ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 3 октомври 2017 г. от 15:00 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д


1. Определяне на представляващ Висшия съдебен съвет, по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗСВ. 
2. Определяне на член на Висшия съдебен съвет, който да подписва документи, свръзани с трудовото правоотношение на представляващия ВСС. 
3. Избор на Работна група за изготвяне на проект на Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация. 
4. Определяне на разпоредители по бюджета на съдебната власт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 

Публикуван на:
2 октомври  2017 г

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд