КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 40
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 5 ОКТОМВРИ 2017 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд 
На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет 
Откриване на заседанието – 11,10 ч. 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 
2. Предложение от Даниела Дончева – административен ръководител на Софийски апелативен съд за определяне на изпълняващ функциите на административен ръководител – председател на Софийски градски съд. 
3. Избиране на членове на Съдийската колегия за участие в постоянните комисии по чл. 37, ал. 1 от Закона за съдебната власт към Пленума на ВСС

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

1. ОТНОСНО: Молби от членове на Висшия съдебен съвет за възстановяване на длъжност, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с изтичане на мандата им като изборни членове на Висшия съдебен съвет (отложени от заседание на Съдийската колегия на 4.10.2017 г., т. 11.6 и т. 15)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ВЪЗСТАНОВЯВА, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Галя Иванова Георгиева – изборен член на ВСС (мандат 2012 - 2017 г.), на длъжността „съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд, на равна по степен длъжност, заемана преди избора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на изтичане на мандата й като изборен член на Висшия съдебен съвет. 
1.2. ВЪЗСТАНОВЯВА, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, Магдалена Атанасова Лазарова - Проданова – изборен член на ВСС (мандат 2012 - 2017 г.), на длъжността „съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд, на равна по степен длъжност, заемана преди избора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на изтичане на мандата й като изборен член на Висшия съдебен съвет. 
2. ОТНОСНО: Предложение от Даниела Дончева – административен ръководител на Софийски апелативен съд за определяне на изпълняващ функциите на административен ръководител – председател на Софийски градски съд 
Кандидати: 
- Стефан Емилов Милев – съдия в Софийски градски съд, с ранг "съдия във ВКС и ВАС" 
- Десислава Любомирова Попколева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Софийски градски съд, с ранг "съдия в АС"

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 
За Десислава Любомирова Попколева – 7 гласа 
За Стефан Емилов Милев – 4 гласа 
1 глас "против" 
НЕ ОПРЕДЕЛЯ и. ф. "административен ръководител – председател" на Софийски градски съд. 
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали) 
3. ОТНОСНО: Избиране на членове на Съдийската колегия за участие в постоянните комисии по чл. 37, ал. 1 от Закона за съдебната власт към Пленума на ВСС 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1.ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет за членове на Комисия „Бюджет и финанси“ от състава на Съдийската колегия: 
1. Боян Магдалинчев 
2. Севдалин Мавров 
3. Боряна Димитрова 
3.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет за членове на Комисия „Управление на собствеността“ от състава на Съдийската колегия: 
1. Боян Новански 
2. Олга Керелска 
3. Стефан Гроздев 
3.3. Комисията по правни и институционални въпроси (КПИВ) към Пленума на Висшия съдебен съвет да продължи работата на досега действащата комисия, при същата численост. 
3.3.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет за членове на Комисията по правни и институционални въпроси от състава на Съдийската колегия: 
Вероника Имова 
Атанаска Дишева 
Цветинка Пашкунова 
Стефан Гроздев. 

Закриване на заседанието – 13.40 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
09.10.2017 г.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд