, 13 – 14 март 2017 г., гр. Любляна. 
Внасят: Милка Итова и Калин Калпакчиев – членове на Висшия съдебен съвет 
36. Проект на решение относно обобщена информация по изпълнение на мерките от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система към 25.09.2017г. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
37. Проект на решение относно годишен мониторингов доклад и оценка за изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт за 2016 г. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
38. Проект на решение относно Унифициран кризисен план за комуникация на органите на съдебната власт. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
39. Проект на решение относно номинация на Висшия съдебен съвет за наградата „Кристални везни на правосъдието“. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
40. Проект на решение за откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в районните съдилища. 
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 
41. Проект на решение за оптимизиране на щатната численост на административните съдилища. 
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 
42. Проект на решение за оптимизиране на щатната численост на Административен съд гр. Разград, във връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 36/20.09.2017 г. за назначаване на Светла Петкова Робева – съдия в Окръжен съд гр. Разград на длъжността „административен ръководител“ на Административен съд гр. Разград. 
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 
43. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване и монтаж на 1 брой климатична система. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“ 
44. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“ 
45. Проект на решение по писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“ 
46. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“ 
47. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за текущ ремонт на 5 бр. сервизни помещения в съдебната палата. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“ 
48. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдия по вписванията. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“ 
49. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“ 
50. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“ 
51. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на 70 години от изграждането и началото на дейността на съдебната палата. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“ 
52. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за извършване на неотложен текущ ремонт на климатична инсталация. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси“ и комисия „Управление на собствеността“ 
53. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за извършване на неотложен текущ ремонт на електроинсталация в сградата на съда. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси“ и комисия „Управление на собствеността“ 
54. Проект на решение за корекция по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“ 
55. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“ 
58. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Горна Оряховица. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“ 
59. Проект на решение относно необходимост от сключване на договор за абонаментно поддържане и ремонт на асансьорите, монтирани в сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф“ № 12. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“ 
60. Проект на решение относно внедряване на модул „Електронни справки към Регистъра на банковите сметки и сейфове“ към програмна система „JES“ в районните съдилища. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“ 
61. Проект на решение по искането на заместника на административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за даване на съгласие за сключване на договор с Дирекция „Бюро по труда“ – Добрич за назначаване на лице с трайни увреждания за изпълнение на функциите на длъжността „призовкар“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“ 
62. Проект на решение по писмата на административните ръководители на Административен съд гр. Стара Загора, Районен съд гр. Мадан и Районен съд гр. Шумен относно Правилата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“ 
63. Проект на решение за утвърждаване на указания и препоръчителни образци за провеждане на процедури за отдаване под наем на обекти със стопанско предназначение в сградите на органите на съдебната власт от административните ръководители. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността“ 
64. Проект на решение за упълномощаване на административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград да представлява Висшия съдебен съвет. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността“ 
65. Проект на решение за упълномощаване на административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград да представлява Висшия съдебен съвет. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността“ 
66. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за наем, между „УниКредит Булбанк“ АД и Висш съдебен съвет. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността“ 
67. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за наем, между „Интелихаус” ЕООД и Висш съдебен съвет. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността“ 
68. Отчет за работата на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми за периода февруари 2015 – септември 2017 г. 
Внася: Съвет за координиране действие на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на ВСС по Протокол № 38/02.07.2015 г., т. 69. 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 
"Дава съгласие" 
1. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 285 414 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за извършване на корекция по бюджета на съда за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. В изпълнение на Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
2.1.1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 220 лв., част от неусвоените целево отпуснати средства за награден фонд по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. 
2.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2017 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ с 220 лв. 
2.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 214 лв., с цел осигуряване на средства за застраховано имущество, във връзка с настъпила щета. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
2.3. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово разходите свързани с доплащане на облекло в размер на 914 лв. на новопостъпил служител и младши съдия с удължен срок на работа да бъдат поети в рамките на бюджета на съда, поради наличие на средства. 
2.4. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител по компетентност да вземе решение за възможността и необходимостта от закупуване на мултимедиен проектор, след анализ на изпълнението на бюджета на съда до края на годината. 
2.5. ОТЛАГА искането за осигуряване на средства за корекция на зрението, след анализ на изпълнението на бюджета на ОСВ за деветмесечието. 
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Пловдив с 5 000 лв. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели за 2017 г., поради недостиг. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 
4. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Благоевград и председателя на Асоциацията на българските административни съдии относно провеждането на годишно отчетно събрание на Асоциацията и семинар за повишаване квалификацията на административните съдии от страната

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Благоевград по § 10-00 „Издръжка“ с 3 000 лв. за провеждане на семинар със съдии от административните съдилища в страната и Върховния административен съд. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за покриване на неотложни текущи разходи до края на 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Софийски военен съд по § 10-00 „Издръжка“ с 8 000 лв. за покриване на неотложните текущи разходи до края на 2017 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за текущи разходи, поради недостиг до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Софийски районен съд за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 400 000 лв. за осигуряване на средства за текущи разходи, поради недостиг до края на годината. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт. 
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, доплащане суми за облекло и болнични

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Софийски районен съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за доплащане суми за облекло в размер на 81 890 лв. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 
7.2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Софийски районен съд разходите свързани с изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели да се извършат в рамките на бюджета, поради наличие на средства към настоящия момент. При недостиг към края на бюджетната година ще бъдат осигурени необходимите средства. 
7.3. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Софийски районен съд да отправи искане за корекция /вътрешно-компенсирана промяна/ между § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“, с цел спазване на Указанията за изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
Мотиви: 
Съгласно Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г. средствата за възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО се осигуряват за сметка на средствата за заплати и се отчитат по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ от ЕБК. В касовия отчет за изпълнението на бюджета, Софийски районен съд е отчел разходи за болнични от началото на годината в размер 125 482 лв., за които до сега не са прехвърляни средства от § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ в § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на 11 броя климатици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Ихтиман по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ в размер на 3 176 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на 2 броя климатици – 18 000 BTU. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
8.1.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Ихтиман по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 10 692 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на 9 броя климатици – 12 000 BTU. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия, 
1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Кюстендил за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 4 651 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Кюстендил за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 4 651 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия. 
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на новоназначен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Монтана за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ със 726 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на новоназначен служител, считано от 17.08.2017 г. до 31.12.2017 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя настолни компютри

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка“ с 1 000 лв. за закупуване на 4 броя настолни компютри. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
Съвместно с КУС 
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за ремонт на съдебна зала

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Шумен по § 10-00 „Издръжка“ с 4 455 лв. с ДДС, с цел осигуряване на средства за извършване на ремонт на съдебна зала. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за текущ ремонт на новопридобит санитарен възел

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка“ с 2 870 лв. за извършване на текущ ремонт на предоставен санитарен възел, използван от Районен съд гр. Пазарджик. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт – подмяна на дограма и част от отоплителната инсталация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Тервел по § 10-00 „Издръжка“ с 14 315 лв. за извършване на текущ неотложен ремонт – подмяна на дограма и част от отоплителната инсталация. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г. 
15. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

15.1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2017 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 40 от ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., както следва: 
15.1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ със 715 564 лв. 
15.1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ със 715 564 лв. 
15.2. УТВЪРЖДАВА корекция на бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението. 
16. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния административен съд за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховен административен съд за 2017 г., както следва: 
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 20 000 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 20 000 лв. 
17. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 40 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати” с 38 060 лв., съгласно Приложение № 1
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с 43 016 лв., съгласно Приложение № 1
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 77 760 лв., съгласно Приложение № 1. 
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с 228 лв., съгласно Приложение № 1
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” със 110 лв., съгласно Приложение № 1
6. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 1 565 лв., съгласно Приложение № 1
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 1 565 лв., съгласно Приложение № 1
8. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 978 лв., съгласно Приложение № 1. 
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за извършване на корекция по бюджета на съда за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В съответствие с Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г., 
1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Варна за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 300 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Варна за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 300 лв. 
Мотиви: 
Съгласно Указанията за изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2017 г., органите на съдебната власт, на които предстои да изплащат или са изплатили субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители, както и данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции следва да отправят искания до Комисия „Бюджет и финанси“ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетите им за 2017 г. между § 10-00 „Издръжка“ и § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ и § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“. 
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО 
Разни 
22. ОТНОСНО: Предоставяне на 1 брой рутер от наличните в администрацията на ВСС на Районен съд гр. Петрич

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 11, ал. 5 от ППЗДС, да се предостави на Районен съд гр. Петрич безвъзмездно за управление 1 /един/ брой Мрежово устройство Трети тип – МАРШРУТИЗАТОР – MikroTik RB3011UIAS-RM (Net Router) от наличните в администрацията на ВСС, съгласно приложения списък. 
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 
23. ОТНОСНО: Проект на решение за възлагане на услуга с предмет „Избор на Консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строежи, във връзка с изпълнение на Инвестиционната програма на Висшия съдебен съвет, по три обособени позиции”

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

23.1. ОДОБРЯВА възлагането на обществена поръчка с предмет „Избор на Консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строежи, във връзка с изпълнение на Инвестиционната програма на Висшия съдебен съвет, по три обособени позиции” на стойност 145 000 лв. с включено ДДС, чрез публично състезание по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки. 
23.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе обществена поръчка с предмета по т. 1, както и да сключи договор с определения изпълнител или да прекрати процедурата. 
24. ОТНОСНО: Проект на решение за възлагане на обществена поръчка за извършване на услуга с предмет: „Изработване и актуализация на заснемане и инвестиционен проект за обект „Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на ІV етаж на Съдебна палата, бул. „Витоша” №2

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

24.1. ОДОБРЯВА възлагането на услуга с предмет „Изработване и актуализация на заснемане и инвестиционен проект за обект „Извършване на строителни работи - пети етап по преустройство на IV етаж на Съдебна палата, бул.“Витоша“ № 2“ на стойност 36 400 лв. без ДДС, чрез покана до определени лица по реда на чл.20, ал.3, т.2, във връзка с чл. 191, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки. 
24.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор с „ЕКСА Арт“ ЕООД, в качеството му на автор на проекта, по който са извършвани ремонтните дейности на обекта. 
25. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише анекс към договор рег. №7417/30.09.2015 г.,№ 144, том XXV, дв.вх.№ 7388 от 30.09.2015 г. за учредяване право на ползване на Висш съдебен съвет за нуждите на Районна прокуратура – Сливен, върху недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Сливен, ул.“Димитър Пехливанов-Добрович“ № 7, ет.1

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет, да подпише анекс към договор рег. № 7417/30.09.2015г., № 144, том XXV, дв.вх.№ 7388 от 30.09.2015 г. за учредяване право на ползване на Висш съдебен съвет върху недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Сливен, ул.“Димитър Пехливанов-Добрович“ № 7, ет. 1,за нуждите на Районна прокуратура – Сливен. 
26. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да сключи договор с Община Генерал Тошево за учредяване безвъзмездно управление върху недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 8, за нуждите на Районна прокуратура – Генерал Тошево и ТСлО

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет, да сключи договор с Община Генерал Тошево за учредяване безвъзмездно управление върху недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 8, за нуждите на Районна прокуратура – Генерал Тошево и ТСлО. 
ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 
27. /ОТТЕГЛЕНА/ 
28. ОТНОСНО: Проект на решение по проект на Наредба за съдебните заседатели

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

28.1. ПРИЕМА Наредба за съдебните заседатели. 
28.2. Наредбата за съдебните заседатели да се обнародва в Държавен вестник. 
29. ОТНОСНО: Минимални стандарти за оборудване на единните пресофиси в апелативните съдилища

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Единните пресофиси в апелативните съдилища да бъдат обезпечени съобразно предвидените в Приложение 4 на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г., приета с решение на ВСС по протокол № 10/05.03.2015 г. „Минимални стандарти за оборудване на пресофис и необходими информационни масиви в съдебната власт“. 
30. ОТНОСНО: Проект на решение относно покана от ГД „Правосъдие и потребители“, отдел „Съдебни политики и върховенство на закона“ на Европейската комисия, във връзка с предстояща среща на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се проведе на 8 – 10 октомври 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

30.1. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова Христина Тодорова - директор на дирекция „Международна дейност“ в АВСС, за участие в срещата на лицата за контакт на националните съдебни системи, за периода 8-10 октомври 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия. 
30.2. Пътните разходи и разходите за една нощувка са за сметка на Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет. 
30.3. Разходите за една нощувка, дневни пари за три дни, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет. 
31. ОТНОСНО: Проект на решение по доклади от проведени международни срещи с участието на Юлия Ковачева – член на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

31.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ следните доклади от проведени международни срещи с участието на Юлия Ковачева – член на ВСС: 
- Доклад от Юлия Ковачева – член на ВСС, относно проведена среща по Проект 1 „Независимост и отчетност & качество на правосъдието – продължение“ на ЕМСС, в периода 16-17 март 2017 г., гр. Виена, Австрия; 
- Доклад от Юлия Ковачева – член на ВСС, относно среща на диалогова група в рамките на проект „Независимост и отчетност на съдебната власт“ на ЕМСС, проведена на 20.11.2015 г. в гр. Мадрид, Испания. 
31.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ да публикува докладите на интернет страницата на ВСС в раздел „Международна дейност / Международно сътрудничество / Международни организации / Европейска мрежа на съдебните съвети/ Независимост и отчетност & качество на правосъдието. 
32. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад на Диана Стоянова – гл. експерт – юрисконсулт в отдел ЮОДВСС, дирекция „Правна“, АВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

32.1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да развали едностранно договор № ВСС-9796/14.07.2017 г., сключен между ВСС и „ЕВРОБИЛД“ ЕООД, поради виновно пълно неизпълнение от страна на „ЕВРОБИЛД“ ЕООД на задължения по договора и отпаднал интерес за ВСС от изпълнението му. 
32.2. Изявлението за прекратяване на договора, следва да съдържа и уведомление до изпълнителя, че внесената гаранция в размер на 100 лева, на основание чл. 34 от договора, се задържа от ВСС като част от дължимата неустойка за пълно неизпълнение. Изпълнителят да се покани да заплати доброволно останалата част от дължимата неустойка, изчислена по реда на чл. 33 от договора и да му се укаже, че при отказ от негова страна да я заплати, последната може да бъде потърсена от Възложителя по съдебен ред. 
***** 
33. ОТНОСНО: Предложения за промени и актуализация на мерките от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 
ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
РЕШИ: 
33.1. ПРИЕМА направените предложенията за промени и актуализация на мерките от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 
33.2. Направените предложенията да бъдат изпратени на Министерство на правосъдието като секретариат на Съвета за прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 
***** 
34. ОТНОСНО: Анализ на възможностите за провеждане на централизирана доставка на леки автомобили за нуждите на съдилищата и необходимите бюджетни средства за това

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение Анализ на възможностите за провеждане на централизирана доставка на леки автомобили за нуждите на съдилищата и необходимите бюджетни средства за това. 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
35. ОТНОСНО: Доклад от Милка Итова и Калин Калпакчиев – членове на Висшия съдебен съвет относно среща на проектния екип на ЕМСС , „Разрешаване на спорове/Обхват на правомощията на съдията“, проведена в периода 13 – 14 март 2017 г., гр. Любляна, Словения

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

35.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Доклад от Милка Итова и Калин Калпакчиев – членове на Висшия съдебен съвет относно среща на проектния екип на ЕМСС, „Разрешаване на спорове/Обхват на правомощията на съдията“, проведена в периода 13 – 14 март 2017 г., гр. Любляна Словения. 
35.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ да публикува докладите на интернет страницата на ВСС в раздел „Международна дейност / Международно сътрудничество / Международни организации / Европейска мрежа на съдебните съвети/ Алтернативно решаване на спорове и обхват на правомощията на съдиите. 
36. ОТНОСНО: Проект на решение относно обобщена информация по изпълнение на мерките от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система към 25.09.2017г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

36.1. ОДОБРЯВА обобщената информация по изпълнение на мерките от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система към 25.09.2017. 
36.2. ИЗПРАЩА обобщената информация до Министерство на правосъдието. 
37. ОТНОСНО: Годишен мониторингов доклад с оценка на изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

37.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Годишния мониторингов доклад и оценка за изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 през 2016 г. и Годишен медиен анализ за 2016 г. 
37.2. Годишният мониторингов доклад и оценка за изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. през 2016 г. да се публикува на интернет сайта на ВСС в раздел „За нас“, подраздел „Доклади, декларации, анализи“. 
38. ОТНОСНО: Проект на решение относно Унифициран кризисен план за комуникация на органите на съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

38.1. УТВЪРЖДАВА проекта на Унифициран кризисен план за комуникация на органите на съдебната власт. 
38.2. Изказва благодарност на участниците в Работната група ангажирана с изготвянето на проекта на Унифициран кризисен план за комуникация на органите на съдебната власт. 
39. ОТНОСНО: Номинация на Висшия съдебен съвет за наградата „Кристални везни на правосъдието

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ съобщението за номиниране. 
40. ОТНОСНО: Проект на решение за откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в районните съдилища

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

40.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1(една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Ботевград, считано от датата на встъпване в длъжност. 
40.2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 2 (две) щатни длъжности „съдия“ в Районен съд – Варна, считано от датата на встъпване в длъжност. 
40.3. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1(една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Видин, считано от датата на встъпване в длъжност. 
40.4. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1(една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Гоце Делчев, считано от датата на встъпване в длъжност. 
40.5. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1(една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Шумен, считано от датата на встъпване в длъжност. 
40.6. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 6 (шест) щатни длъжности „съдия“ в Софийски районен съд, считано от датата на встъпване в длъжност. 
41. ОТНОСНО: Проект на решение за оптимизиране на щатната численост на административните съдилища

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

41.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Административен съд - Варна, считано от датата на вземане на решението. 
41.2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Административен съд - Русе, считано от датата на вземане на решението. 
41.3. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Административен съд - Добрич, считано от датата на вземане на решението. 
41.4. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ 3 (три) щатни длъжности „съдия“ в Административен съд София-град, считано от датата на вземане на решението. 
42. ОТНОСНО: Оптимизиране на щатната численост на Административен съд - Разград, във връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 36/20.09.2017 г. за назначаване на Светла Петкова Робева – съдия в Окръжен съд - Разград на длъжността „административен ръководител - председател” на Административен съд – Разград

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Административен съд – Разград, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител. 

43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване и монтаж на 1 брой климатична система

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Апелативен съд гр. Велико Търново по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 1 992 лв. с ДДС за закупуване и монтаж на 1 брой климатична система. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Силистра за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 12 412 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
45. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 113 661 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия, 
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 15 284 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Сливен за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 15 284 лв. 
47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за текущ ремонт на 5 бр. сервизни помещения в съдебната палата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Казанлък по § 10-00 „Издръжка“ с 15 340 лв. с ДДС с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на 5 бр. сервизни помещения в съдебната палата. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт. 
48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдия по вписванията

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Карнобат по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 552 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдия по вписванията за периода 18.09.2017 г. – 31.12.2017 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 
49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Карнобат за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ със 76 721 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
50. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Плевен за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 8 961 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на 70 години от изграждането и началото на дейността на съдебната палата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Радомир по § 10-00 „Издръжка“ с 1 000 лв., с цел осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на 70 години от изграждането и началото на дейността на съдебната палата. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за извършване на неотложен текущ ремонт на климатична инсталация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Русе по § 10-00 „Издръжка“ с 5 301 лв. за извършване на неотложен текущ ремонт на климатична инсталация в сградата на съда. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
53. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за извършване на неотложен текущ ремонт на електроинсталация в сградата на съда

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Девня по § 10-00 „Издръжка“ с 27 970 лв. за извършване на неотложен текущ ремонт на електроинсталация в сградата на съда. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
54. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2017 г., както следва: 
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 6 050 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 840 лв. 
3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 5 210 лв. 
55. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 40 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати” със 128 500 лв., съгласно Приложение № 1
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с 23 000 лв., съгласно Приложение № 1. 
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 151 500 лв., съгласно Приложение № 1
58. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Горна Оряховица

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Горна Оряховица. 
59. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за абонаментно поддържане и ремонт на асансьорите, монтирани в сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф“ № 12

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с „Асансьорни монтажи“ АД договор за абонаментно поддържане и ремонт на асансьорите, монтирани в сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф“ № 12 за срок от 2 (две) години, на обща стойност в размер на 4 176 (четири хиляди сто седемдесет и шест) лева без ДДС. 
60. ОТНОСНО: Внедряване на модул „Електронни справки към Регистъра на банковите сметки и сейфове“ към програмна система „JES“ в районните съдилища

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с ЕТ Темида 2000 – Еди Чакъров договор за внедряване на модул „Електронни справки към Регистъра на банковите сметки и сейфове“ към програмна система „JES“ в районните съдилища, на стойност до 30 000 лв., с право да го изменя и прекратява. 
61. ОТНОСНО: Искане от зам. председателя на Окръжен съд гр. Добрич за даване на съгласие за сключване на договор с Дирекция „Бюро по труда“ гр. Добрич за назначаване на лице с трайни увреждания за изпълнение на функциите на длъжността „призовкар“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ председателят на Окръжен съд гр. Добрич да сключи договор с Дирекция „Бюро по труда“ гр. Добрич за назначаване на лице с трайни увреждания за изпълнение на функциите на длъжността „призовкар“, при условията на чл. 51, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта. 
62. ОТНОСНО: Писма от председателите на Административен съд гр. Стара Загора, Районен съд гр. Мадан и Районен съд гр. Шумен относно Правилата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

62.1. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт при определяне на максималните възнаграждения на съдебните служители следва стриктно да спазват законовите разпоредби на чл. 348, във връзка с чл. 357, ал. 9 от Закона за съдебната власт. 
62.2. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт в случаите на актуализации при определяне възнагражденията на съдебните служители, които по силата на съответните Правила към Класификаторите са преназначени на сходни длъжности и запазват размера на достигнатото възнаграждение, че запазват същото до изравняване с възнаграждението съответстващо с възнаграждението на длъжността, на която са преназначени и едва след това възнагражденията им могат да бъдат актуализирани. 
Мотиви: От приложените писма на административни ръководители на органи на съдебната власт е видно, че срещат определени затруднения при определяне размера на възнагражденията на съдебните служители във връзка актуализирането на заплатите от 01.09.2017 г., което налага Пленума на Висш съдебен съвет да вземе решение за даване на уточняващи указания по прилагане на разпоредбите на чл. 348, във връзка с чл. 357, ал. 9 от ЗСВ и Правилата за прилагане на Класификаторите, с които се определят длъжностите и възнагражденията на съдебните служители. 
63. ОТНОСНО: Проект на решение за утвърждаване на указания и препоръчителни образци за провеждане на процедури за отдаване под наем на обекти със стопанско предназначение в сградите на органите на съдебната власт от административните ръководители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА указания и препоръчителни образци за провеждане на процедури за отдаване под наем на обекти със стопанско предназначение в сградите на органите на съдебната власт от административните ръководители. 
64. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на председателя на Административен съд гр. Благоевград да представлява Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА административния ръководител – председател на Административен съд гр. Благоевград да представлява Висшия съдебен съвет пред съответните държавни и общински органи, както и пред експлоатационните дружества, поддържащи техническата инфраструктура в гр. Благоевград, като подава заявления, получава документи и съгласува документация за обект „Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на административна сграда, намираща се на ул. „Крали Марко” № 2, гр. Благоевград за нуждите на Административен съд Благоевград и Районна прокуратура гр. Благоевград“. 
65. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на председателя на Районен съд гр. Ивайловград да представлява Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА административния ръководител – председател на Районен съд гр. Ивайловград да представлява Висшия съдебен съвет пред съответните държавни и общински органи, както и пред експлоатационните дружества, поддържащи техническата инфраструктура в гр. Ивайловград, като подава заявления, получава документи и съгласува документация за строеж „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Районен съд Ивайловград, гр. Ивайловград“, съгласно Разрешение за строеж № 13/24.08.2017 г., издадено от Община Ивайловград по Споразумение за партньорство № Д-100/06.06.2016 г., като при всяко извършено действие своевременно уведомява Висш съдебен съвет, с оглед съблюдаване разпоредбите на Споразумението за партньорство.
66. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за наем, между „УниКредит Булбанк“ АД и Висш съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

66.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключване на нов договор за наем, между „УниКредит Булбанк“ АД и ВСС, с който се предоставя временно и възмездно частен имот, представляващ: част от втори, трети и четвърти етажи от сграда в гр. Девня, кв. „Повеляново“, ул. „Строител” № 12, за нуждите на Районен съд гр. Девня и отразена промяна в наемната цена, която да се заплаща от ВСС съобразно ползваните площи. 
66.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет, да подпише договора за наем, между „УниКредит Булбанк“ АД и ВСС, с който се предоставя временно и възмездно частен имот, представляващ: част от втори, трети и четвърти етажи от сграда в гр. Девня, кв. „Повеляново“, ул. „Строител” № 12, за нуждите на Районен съд гр. Девня и отразена промяна в наемната цена, която да се заплаща от ВСС съобразно ползваните площи. 
67. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за наем, между „Интелихаус” ЕООД и Висш съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

67.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключване на нов договор за наем, между „Интелихаус” ЕООД и Висш съдебен съвет, с който се предоставя временно и възмездно частен имот, намиращ се в гр. Девня, кв. „Повеляново”, бл. 7, ап. № № 6, 7 и 8, ползван от Районна прокуратура гр. Девня, за срок от 5 години и при същата наемна цена, а именно: 400,00 лв. с ДДС. 
67.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет, да подпише договор за наем, между „Интелихаус” ЕООД и Висш съдебен съвет, с който се предоставя временно и възмездно частен имот, намиращ се в гр. Девня, кв. „Повеляново”, бл. 7, ап. № № 6, 7 и 8, ползван от Районна прокуратура гр. Девня, за срок от 5 години и при същата наемна цена, а именно: 400,00 лв. с ДДС. 
68. ОТНОСНО: Отчет за работата на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми за периода февруари 2015 – септември 2017 г. 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА представения отчет за работата на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми за периода февруари 2015 – септември 2017г. 

/Закриване на заседанието – 11, 05 ч/ 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
29.09.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд