Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи 11 магистрати от заеманата длъжност, поради избирането им за членове на Съдийската колегия на Съвета

2 октомври 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 18, ал. 1 и при условията на чл. 28, ал. 1 от Закона за съдебната власт освободи:

 • Цветинка Николаева Пашкунова от заемана длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд;
 • Атанаска Младенова Дишева от заеманата длъжност „съдия“ във Върховен административен съд;
 • Боряна Ангелова Димитрова от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Бургас, както и от длъжността „съдия“ там;
 • Красимир Петков Шекерджиев от заеманата длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд;
 • Олга Зафирова Керелска–Кордова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд;
 • Севдалин Иванов Мавров от заеманата длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд;
 • Боян Георгиев Магдалинчев от заеманата длъжност „заместник-председател“ на Върховен административен съд, както и длъжността „съдия“ там;
 • Вероника Атанасова Имова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд;
 • Даниела Ангелова Маринова–Марчева от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски градски съд;
 • Драгомир Асенов Кояджиков от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен специализиран наказателен съд;
 • Стефан Гроздев Гроздев от заеманата длъжност „заместник-административен ръководител – заместник-председател“ на Апелативен съд – София, както и от длъжността „съдия“ там.

Новите членове на Съдийската колегия на ВСС са освободени от заеманите в съдилищата длъжности, считано от дата на встъпването им в длъжност „член на Висшия съдебен съвет“.

Съдийската колегия се запозна Решение № 1 от 02.10.2017 г. на смесения състав от съдии от Върховния касационен съд и Върховния административен съд, с което се оставя без уважение жалба срещу решения на Комисията за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите от 17.06.2017 г., с което е избрана Цветинка Пашкунова – съдия във ВКС, и от 18.06.2017 г., с което са избрани Атанаска Дишева - съдия във ВАС, Боряна Димитрова - административен ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас,      Красимир Шекерджиев – съдия във ВКС, Олга Керелска - съдия във ВКС и Севдалин Мавров - съдия във ВКС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд