ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 12 октомври 2017 г. от 09:30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Обсъждане на Указ № 197 от 04.10.2017 г. на Президента на Република България. 
2. Определяне на поименния състав на комисия „Бюджет и финанси“, комисия „Управление на собствеността“ и други постоянни комисии към Пленума на Висшия съдебен съвет. 
Внасят: Съдийската и Прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет 
3. Проект на решение за определяне на представители за участие в работна група, която да изготви предложения за законодателни промени (отложена от заседание на 14.09.2017 г). 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 

Публикуван на:
6 октомври  2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд