КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 38
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 2 ОКТОМВРИ 2017 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Георги Колев – председател на Върховния административен съд 
ОТСЪСТВАТ: Лозан Панов, Мария Кузманова 
На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС 
Откриване на заседанието – 11,20 ч. 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 
2. Проект на решение по заявлението на Петър Стоянов – съдия във Военен съд – София, с искане за изваждане на писмени материали от личното му кадрово дело, съхранявано във Висшия съдебен съвет. 
Внася: Комисия „ Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ 
3. Проект на решение относно справка за спрените и висящи дисциплинарни дела към 25.09.2017 г. 
Внася: Комисия „ Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ 
4. Проект на решение относно обобщен отчет за дейността на Комисията по дисциплинарните производства на ВСС/комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и за образуваните дисциплинарни производства и наложените дисциплинарни наказания по чл. 308, ал. 1 от ЗСВ за периода 03.10.2012 г. – 25.09.2017 г. 
Внася: Комисия „ Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ 
5. Проект на решение по Анализ на разгледаните и приети актове за резултатите от извършени от Инспектората към ВСС комплексни, планови и тематични проверки и проверки по сигнали от комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Съдийската колегия на ВСС за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2017 г. 
Внася: Комисия „ Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ 
6. Проект на решение по искането на председателя на Военно – апелативен съд за трансформиране на 1 (една) щатна бройка за длъжност „съдебен секретар“ в длъжност „служител по сигурността на информацията, той и съдебен секретар“. 
Внася: Комисия „Съдебна администрация“ 
7. Проект на решение по възражението на административния ръководител на Административен съд - Плевен срещу приетото с решение на КАК - СК по Протокол № 38/13.09.2017 г. отрицателно становище относно професионалните качества на Николай Янков Господинов, съдия в Окръжен съд – Плевен. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
8. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд - Плевен, за назначаване на Николай Янков Господинов - съдия в Окръжен съд - Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжност „заместник - административен ръководител“ на Административен съд - Плевен. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
9. Проект на решение по молбата на Ива Станчева Ковалакова - Стоева - и.ф. административен ръководител на Административен съд – Разград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, за възстановяване на длъжност „съдия“ в Административен съд - Разград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
10. Проект на решение по молбата на Веселин Кирилов Хайдушки за допълване на решение по т. 15.3 от Протокол № 35/19.09.2017 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд - Пловдив за периодично атестиране на Таня Борисова Комсалова - Колева - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд - София за предварително атестиране на Яна Атанасова Вълдобрева - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия в АС“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд - Горна Оряховица за периодично атестиране на Пламен Ангелов Станчев - заместник на административния ръководител на Районен съд - Горна Оряховица, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския градски съд за периодично атестиране на Христинка Колева Христова - Божкова - съдия в Софийския градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
Повишаване на място в по-горен ранг: 
15.1. Проект на решение по предложението на Йордан Иванов Геров - административен ръководител на Районен съд - Момчилград, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
15.2. Проект на решение по предложението на София Георгиева Икономова - съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в ОС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в АС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
15.3. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд - Ямбол за повишаване на Калина Георгиева Пейчева - съдия в Окръжен съд - Ямбол, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
15.4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд - Пловдив за повишаване на Таня Борисова Георгиева - съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС ”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
15.5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Карлово за повишаване на Владимир Стоянов Иванов - съдия в Районен съд - Карлово, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
15.6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд - Сандански за повишаване на Иван Йорданов Филчев - съдия в Районен съд - Сандански, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС ”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Пловдив за назначаване на Румяна Иванова Андреева – Атанасова – съдия в Окръжен съд – Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Окръжен съд – Пловдив, с ранг „съдия в ОС“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
17. Проект на решение относно Анализ на данните, събрани чрез Системата за изчисляване на натовареността на съдиите (СИНС), съгласно § 11 от Правилата за оценка на натовареността на съдиите. 
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ 
18. Проект на решение за приемане на доклад от Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна, национално лице за контакт в НСММСНДРБ, заместник - председател на екипа за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС по Регламента за взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация, от участие в заседания на работна група към Съвета на ЕС „Сътрудничество по наказателноправни въпроси“ (COPEN) и формат „Приятели на председателството“, проведени на 04.09.2017 г. и 05.09.2017 г. в гр. Брюксел, Белгия, за обсъждане на предложението за Регламент за взаимно признаване на решения за обезпечаване и конфискация. 
Внася: Дирекция „Международна дейност“ 
19. Проект на решение за оптимизиране на щатната численост на органите на съдебната власт във връзка с молби от членове на Висшия съдебен съвет с изтичащ мандат за възстановяване на длъжност, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
20. Предложение от членове на Висшия съдебен съвет за награждаване на Светла Димитрова Петкова с отличие личен почетен знак „първа степен – златен“. 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

1. ОТНОСНО: Освобождаване на съдии от заемана длъжност поради избирането им за членове на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал, 1, т. 7, във връзка с чл. 18, ал. 1 и при условията на чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Цветинка Николаева Пашкунова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на встъпване в длъжност „член на Висшия съдебен съвет“.? 
1.2. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 18, ал. 1 и при условията на чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Атанаска Младенова Дишева от заеманата длъжност „съдия“ във Върховен административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на встъпване в длъжност „член на Висшия съдебен съвет“. 
1.3. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 18, ал. 1 и при условията на чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Боряна Ангелова Димитрова от заеманата длъжност „административен ръководител - председател“ на Окръжен съд - Бургас, както и от длъжността „съдия“ в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на встъпване в длъжност „член на Висшия съдебен съвет“. 
1.4. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 18, ал. 1 и при условията на чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Красимир Петков Шекерджиев от заеманата длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на встъпване в длъжност „член на Висшия съдебен съвет“. 
1.5. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл, 165, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 18, ал. 1 и при условията на чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Олга Зафирова Керелска - Кордова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на встъпване в длъжност „член на Висшия съдебен съвет“. 
1.6. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 18, ал. 1 и при условията на чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Севдалин Иванов Мавров от заеманата длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на встъпване в длъжност „член на Висшия съдебен съвет“. 
1.7. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 18, ал. 1 и при условията на чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Боян Георгиев Магдалинчев от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Върховен административен съд, както и от длъжността ’’съдия“ във Върховен административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на встъпване в длъжност „член на Висшия съдебен съвет“. 
1.8. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 18, ал. 1 и при условията на чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Вероника Атанасова Имова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на встъпване в длъжност „член на Висшия съдебен съвет“. 
1.9. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 18, ал. 1 и при условията на чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Даниела Ангелова Маринова - Марчева от заеманата длъжност ’’съдия“ в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на встъпване в длъжност „член на Висшия съдебен съвет“. 
1.10. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 18, ал. 1 и при условията на чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Драгомир Асенов Кояджиков от заеманата длъжност ’’съдия“ в Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на встъпване в длъжност „член на Висшия съдебен съвет“. 
1.11. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 18, ал. 1 и при условията на чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Стефан Гроздев Гроздев от заеманата длъжност ’’заместник на административния ръководител - заместник - председател“ на Апелативен съд - София, както и от длъжността ’’съдия“ в Апелативен съд - София с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на встъпване в длъжност „член на Висшия съдебен съвет“. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

2. ОТНОСНО: Заявление от Петър Стоянов – съдия във Военен съд гр. София, с искане за изваждане на писмени материали от личното му кадрово дело, съхранявано във ВСС 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Оставя без уважение заявлението от Петър Стоянов – съдия във Военен съд гр. София, с искане за изваждане на писмени материали от личното му кадрово дело, съхранявано във Висшия съдебен съвет 
3. ОТНОСНО: Справка за спрените и висящи дисциплинарни дела към 25.09.2017 г. 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение справката за спрените и висящи дисциплинарни дела към 25.09.2017 г. 
4. ОТНОСНО: Обобщен отчет за дейността на Комисията по дисциплинарните производства на ВСС/комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“ към съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и за образуваните дисциплинарни производства и наложените дисциплинарни наказания по чл. 308, ал. 1 от ЗСВ за периода 03.10.2012 г. – 25.09.2017 г. 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. Приема за сведение обобщения отчет за дейността на Комисията по дисциплинарните производства на ВСС/комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и за образуваните дисциплинарни производства и наложените дисциплинарни наказания по чл. 308, ал. 1 от ЗСВ за периода 03.10.2012 г. – 25.09.2017 г. 
4.2. Обобщеният отчет да се публикува на интернет страницата на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 
5. ОТНОСНО: Анализ на разгледаните и приети актове за резултати от извършени от Инспектората към ВСС комплексни, планови и тематични проверки и проверки по сигнали от комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към съдийската колегия на ВСС за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2017 г. 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. Приема Анализ на разгледаните и приети актове за резултати от извършени от Инспектората към ВСС комплексни, планови и тематични проверки и проверки по сигнали от комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към съдийската колегия на ВСС за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2017 г. 
5.2. Анализът да се публикува на интернет страницата на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

6. ОТНОСНО: Искане от председателя на Военно-апелативен съд за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар“ в длъжност „служител по сигурността на информацията, той и съдебен секретар

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар“ в длъжност „служител по сигурността на информацията, той и съдебен секретар“ във Военно-апелативен съд. 
МОТИВИ: Съгласно становището на ДКСИ, създаването на по-добра организация по защита на класифицираната информация в една организационна единица предполага, разкриването на отделна щатна длъжност за служител по сигурността на информацията ще гарантира както по-ефективното управление на рисковете, така и стриктното изпълнение на императивните разпоредби на ЗЗКИ и постигането на неговите цели. Военно-апелативният съд се явява единствен за страната съдебен орган, съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 3 от ЗСВ и неговият председател осъществява правомощия по отношения на всички военни съдилища в страната. Съгласно справката от дирекция „Бюджет и финанси” трансформацията може да се обезпечи в рамките на бюджета на съдебната власт. 
7. ОТНОСНО: Проект на решение по възражението на административния ръководител на Административен съд - Плевен срещу приетото с решение на КАК – Съдийска колегия по Протокол № 38/13.09.2017 г. отрицателно становище относно професионалните качества на Николай Янков Господинов, съдия в Окръжен съд – Плевен

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение възражението на административния ръководител – председател на Административен съд - Плевен срещу решения на КАК – Съдийска колегия по т. Р-4 от Протокол № 38/13.09.2017 г. и становище на комисията относно професионалните качества на Николай Янков Господинов, съдия в Окръжен съд – Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
8. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Николай Янков Господинов - съдия в Окръжен съд - Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжност „заместник на -административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд – Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на Висшия съдебен съвет. 
9. ВРЪЩА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ във връзка с § 205, ал. 1 от ПЗР на ЗСВ, Ива Станчева Ковалакова - Стоева - и.ф. административен ръководител - председател на Административен съд – Разград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на заеманата преди избора й за административен ръководител длъжност „съдия” в Административен съд - Разград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител на Административен съд – Разград. 
10. Допълва решението си по т. 15.3 от протокол №35/19.09.2017 г. с израза „на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, като същото се чете: 
„ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Веселин Кирилов Хайдушки - административен ръководител - председател на Районен съд - Брезник, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.“ 
11. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) периодично атестиране на Таня Борисова Комсалова - Колева - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС”. 
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Таня Борисова Комсалова - Колева - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС”. 
12. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Яна Атанасова Вълдобрева - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия в АС“. 
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Яна Атанасова Вълдобрева - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия в АС“. 
13. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Пламен Ангелов Станчев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Горна Оряховица, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Пламен Ангелов Станчев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Горна Оряховица, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
14. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Христинка Колева Христова - Божкова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Христинка Колева Христова - Божкова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

Повишаване на място в по-горен ранг: 

15.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Йордан Иванов Геров - административен ръководител - председател на Районен съд - Момчилград, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
15.2. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, София Георгиева Икономова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
15.3. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Калина Георгиева Пейчева - съдия в Окръжен съд - Ямбол, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
15.4. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Таня Борисова Георгиева - съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
15.5. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Владимир Стоянов Иванов - съдия в Районен съд - Карлово, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
15.6. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иван Йорданов Филчев - съдия в Районен съд - Сандански, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
16. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Румяна Иванова Андреева – Атанасова – съдия в Окръжен съд - Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд - Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на Висшия съдебен съвет. 
17. ОТНОСНО: Анализ на данните, събрани чрез Системата за изчисляване на натовареността на съдиите /СИНС/, съгласно §11 от Правилата за оценка на натовареността на съдиите 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

17.1. ПРИЕМА Анализ на данните, събрани чрез Системата за изчисляване на натовареността на съдиите /СИНС/, съгласно §11 от Правилата за оценка на натовареността на съдиите ведно с направените в него изводи и препоръки. 
17.2. Анализът да се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 
17.3. Предлага Анализа на вниманието на следващия състав на Съдийската колегия на ВСС за обсъждане изпълнението на препоръките. 
18. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклад от Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – гр. Варна, национално лице за контакт в НСММСНДРБ, заместник-председател на екипа за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС по Регламента за взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация, от участие в заседание на работна група към Съвета на ЕС „Сътрудничество по наказателноправни въпроси“ (COPEN) и формат „Приятели на председателството“, проведени съответно на 04.09.2017 г. и 05.09.2017 г. в гр. Брюксел, Белгия, за обсъждане на предложението за Регламент за взаимно признаване на решения за обезпечаване и конфискация

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

18.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – гр. Варна, национално лице за контакт в НСММСНДРБ, заместник-председател на екипа за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС по Регламента за взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация, от участие в заседание на работна група към Съвета на ЕС „Сътрудничество по наказателноправни въпроси“ (COPEN) и формат „Приятели на председателството“, проведени съответно на 04.09.2017 г. и 05.09.2017 г. в гр. Брюксел, Белгия, за обсъждане на предложението за Регламент за взаимно признаване на решения за обезпечаване и конфискация. 
18.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика да публикува доклада по т.1 на Интернет-страницата на Висшия съдебен съвет в раздел Международна дейност / Доклади, анализи и решения / Доклади от международни срещи и в раздел Международна дейност / Международно сътрудничество / Международни организации / Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела / Доклади от международни участия на членове на мрежата. 
19. ОТНОСНО: Проект на решение за оптимизиране щатната численост на органите на съдебна власт във връзка с подадени молби от членове на Висшия съдебен съвет, с изтичащ мандат за възстановяване на магистратска длъжност на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

19.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд - София-област, считано от датата на вземане на решението. 
19.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Специализиран наказателен съд, считано от датата на вземане на решението. 
19.3. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд - Сандански, считано от датата на вземане на решението. 
19.4. Внася предложението в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 03.10.2017 г., за разглеждане и произнасяне. 
20. ОТНОСНО: Предложение от членове на Висшия съдебен съвет за награждаване на Светла Димитрова Петкова с отличие личен почетен знак „първа степен – златен“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАГРАЖДАВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б „а“ от ЗСВ, Светла Димитрова Петкова – член на ВСС, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

/Закриване на заседанието- 13, 25 ч/ 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
05.10.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд