КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 39
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 4 ОКТОМВРИ 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВАЩИ нямаНа заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет

Откриване на заседанието – 09.37 ч.

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 5.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
14. Молба от Елка Живкова Атанасова – член на Висшия съдебен съвет (с изтекъл мандат на 02.10.2017 г.), за възстановяване на длъжност „съдия“ в Административен съд София - град.
15. Молба от Магдалена Атанасова Лазарова – член на Висшия съдебен съвет (с изтекъл мандат на 02.10.2017 г.), за възстановяване на длъжност „съдия“ в Апелативен специализиран наказателен съд.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Определяне на ден и час за провеждане на редовните заседания на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и предложение до Пленума на Висшия съдебен съвет за определяне на ден и час за провеждане на редовните му заседания

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ОПРЕДЕЛЯ за провеждане на редовните заседания на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет вторник от 09.30 часа.
1.2. ВНАСЯ в Пленума на Висшия съдебен съвет предложение редовните заседания на Пленума на Висшия съдебен съвет да се провеждат в четвъртък от 09.30 часа.
2. ОТНОСНО: Упълномощаване на процесуални представители на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА председателстващия Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да упълномощи процесуалните представители от администрацията на Висшия съдебен съвет с право да представляват Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет пред органите на съдебната и изпълнителната власт.
3. ОТНОСНО: Избор на представител от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за включване в състава на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВНАСЯ предложение в Пленума на Висшия съдебен съвет Красимир Шекерджиев – член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, да бъде избран за представител от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за включване в състава на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието.
4. ОТНОСНО: Конституиране на постоянна Комисия по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

КОНСТИТУИРА постоянна Комисия по атестирането и конкурсите на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, включваща избраните до момента членове от състава й, както следва:
- от членовете на Съдийската колегия:
1. Атанаска Младенова Дишева
2. Вероника Атанасова Имова
3. Даниела Ангелова Маринова-Марчева
4. Олга Зафирова Керелска-Кордова
5. Красимир Петков Шекерджиев
6. Драгомир Асенов Кояджиков
- от избраните членове от Пленума на Върховния административен съд:
1. Александър Еленков Еленков – съдия във Върховния административен съд
2. Виолета Траянова Главинова – съдия във Върховния административен съд
- от избраните членове на Пленума на Върховния касационен съд
1. Анелия Здравкова Маркова – съдия в Софийския градски съд
2. Бонка Василева Янкова – съдия в Окръжен съд-Търговище
3. Бонка Костадинова Дечева-Бакалова – съдия във Върховния касационен съд
4. Вяра Иванова Камбурова – съдия в Окръжен съд-Бургас
5. Деспина Георгиева Георгиева – съдия в Окръжен съд-Варна
6. Иван Димитров Стойчев – съдия в Апелативен съд-София
7. Иванка Стоименова Шкодрова – съдия в Окръжен съд-Перник
8. Любка Николова Андонова – съдия във Върховния касационен съд
9. Мариана Господинова Костова – съдия във Върховния касационен съд
5. (ОТТЕГЛЕНА)

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

6. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр.2 от ЗСВ, Росица Желязкова Темелкова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд-Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд-Бургас, с „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
7. ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
7.1.1. Административен ръководител – председател на Административен съд – Кърджали – свободна длъжност.
7.1.2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Велинград – свободна длъжност.
7.1.3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Девня – свободна длъжност.
7.1.4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Трън – свободна длъжност.
7.2. ОТКРИВА, на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт, процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
7.2.1. Административен ръководител – председател на Софийски градски съд – предсрочно освобождаване.
7.2.2. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас - предсрочно освобождаване.
7.3. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
7.4. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
8. ОТНОСНО: Заявление от Александра Фьодоровна Коева – съдия в Районен съд-Карнобат, за преназначаване по реда на чл. 194 от ЗСВ в Районен съд-Царево (вх.№ ВСС-11449/21.08.2017 г.)
След проведените обсъждания и явно гласуване и при получения резултат: 5 гласа „за“ и 9 гласа „против“ решение не беше взето
9. ОТНОСНО: Проект на решение за преназначаване на магистрати на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от нисконатоварените районни съдилища в Софийски районен съд – гражданско отделение

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, Яна Василева Николова – съдия в Районен съд-Ботевград, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд – гражданско отделение, с ранг „съдия в ОС“, считано от датата на встъпване в длъжност и при изготвяне на съдебните актове по обявените за решаване дела.
9.2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, Мария Георгиева Коюва – съдия в Районен съд – Варна, с ранг „съдия в АС“, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд - гражданско отделение, с ранг „съдия в АС“, считано от датата на встъпване в длъжност и при изготвяне на съдебните актове по обявените за решаване дела.
9.3. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, Георги Стоянов Чехларов – съдия в Районен съд - Варна, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд – гражданско отделение, с ранг „съдия в ОС“, считано от датата на встъпване в длъжност и при изготвяне на съдебните актове по обявените за решаване дела.
9.4. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, Милена Кръстева Каменова – съдия в Районен съд – Видин, с ранг „съдия в ОС“, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд – гражданско отделение, с ранг „съдия в ОС“, считано от датата на встъпване в длъжност и при изготвяне на съдебните актове по обявените за решаване дела.
9.5. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, Мария Василева Карагьозова – съдия в Районен съд – Гоце Делчев, с ранг „съдия във ВКС/ВАС“, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд – гражданско отделение, с ранг „съдия във ВКС/ВАС“, считано от датата на встъпване в длъжност и при изготвяне на съдебните актове по обявените за решаване дела.
9.6. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, Тодор Николов Тодоров – съдия в Районен съд – Шумен, с ранг „съдия във ВКС/ВАС“, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд – гражданско отделение, с ранг „съдия във ВКС/ВАС“, считано от датата на встъпване в длъжност и при изготвяне на съдебните актове по обявените за решаване дела.
10. ОТНОСНО: Молба от Панайот Генков – и.ф. административен ръководител – председател на Административен съд-Бургас, за отлагане на насроченото за 24.10.2017 г. изслушване на кандидатите в процедура за избор на административен ръководител – председател на Административен съд – Бургас

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА насроченото за 24.10.2017 г. събеседване с кандидатите в процедура за избор на административен ръководител – председател на Административен съд – Бургас, за 28.11.2017 г., след получаване на информация за резултатите от проверката на ИВСС в Административен съд – Бургас.
11. ОТНОСНО: Молби от членове на Висшия съдебен съвет за възстановяване на длъжност, на основание чл. 28, ал.1 от ЗСВ, във връзка с изтичане на мандата им като изборни членове на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. ВЪЗСТАНОВЯВА, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Соня Николова Найденова – изборен член на ВСС (мандат 2012 – 2017 г.), на длъжността „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия, заемана преди избора, с ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на изтичане на мандата й като изборен член на Висшия съдебен съвет.
11.2. ВЪЗСТАНОВЯВА, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Юлия Емилова Ковачева – изборен член на ВСС (мандат 2012 – 2017 г.), на длъжността „съдия“ във Върховен административен съд, заемана преди избора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на изтичане на мандата й като изборен член на Висшия съдебен съвет.
11.3. ВЪЗСТАНОВЯВА, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Галина Петкова Пачовска-Карагьозова – изборен член на ВСС (мандат 2012 – 2017 г.), на длъжността „съдия“ във Върховен административен съд, заемана преди избора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на изтичане на мандата й като изборен член на Висшия съдебен съвет.
11.4. ВЪЗСТАНОВЯВА, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Калин Иванов Калпакчиев – изборен член на ВСС (мандат 2012 – 2017 г.), на длъжността „съдия“ в Апелативен съд – София – наказателна колегия, заемана преди избора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на изтичане на мандата му като изборен член на Висшия съдебен съвет.
11.5. ВЪЗСТАНОВЯВА, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Камен Василев Иванов – изборен член на ВСС (мандат 2012 – 2017 г.), на длъжността „съдия“ в Апелативен съд – София – наказателна колегия, заемана преди избора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на изтичане на мандата му като изборен член на Висшия съдебен съвет.
11.6. ОТЛАГА произнасянето по молбата на Галя Иванова Георгиева за заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 05.10.2017 г.
11.7. ВЪЗСТАНОВЯВА, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Мария Василева Кузманова – изборен член на ВСС (мандат 2012 – 2017 г.), на длъжността „съдия“ в Софийски градски съд – търговска колегия, заемана преди избора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на изтичане на мандата й като изборен член на Висшия съдебен съвет.
11.8. ВЪЗСТАНОВЯВА, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Милка Здравкова Варнова-Итова – изборен член на ВСС (мандат 2012 – 2017 г.), на длъжността „съдия“ в Административен съд – София-област, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на изтичане на мандата й като изборен член на Висшия съдебен съвет.
11.9. ВЪЗСТАНОВЯВА, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Каролина Неделчева Михайлова – изборен член на ВСС (мандат 2012 – 2017 г.), на длъжността „съдия“ в Административен съд – София-област, с ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на изтичане на мандата й като изборен член на Висшия съдебен съвет.
11.10. ВЪЗСТАНОВЯВА на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Даниела Петрова Костова – изборен член на ВСС (мандат 2012 – 2017 г.), на длъжността „съдия“ в Специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на изтичане на мандата й като изборен член на Висшия съдебен съвет.
11.11. ВЪЗСТАНОВЯВА, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Димитър Костадинов Узунов – изборен член на ВСС (мандат 2012 – 2017 г.), на длъжността „съдия“ в Районен съд - Сандански, с ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на изтичане на мандата му като изборен член на Висшия съдебен съвет.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

12. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд – София-област за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ. бр. за длъжност „шофьор“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Административен съд – София-област с 1 /една/ щ. бр. за длъжност „шофьор“.
МОТИВИ: Високо съотношение на магистрати/съдебни служители – 4,14, при средно съотношение – 3,1. По преценка на председателя на съда длъжността „шофьор“ е била трансформирана в длъжност „съдебен деловодител“. С оглед политиката за оптимизация на съдебната администрация, да продължи съвместяването на длъжността.
13. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд – София-област за даване на съгласие за трансформиране на длъжност „съдебен секретар” в длъжност „административен секретар”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането за трансформиране на длъжност „съдебен секретар” в длъжност „административен секретар” в Административен съд – София-област.
МОТИВИ: В чл. 4, ал. 1, т. 2 от Правилата за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата е предвидено за първа група съдилища да съществуват и двете длъжности „административен секретар“ и „съдебен администратор“, но това не е императивно задължение. Правилата имат за цел да подобрят организационната структура и да повишат ефективността в дейността на администрацията. По щата на съда има длъжности: „съдебен администратор“, „съдебен помощник“, „човешки ресурси“, „управител-сгради“, главен счетоводител“, „специалист-касиер-счетоводител“.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

14. ОТНОСНО: Молба от Елка Живкова Атанасова – член на Висшия съдебен съвет (с изтекъл мандат на 02.10.2017 г.), за възстановяване на длъжност „съдия“ в Административен съд София – град

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗСТАНОВЯВА, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Елка Живкова Атанасова – изборен член на ВСС (мандат 2012 - 2017 г.), на длъжността „съдия" в Административен съд – София-град, равна по степен длъжност заемана преди избора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на изтичане на мандата й като изборен член на Висшия съдебен съвет.
15. ОТНОСНО: Молба от Магдалена Атанасова Лазарова – член на Висшия съдебен съвет (с изтекъл мандат на 02.10.2017 г.), за възстановяване на длъжност „съдия“ в Апелативен специализиран наказателен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

15.1. ОТЛАГА произнасянето по молбата на Магдалена Атанасова Лазарова-Проданова за заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 05.10.2017 г.
15.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Апелативен специализиран наказателен съд, считано от датата на вземане на решението.
15.3. ВНАСЯ предложението в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 05.10.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

Закриване на заседанието – 13.37 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
05.10.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд