КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 31
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 5 ОКТОМВРИ 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Цецка Цачева – министър на правосъдието
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/

/Откриване на заседанието – 9, 30 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
5. Указ № 197 от 04.10.2017 г.на Президента на Република България.
6. Предложение за определяне на двама представители на Висшия съдебен съвет за участие в церемонията по връчване на наградата „Кристални везни на правосъдието”, която ще се състои на 27 октомври 2017 г., в гр. Единбург, Шотландия.
Внася: Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет
7. Проект на решение по доклад от началник отдел „Европейски и международни проекти и програми” относно определяне на членове на ВСС за включване в състава на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на ВСС по Протокол № 38/02.07.2015 г.,
т. 69.
8. Проект на решение за разкриване на 1 /една/ щатна длъжност „съдия” в Апелативен специализиран наказателен съд, във връзка с подадена молба за възстановяване, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, на изборен член на ВСС поради изтичащ мандат.
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
9. Проект на решение за заплащане на квартирни и транспортни разходи на членовете на ВСС, както и на членовете на КАК, които не притежават жилища на територията на гр. София.
Внася: Главния прокурор на Република България

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Определяне на представители на Висшия съдебен съвет за включване в състава на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1.ОПРЕДЕЛЯ Красимир Шекерджиев – член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, за член на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието.
1.2.ОПРЕДЕЛЯ Евгени Диков – член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за член на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието.
2. ОТНОСНО: Определяне поименния състав на комисия „Бюджет и финанси“ и на комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващото заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.
3. ОТНОСНО: Предложение относно създаване на работна група за изготвяне на проект на Наредба за организацията и дейността на Съвета за партньорство по чл. 217, ал. 5 от Закона за съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

СЪЗДАВА работна група за изготвяне на проект на Наредба за организацията и дейността на Съвета за партньорство по чл. 217, ал. 5 от Закона за съдебната власт, в следния състав:
1. Гергана Мутафова – член на Прокурорската колегия
2. Атанаска Дишева – член на Съдийската колегия
3. Пламена Цветанова – член на Прокурорската колегия
4. Боян Новански – член на Съдийската колегия
5. Георги Кузманов – член на Прокурорската колегия
6. Вероника Имова – член на Съдийската колегия
4.ОТНОСНО: Проект на решение за съхраняване на бюлетините от проведените избори за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите и следователите, проведени на 20 май 2017 г. и 3 – 5 юни 2017 г. и изборите на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, проведени на 17 – 18 юни 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1.Да се пристъпи към унищожаване бюлетините от изборите на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите и от квотата на прокурорите, съответно на 20 май 2017 г. и 3 – 5 юни 2017 г.
4.2.Да се пристъпи към разпечатване на избирателните кутии и унищожаване на бюлетините от изборите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, проведени на 17 и 18 юни 2017 г.
4.3.НАЗНАЧАВА комисия, която да извърши разпечатване на избирателните кутии и унищожаването на бюлетините в състав:
Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет
Даниела Петровска – директор на дирекция „Организационно административна дейност“
4.4.За разпечатването и унищожаването комисията да изготви съответен протокол.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

5.ОТНОСНО: Указ № 197 от 04.10.2017 г. на Президента на Република България

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Указ № 197 от 04.10.2017 г. на Президента на Република България.
6.ОТНОСНО: Определяне на двама представители на Висшия съдебен съвет за участие в церемонията по връчване на наградата „Кристални везни на правосъдието“, която ще се състои на 27 октомври 2017 г., в гр. Единбург, Шотландия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Определя следните двама представители на Висшия съдебен съвет за участие в церемонията по връчване на наградата „Кристални везни на правосъдието“, която ще се състои на 27 октомври 2017 г., в гр. Единбург, както следва:
1. Даниела Машева – член на Прокурорската колегия на ВСС;
2. Боян Магдалинчев – представляващ ВСС.
7.ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от началник отдел „Европейски и международни проекти и програми” относно определяне на членове на ВСС за включване в състава на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на ВСС по протокол № 38/02.07.2015 г., т. 69.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ за включване в състава на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми следните лица:
1. ОПРЕДЕЛЯ за член на Координационния съвет Цветинка Пашкунова, член на ВСС, като представител на Съдийската колегия;
2. ОПРЕДЕЛЯ за член на Координационния съвет Даниела Машева, член ВСС, като представител на Прокурорската колегия;
3. ОПРЕДЕЛЯ за член на Координационния съвет Гергана Мутафова, член на ВСС, като представител на Прокурорската колегия.
8.ОТНОСНО: Проект на решение за разкриване на 1 /една/ щатна длъжност „съдия” в Апелативен специализиран наказателен съд, във връзка с подадена молба за възстановяване, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, на изборен член на ВСС поради изтичащ мандат

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Апелативен специализиран наказателен съд, считано от датата на вземане на решението.
9.ОТНОСНО: Проект на решение за заплащане на квартирни и транспортни разходи на членовете на ВСС, както и на членовете на КАК, които не притежават жилища на територията на гр. София

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ членовете на ВСС, както и членовете на КАК, които не притежават жилища на територията на гр.София да се настанят в хотел до настаняването им във ведомствени жилища. Разходите за една нощувка за член на ВСС следва да са в рамките на утвърдения размер по Протокол № 22 от заседанието на ВСС, проведено на 8 юни 2010 г.., а за членовете на КАК в рамките на утвърдения размер по Протокол № 4 от заседанието на ВСС, проведено на 28.01.2009 г.
Разходите са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет.
9.2. На членовете на ВСС, както и членовете на КАК, които не притежават жилища на територията на гр.София, не са настанени на хотел и пътуват от местоживеенето си до местоработата и обратно да се изплащат извършените от тях разходи, които се удостоверяват с документи /фактури или билети/. При използването на лично превозно средство се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение. Разходите да се изплащат до настаняването им във ведомствени жилища.
Разходите са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет.

/Закриване на заседанието – 10.40 ч./

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
05.10.2017 г.
 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд