Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Анализ на разгледаните и приети актове за резултати от извършени от ИВСС комплексни, планови и тематични проверки и проверки по сигнали от Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ за периода 01.01.2016 г. – 30

2 октомври 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Анализ на разгледаните и приети актове за резултати от извършени от Инспектората към ВСС комплексни, планови и тематични проверки и проверки по сигнали от Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2017 г.

За посочения период Комисията е разгледала 77 Акта, от тях 3 броя касаят проверка на апелативни съдилища, 23 броя Актове касаят проверки на окръжни съдилища, 40 броя Актове са от проверки на районни съдилища, 5 броя Актове от проверки на административни съдилища, 6 броя са свързани с тематични проверки и 92 сигнала по жалби, подадени в ИВСС. Проверявания период в Актовете на инспектората е 01.01.2014 г. – 31.12.2015 г.

Плановите проверки за периода в районните съдилища са 40 на брой, като въз основа на тях са изготвени 23 Акта по проверки на граждански дела и 17 Акта по проверки на наказателни дела.

Плановите проверки за периода в окръжните съдилища са 23 на брой, като по тях са изготвени 11 Акта по проверки на граждански и търговски дела, и 12 Акта по проверки на наказателни дела.

За анализирания период Комисията е разгледала и приела 3 броя Актове от планови проверки в апелативни съдилища: военно-апелативен съд по наказателни дела, и Апелативен съд - София по наказателни, граждански и търговски дела. Комисията е разгледала 6 тематични Акта. Цел на проверките е анализ на дейността на съдилищата в различни съдебни райони, изследване на противоречива съдебна практика, набелязване на мерки за подобряване на организацията и уеднаквяване на съдебната практика.

За анализирания период Комисията е разгледала един Акт от контролна проверка за Софийски районен съд за организация на административната дейност на председателя на съда и изпълнението на препоръки от комплексни планови проверки на наказателно и граждански отделения на СРС.

За анализирания период Комисията е разгледала 92 сигнала, подадени срещу действия на съда, като 96% от постъпилите сигнали, се отнасят за действия и бездействия на магистрати от СРС и СГС.

В препоръките, отправен от ИВСС, преобладават: преодоляване на констатирани нарушения на процесуалните срокове по конкретни дела и ускоряване на съдопроизводствения процес, предприемане на дисциплиниращи мерки и налагане на дисциплинарни наказания по отношение на съдии.

Въз основа на извършените проверки по сигнали са образувани дисциплинарни производства от по-горестоящ административен ръководител на 6-ма съдии от СРС, по инициатива на ИВСС от извършени проверки по сигнали са образувани дисциплинарни производства на 13 съдии, и две дисциплинарни производства на съдия, образувани от административен ръководител по констатации от проверки извършени по сигнали.

Анализът отчита трайна тенденция за намаляване броя на нарушенията от страна на действащите съдии, прилагане на императивни процесуални норми относно разглеждането и приключването на делата в предвидените в закона срокове или в разумни срокове. Преодолени са констатираните пропуски от предходни проверки. Административните ръководители в съответствие с вменените им нормативни задължения, са създали необходимата организация за законосъобразно функциониране на органите на съдебната власт в Република България. Налице е активност на административните ръководители, по точното изпълнение на даваните с актовете на ИВСС препоръки.

Сред добрите практики, установени от проверяващите екипи на ИВСС, отразени в актовете на по-голяма част от съдебната система, са: своевременно образуване на делата в деня на постъпване на книжата в съда или на следващия ден; във всички съдилища се извършва електронно разпределение на делата при спазване на принципа на случайния подбор по реда на тяхното постъпване; деловодните книги се водят съгласно изискванията на ПАС; процента на натовареност на административните ръководители и отделните съдии е в съответствие с решенията на ВСС. Като добра практика е посочено реалното изпълнение на дадените от ИВСС препоръки с Акта за резултати от предходна планова проверка, свързани с подобряване организацията на работата на съдиите. Препоръките, които се дават на административните ръководители и на съдиите, показват, че проверяващите екипи изследват задълбочено причините, водещи до установените общи негативни тенденции. Констатирано е, че дисциплиниращ ефект имат проверките на по-горестоящите административни ръководители към районните и окръжните съдилища, извършвани на шест месеца, при които се отбелязват пропуски и слабости, за които са давани конкретни указания.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд