Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение обобщен отчет за дисциплинарната дейност през периода 03.10.2012 г. – 25.09.2017 г.

2 октомври 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение обобщен отчет за дейността на Комисията по дисциплинарните производства на ВСС/комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“ към Съдийската колегия на ВСС и за образуваните дисциплинарни производства и наложените дисциплинарни наказания по чл. 308, ал. 1 от Закона за съдебната власт за периода 03.10.2012 – 25.09.2017 г.

От 03.10.2012 г. до 14.04.2016 г. са образувани са общо 138 дисциплинарни производства, като 89 от тях са по предложения за налагане на дисциплинарно наказание, направени от съответния административен ръководител или по-горестоящ административен ръководител. По предложение на ИВСС са образувани 23 дисциплинарни производства, по предложение на членове на ВСС – 20, 4 са инициирани от министъра на правосъдието, а 2 от министъра на правосъдието и председателя на ВКС.

С решение на СК на ВСС в периода 14.04.2016 г. – 25.09.2017 г. са образувани 41 дисциплинарни производства срещу съдии, от които 27 по предложение на съответния административен ръководител или по-горестоящ такъв, а 14 по предложение на ИВСС.

В периода 03.10.2012 г. – 14.04.2016 г . са приключени 86 дисциплинарни производства, като по 10 е наложено наказание „забележка“, по 16 е наложено наказание „порицание“, по 13 – „намаляване на трудовото възнаграждение от 10 до 25 на сто за срок от шест месеца до две години“, по 6 – „понижаване в ранг или в длъжност в същия орган на съдебната власт за срок от 1 до 3 години“,5 – „освобождаване от длъжност като административен ръководител или заместник на административния ръководител“, 10 с „дисциплинарно освобождаване от длъжност“, а 3 са прекратени. Приключените дисциплинарни производства, по които ВСС не е наложил дисциплинарно наказание са 23 броя. От приключените в този период дисциплинарни дела са обжалвани 43 решения на ВСС пред Върховния административен съд, от които 22 от тях са потвърдени, а 14 са отменени.

В периода 14.04.2016 г. – 25.09.2017 г. Съдийската колегия на ВСС е приключила 22 дисциплинарни дела, като по 4 е наложила наказание „забележка“, по 2 е наложила „намаляване на трудовото възнаграждение от 10 до 25 на сто за срок от 6 месеца до 2 години“, по 2 – „понижаване в ранг за срок от 6 месеца до 1 година“, 2 дисциплинарни производства са прекратени, а по 9 броя не е наложено дисциплинарно наказание.

Пред ВАС са обжалвани 9 решения на Съдийската колегия, като с окончателен акт са потвърдени 2 от тях.

За периода 14.04.2016 г. – 25.09.2017 г. КДДВИВСС към СК на ВСС е разгледала 77 броя Актове по планови и контролни проверки, извършени от ИВСС в районни, окръжни, военни, административни и апелативни съдилища, 5 броя от извършени тематични проверки, 95 броя от проверки по сигнали в районни, окръжни и административни съдилища. Изискана е информация по изпълнение на дадените от ИВСС препоръки. 

С цел уеднаквяване на дисциплинарната дейност на ВСС е създаден Регистър на дисциплинарните дела, достъпен за членовете на ВСС; направен е преглед на дисциплинарната практика,с цел анализ на дисциплинарните дела, решени от Съвета, който да допринесе за подобряване на стандартите при дисциплинарните производства и приеманите решения по тях (приет за сведение от ВСС с решение по протокол № 41/24.10.2013 г. и публикуван на интернет сайта на ВСС); изготвени са и приети с решение на ВСС по протокол № 60/11.12.2014 г. „Правила за дисциплинарната дейност на ВСС“, които уреждат реда и критериите при провеждане на дисциплинарната дейност; след конституиране на съставите на Съдийската и Прокурорската колегии на ВСС, и създаването на КДДВИВСС, тя прие свои вътрешни правила за организацията на дейността си.

В отчета се посочват предприетите марки за повишаване на публичността и отчетността на дисциплинарната дейност на ВСС и за уеднаквяването на дисциплинарната практика като: публикуване на протоколите от заседанията на Комисията по дисциплинарните производства/Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към СК на ВСС на интернет сайта на ВСС в раздел „Дисциплинарна практика“, публикуване на ежемесечни отчети за работата на КДП/КДДИВСС към СК на ВСС, водене на публичен регистър за постъпилите и разгледани преписки, публично обявяване на решенията на ВСС, с които се приемат за сведение заповедите по чл. 327 от ЗСВ, както и решенията, с които се приемат за сведение влезлите в сила съдебни актове по оспорването им.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд