Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи нови дисциплинарни състави по 27 дисциплинарни дела

10 октомври 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие справка за образуваните от предходния състав на Съдийската колегия при ВСС дисциплинарни дела, които не са приключили с решение по чл. 319 от Закона за съдебната власт. Поради изтичане на мандата на членовете на ВСС, включени в дисциплинарните състави, са определени нови тричленни дисциплинарни състави и председател. Това е направено чрез жребий при спазване на изискванията по чл. 316, ал. 2 и 3 от Закона за съдебната власт.

1. В новия дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 17/2016 г. по описа на ВСС срещу Мирослава Тодорова – съдия в Софийския градски съд, са избрани чрез жребий: Красимир Шекерджиев – председател и докладчик, и членове – Атанаска Дишева и Севдалин Мавров.

2. В дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 14/2017 г. по описа на ВСС срещу Атанас Додов – съдия в Софийския районен съд, са избрани: Боян Магдалинчев - председател и докладчик, и членове - Цветинка Пашкунова и Стефан Гроздев.

3. По дисциплинарно дело № 15/2017 г. по описа на ВСС срещу Филип Савов – съдия в Софийския районен съд, е определен дисциплинарен състав Драгомир Кояджиков – председател и докладчик, и членове - Вероника Имова и Боян Новански.

4. В дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 16/2017 г. по описа на ВСС срещу Полина Хаджимаринска – съдия в Софийския районен съд, са определени: Боряна Димитрова – председател и докладчик, и членове - Олга Керелска и Даниела Марчева.

5. В дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 18/2017 г. срещу Методи Лалов – съдия в Софийския Районен съд, по описа на ВСС са определени: Даниела Марчева – председател и докладчик, и членове – Вероника Имова, Боян Магдалинчев. Съставът е определен след отвод на всички членове на Съдийската колегия, избрани от общите събрания съдиите, прокурорите и следователите, както и на Стефан Гроздев.

6. В дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 20/2017 г. по описа на ВСС срещу Петя Кръчева-Тропчева – съдия в Софийския градски съд, са определени: Боян Новански  - председател и докладчик, и членове - Атанаска Дишева и Олга Керелска. Съставът е определен при отвод на Стефан Гроздев.

7. В дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 21/2017 г. по описа на ВСС срещу Люба Петрова – съдия в Районен съд – Раднево, са определени: Цветинка Пашкунова - председател и докладчик, и членове - Стефан Гроздев, Красимир Шекерджиев.

8. В дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 23/2017 г. по описа на ВСС срещу Любка Голакова – съдия в Софийския районен съд, са определени: Севдалин Мавров - председател и докладчик, и членове -  Драгомир Кояджиков и Боряна Димитрова.

9. В дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 24/2017 г. по описа на ВСС срещу Александър Ангелов – съдия в Софийския районен съд, са определени: Олга Керелска - председател и докладчик, и членове - Севдалин Мавров и Драгомир Кояджиков.

10. В дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 25/2017 г. по описа на ВСС срещу Иванка Болгурова – съдия в Софийския районен съд, са определени: Боян Магдалинчев - председател и докладчик, и членове – Даниела Марчева и Боян Новански.

11. В дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 26/2017 г. по описа на ВСС срещу Емилиян Лаков – съдия в Софийския районен съд, са определени: Цветинка Пашкунова - председател и докладчик, и членове - Боряна Димитрова и Стефан Гроздев.

12. В дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 27/2017 г. срещу Иванка Митева – съдия в Софийския районен съд по описа на ВСС са определени: Атанаска Дишева - председател и докладчик, и членове -  Красимир Шекерджиев и Вероника Имова.

13. В дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 28/2017 г. по описа на ВСС срещу Йорданка Ваклева – съдия в Софийския районен съд, са определени: Даниела Марчева, - председател и докладчик, и членове - Вероника Имова и Стефан Гроздев.

14. В дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 29/2017 г. по описа на ВСС срещу Методи Шушков – съдия в Софийския районен съд са определени:, Боян Новански – председател и председател, и членове - Севдалин Мавров и Атанаска Дишева.

15. В дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 34/2017 г. по описа на ВСС срещу Таня Плахойчева – съдия в Софийския районен съд, са определени: Боряна Димитрова - председател и докладчик, и членове - Олга Керелска и Боян Магдалинчев.

16. В дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 41/2017 г. по описа на ВСС срещу Мария Иванова-Ангелова – съдия в Софийския районен съд, са определени:  Боян Магдалинчев - председател и докладчик, и членове - Севдалин Мавров и Красимир Шекерджиев. Съставът е избран при отвод на Драгомир Кояджиков.

17. В дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 42/2017 г. по описа на ВСС срещу Елена Тодорова – съдия в Районен съд – Свиленград, са определени: Вероника Имова - председател и докладчик, и членове - Даниела Марчева и Боряна Димитрова.

18. В дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 45/2017 г. по описа на ВСС срещу Мирослав Петров – съдия в Софийския районен съд, са определени: Олга Керелска - председател и докладчик, и членове - Атанаска Дишева и Боян Новански.

19. В дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 46/2017 по описа на ВСС срещу Даниела Тошева – съдия в Софийския районен съд, са определени: Драгомир Кояджиков - председател и докладчик, и членове – Стефан Гроздев и Цветинка Пашкунова.

20. В дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 47/2017 г. по описа на ВСС срещу Върбан Върбанов – съдия в Софийския районен съд, са определени: Стефан Гроздев – председател и докладчик, и членове - Боряна Димитрова и Боян Магдалинчев. Съставът е определен при отвод на Драгомир Кояджиков.

21. В дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 48/2017 г. по описа на ВСС срещу Даниела Росенова – изпълняващ функциите „председател“ на Апелативния специализиран наказателен съд, са определени: Даниела Марчева - председател и докладчик, и членове - Цветинка Пашкунова и Боян Новански.

22. В дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 49/2017 г. по описа на ВСС срещу Петя Крънчева-Тропчева – съдия в Софийския градски съд, са определени: Атанаска Дишева - председател и докладчик, и членове - Красимир Шекерджиев и Вероника Имова. Съставът е определен след отвод на Стефан Гроздев.

Дисциплинарни състави са определени и по четири спрени дисциплинарни дела.

23. В дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 4/2010 г. по описа на ВСС срещу Анелия Рашева – съдия в Районен съд – Видин, са определени: Олга Керелска.- председател и докладчик, и членове - Севдалин Мавров и Драгомир Кояджиков.

24. В дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 19/2013 г. по описа на ВСС срещу Румяна Ченалова – съдия в Софийския градски съд, са определени: Цветинка Пашкунова – председател и докладчик, и членове -  Вероника Имова и Атанаска Дишева.

25. В дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 4/2017 г. по описа на ВСС срещу Никола Попов – съдия в Софийския районен съд, са определени: Боян Новански – председател и докладчик, и членове - Олга Керелска и Даниела Марчева.

26. В дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 6/2017 г. по описа на ВСС срещу Мариян Марков – съдия в Софийския градски съд, са определени: Боряна Димитрова - председател и докладчик, и членове – Драгомир Кояджиков и Стефан Гроздев. Съставът е определен при направен отвод от Севдалин Мавров.

27. В дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 38/2017 г. по описа на ВСС срещу Никола Попов – съдия в Софийския районен съд, са определени: Красимир Шекерджиев – председател и докладчик, и членове - Севдалин Марвов и Боян Магдалинчев.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд