КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 30
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА
 3 ОКТОМВРИ 2017 г.  


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Цецка Цачева – министър на правосъдието 
ОТСЪСТВАЩИ няма 
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/ 
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/ 
/Откриване на заседанието – 14.13 ч./ 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка: 

5. Проект на решение за оптимизиране на щатната численост на органите на съдебната власт, във връзка с подадени молби от членове на Висшия съдебен съвет (с мандат до 02.10.2017 г.) за възстановяване на магистратска длъжност, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ. 
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 


ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

1. ОТНОСНО: Определяне на представляващ Висшия съдебен съвет, по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. ОПРЕДЕЛЯ за представляващ Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев. 
1.2. УПЪЛНОМОЩАВА Евгени Диков – член на Висшия съдебен съвет, да подпише споразумението по чл. 107, във вр. с чл. 83 от КТ с представляващия Висшия съдебен съвет. 
2. ОТНОСНО: Определяне на член на Висшия съдебен съвет, който да подписва документите, свързани с изпълнението на длъжността „представляващ ВСС“ /чл. 6,т. 21 от ПОДВССНА/

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ Евгени Диков – изборен член на ВСС да подписва документите, свързани с изпълнението на длъжността „представляващ ВСС“. 
3. ОТНОСНО: Избор на Работна група за изготвяне на проект на Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. Определя Работната група за изготвяне на проект на Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация да се състои от 7 (седем) членове. 
3.2. Избира за членове на Работната група: 
3.2.1. Даниела Марчева 
3.2.2. Атанаска Дишева 
3.2.3. Светлана Бошнакова 
3.2.4. Стефан Гроздев 
3.2.5. Боряна Димитрова 
3.2.6. Пламен Найденов 
3.2.7. Цветинка Пашкунова 
3.3. Работната група в срок до 30.10.2017 г. да изготви проект на Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация. 
4. ОТНОСНО: Определяне на разпоредители по бюджета на съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. ОПРЕДЕЛЯ за разпоредители по бюджета на съдебната власт, както следва: 
4.1.1. С ПРАВО НА ПЪРВИ ПОДПИС: 
- Боян Магдалинчев - представляващ ВСС 
- Гергана Мутафова - член на ВСС 
- Евгени Диков - член на ВСС 
4.1.2. С ПРАВО НА ВТОРИ ПОДПИС: 
- Маргарита Радкова - директор на дирекция „Финанси и бюджет” 
- Елисавета Илиева - началник отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС 
- Гинка Георгиева - ръководител сектор „Счетоводство на съдебната система”. 
4.2. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Димитър Тончев - главен секретар на ВСС, с право на първи подпис, да подписва приходните и разходни касови документи в администрацията на ВСС. 
5. ОТНОСНО: Проект на решение за оптимизиране на щатната численост на органите на съдебната власт, във връзка с подадени молби от членове на Висшия съдебен съвет (с мандат до 02.10.2017 г.) за възстановяване на магистратска длъжност, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. При прилагането на чл. 28, ал. 1 от ЗСВ Висшият съдебен съвет действа при условията на обвързана компетентност. 
5.1.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд - София-област, считано от датата на вземане на решението. 
5.1.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Специализиран наказателен съд, считано от датата на вземане на решението. 
5.1.3. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд - Сандански, считано от датата на вземане на решението. 

/Закриване на заседанието – 16.47 ч./ 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
05.10.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд