Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Процедура за избор на директор на Националната следствена служба

Решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 32/11.10.2017 г. за откриване на процедурата

Хронограма на процедурата за провеждане на избор на директор на Националната следствена служба

Правила за избор на директор на Национална следствена служба

Образец на Декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес на кандидати за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд, главен прокурор и директор на Национална следствена служба, както и за административни ръководители на органите на съдебната власт

Образец на Кадрова справка

КАНДИДАТ
ЗА ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА

 

Кандидат

Мотивирано предложение /

Съгласие от кандидата

Кадрова справка Документи по т.5 от Правилата Допустимост

Протокол от заседание на

Комисията по атестиране и конкурсите

към ПК на ВСС

Протокол от заседание на

Комисия "Професионална етика" към ПК на ВСС

Становища / Въпроси / отговори Дата, час и място на изслушване
Борислав Боби Сарафов - заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура

Предложение

публикувано на 25.10.2017 г.

Кадрова справка

публикувана на 25.10.2017 г.

1.автобиография;
2.свидетелство за съдимост;
3.удостоверение от НСлС;
4.документи за стаж;
5.копие от диплома за завършено висше юридическо образование;
6.копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
7.медицинско удостоверение;
8.концепция;
9.декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото;

публикувани на 01.11.2017 г.

Списък

публикуван на 14.11.2017 г.

Протокол от заседание на КАК-ПК
публикуван на 29.11.2017 г.

Протокол от заседание на КПЕ-ПК

публикуван на 23.11.2017 г.

Въпроси

публикувани на 22.11.2017 г.

Становище

публикувано на 23.11.2017 г.

Въпроси

публикувани на 28.11.2017 г.

Въпроси

публикувани на 30.11.2017 г.

Становище

публикувани на 30.11.2017 г.

Становище

публикувани на 04.12.2017 г.

06.12.2017 г.
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд