ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 5 октомври 2017 г. от 09:30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 1. Определяне на представители на Висшия съдебен съвет за включване в състава на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието. 
Внасят: Съдийската и Прокурорската колегии на ВСС 
2. Определяне на поименния състав на комисия „Бюджет и финанси“ и на комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет. 
3. Предложение относно създаване на работна група за изготвяне на проект на Наредба за организацията и дейността на Съвета за партньорство по чл. 217, ал. 5 от ЗСВ. 
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет 
4. Проект на решение за съхраняване на бюлетините от проведените избори за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите и следователите, проведени на 20 май 2017 г. и 3-5 юни 2017 г. и изборите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, проведени на 17 – 18 юни 2017 г. 
Внася: Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 

Публикуван на:
4 октомври  2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд