Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Николай Янков Господинов на длъжност „заместник-административен ръководител – заместник–председател“ на Административен съд – Плевен

2 октомври 2017 година

Съдийската колегия на ВСС назначи с 8 гласа „за“ и 3 гласа „против“ Николай Янков Господинов – съдия в Окръжен съд - Плевен на длъжност „заместник-административен ръководител – заместник–председател“ на Административен съд – Плевен. Предложението е направено от Полина Богданова–Кучева, административен ръководител на съда.

Досегашният заместник-председател на съда съдия Юлия Данева е освободена с решение на Съдийската колегия по протокол № 16 и от двете длъжности на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – поради навършване на 65-годишна възраст, считано от датата на вземане на решението.

Преди това Съдийската колегия прие за сведение възражение на административния ръководител - председател на Административен съд – Плевен, срещу решения на Комисията по атестирането и конкурсите към СК на ВСС, и становище на Комисията относно професионалните качества на Николай Господинов – съдия в Окръжен съд – Плевен.

Във възражението на Полина Богданова–Кучева - председател на Административен съд – Плевен, се изразява несъгласие с отрицателно становище за притежаваните от съдия Господинов професионални качества, предвид дисциплинарно наказание, наложено му през 2010 г., което е изтърпяно и заличено. Тя посочва получената от съдия Господинов при периодично атестиране оценка „много добра“, въз основа на което е повишен в ранг. Обсъжда се решението на КАК като противоречащо на становище на Комисията по професионална етика към СК, в което се сочи, че магистратът спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати, и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен като заместник-председател на съответния орган на съдебната власт.

Комисията по атестирането и конкурсите е мотивирала своето становище с решение на ВСС по т. 34 от протокол № 11/18.03.2010 г. за налагане на Николай Господинов дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт „освобождаване от длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Плевен“. То е било наложено за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 и 4 от ЗСВ, като е прието за установено, че е нарушил Кодекса за етично поведение на българските магистрати и с поведението си е накърнил престижа на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд