КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 41
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 10 ОКТОМВРИ 2017 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд и Георги Колев – председател на Върховния административен съд 
ОТСЪСТВАЩИ няма 
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/ 
/Откриване на заседанието – 9.40 ч./ 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

1. ОТНОСНО: Формиране на постоянни комисии към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ОПРЕДЕЛЯ числеността на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ на петима членове: 
1. Боряна Димитрова 
2. Даниела Марчева 
3. Драгомир Кояджиков 
4. Атанаска Дишева 
5. Красимир Шекерджиев 
1.2. ОПРЕДЕЛЯ числеността на Комисия „Съдебна администрация“ на петима членове: 
1. Боряна Димитрова 
2. Стефан Гроздев 
3. Севдалин Мавров 
4. Боян Новански 
5. Боян Магдалинчев 
1.3. ОПРЕДЕЛЯ числеността на Комисия по професионална етика на петима членове: 
1. Цветинка Пашкунова 
2. Олга Керелска 
3. Боян Новански 
4. Драгомир Кояджиков 
5. Боян Магдалинчев 
1.4. ОПРЕДЕЛЯ числеността на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ на петима членове: 
1. Атанаска Дишева 
2. Цветинка Пашкунова 
3. Вероника Имова 
4. Стефан Гроздев 
5. Севдалин Мавров 
2. ОТНОСНО: Избиране на членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за участие в Комисията „Професионална квалификация и информационни технологии“ към Пленума на Висшия съдебен съвет 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ поименния състав на комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“, състояща се от трима членове от Съдийската колегия, както следва: 
1. Даниела Марчева 
2. Боряна Димитрова 
3. Севдалин Мавров 

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС 

3. ОТНОСНО: Избиране на нови дисциплинарни състави по образувани дисциплинарни производства във връзка с конституиране на нов състав на Съдийската колегия 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 17/2016 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Красимир Шекерджиев – председател и докладчик 
Атанаска Дишева 
Севдалин Мавров 
(Съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на подбора жребия се изтегли между всички членове на Колегията.) 
3.2. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 14/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Цветинка Пашкунова 
Стефан Гроздев 
Боян Магдалинчев - председател и докладчик 
(Съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на жребия в подбора не бяха включени членове на Колегията, избрани в предходни състави, а именно: Красимир Шекерджиев, Атанаска Дишева, Севдалин Мавров) 
3.3. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 15/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Вероника Имова 
Боян Новански 
Драгомир Кояджиков - председател и докладчик 
(Съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на жребия в подбора не бяха включени членове на Колегията, избрани в предходни състави, а именно: Красимир Шекерджиев, Атанаска Дишева, Севдалин Мавров, Цветинка Пашкунова, Стефан Гроздев, Боян Магдалинчев) 
3.4. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 16/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Боряна Димитрова - председател и докладчик 
Олга Керелска 
Даниела Марчева 
(Съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на жребия в подбора не бяха включени членове на Колегията, избрани в предходни състави, а именно: Красимир Шекерджиев, Атанаска Дишева, Севдалин Мавров, Цветинка Пашкунова, Стефан Гроздев, Боян Магдалинчев, Вероника Имова, Боян Новански, Драгомир Кояджиков) 
3.5. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 18/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Даниела Марчева - председател и докладчик 
Вероника Имова 
Боян Магдалинчев 
(Поради изчерпване на изборните членове, съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на подбора жребия се изтегли между всички членове на Колегията, без Атанаска Дишева, Боряна Димитрова, Драгомир Кояджиков, Красимир Шекерджиев, Олга Керелска, Севдалин Мавров, Стефан Гроздев и Цветинка Пашкунова, поради направен самоотвод.) 
3.6. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 20/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Боян Новански - председател и докладчик 
Атанаска Дишева 
Олга Керелска 
(Съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на жребия в подбора не бяха включени членове на Колегията, избрани в предходни състави, а именно: Даниела Марчева, Вероника Имова, Боян Магдалинчев, както и Стефан Гроздев, поради направен самоотвод.) 
3.7. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 21/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Цветинка Пашкунова - председател и докладчик 
Стефан Гроздев 
Красимир Шекерджиев 
(Съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на жребия в подбора не бяха включени членове на Колегията, избрани в предходни състави, а именно: Даниела Марчева, Вероника Имова, Боян Магдалинчев, Боян Новански, Атанаска Дишева, Олга Керелска.) 
3.8. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 23/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Севдалин Мавров - председател и докладчик 
Драгомир Кояджиков 
Боряна Димитрова 
(Съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на жребия в подбора не бяха включени членове на Колегията, избрани в предходни състави, а именно: Даниела Марчева, Вероника Имова, Боян Магдалинчев, Боян Новански, Атанаска Дишева, Олга Керелска, Цветинка Пашкунова, Стефан Гроздев, Красимир Шекерджиев.) 
3.9. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 24 /2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Олга Керелска - председател и докладчик 
Севдалин Мавров 
Драгомир Кояджиков 
(Поради изчерпване на изборните членове, съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на подбора жребия се изтегли между всички членове на Колегията.) 
3.10. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 25/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Даниела Марчева 
Боян Магдалинчев - председател и докладчик 
Боян Новански 
(Съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на жребия в подбора не бяха включени членове на Колегията, избрани в предходни състави, а именно: Олга Керелска, Севдалин Мавров, Драгомир Кояджиков.) 
3.11. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 26/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Боряна Димитрова 
Цветинка Пашкунова - председател и докладчик 
Стефан Гроздев 
(Съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на жребия в подбора не бяха включени членове на Колегията, избрани в предходни състави, а именно: Олга Керелска, Севдалин Мавров, Драгомир Кояджиков, Даниела Марчева, Боян Магдалинчев, Боян Новански.) 
3.12. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 27/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Атанаска Дишева - председател и докладчик 
Красимир Шекерджиев 
Вероника Имова 
(Съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на жребия в подбора не бяха включени членове на Колегията, избрани в предходни състави, а именно: Олга Керелска, Севдалин Мавров, Драгомир Кояджиков, Даниела Марчева, Боян Магдалинчев, Боян Новански, Боряна Димитрова, Цветинка Пашкунова, Стефан Гроздев.) 
3.13. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 28/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Даниела Марчева - председател и докладчик 
Вероника Имова 
Стефан Гроздев 
(Поради изчерпване на изборните членове, съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на подбора жребия се изтегли между всички членове на Колегията.) 
3.14. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 29/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Севдалин Мавров 
Атанаска Дишева 
Боян Новански - председател и докладчик 
(Съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на жребия в подбора не бяха включени членове на Колегията, избрани в предходни състави, а именно: Даниела Марчева, Вероника Имова, Стефан Гроздев.) 
3.15. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 34/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Боряна Димитрова - председател и докладчик 
Олга Керелска 
Боян Магдалинчев 
(Съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на жребия в подбора не бяха включени членове на Колегията, избрани в предходни състави, а именно: Даниела Марчева, Вероника Имова, Стефан Гроздев, Севдалин Мавров, Атанаска Дишева, Боян Новански.) 
3.16. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 41/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Боян Магдалинчев - председател и докладчик 
Севдалин Мавров 
Красимир Шекерджиев 
(Поради изчерпване на изборните членове, съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на подбора жребия се изтегли между всички членове на Колегията, без Драгомир Кояджиков, поради направен самоотвод.) 
3.17. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 42/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Даниела Марчева 
Боряна Димитрова 
Вероника Имова - председател и докладчик 
(Съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на жребия в подбора не бяха включени членове на Колегията, избрани в предходни състави, а именно: Боян Магдалинчев, Севдалин Мавров, Красимир Шекерджиев.) 
3.18. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 45/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Олга Керелска - председател и докладчик 
Атанаска Дишева 
Боян Новански 
(Съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на жребия в подбора не бяха включени членове на Колегията, избрани в предходни състави, а именно: Боян Магдалинчев, Севдалин Мавров, Красимир Шекерджиев, Даниела Марчева, Боряна Димитрова, Вероника Имова.) 
3.19. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 46/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Стефан Гроздев 
Цветинка Пашкунова 
Драгомир Кояджиков - председател и докладчик 
(Съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на жребия в подбора не бяха включени членове на Колегията, избрани в предходни състави, а именно: Боян Магдалинчев, Севдалин Мавров, Красимир Шекерджиев, Даниела Марчева, Боряна Димитрова, Вероника Имова, Олга Керелска, Атанаска Дишева, Боян Новански.) 
3.20. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 47/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Боряна Димитрова 
Боян Магдалинчев 
Стефан Гроздев - председател и докладчик 
(Поради изчерпване на изборните членове, съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на подбора жребия се изтегли между всички членове на Колегията, без Драгомир Кояджиков поради направен самоотвод.) 
3.21. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 48/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Цветинка Пашкунова 
Даниела Марчева - председател и докладчик 
Боян Новански 
(Съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на жребия в подбора не бяха включени членове на Колегията, избрани в предходни състави, а именно: Боряна Димитрова, Боян Магдалинчев, Стефан Гроздев, както и Драгомир Кояджиков поради направен самоотвод.) 
3.22. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 49/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Атанаска Дишева - председател и докладчик 
Вероника Имова 
Красимир Шекерджиев 
(Съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на жребия в подбора не бяха включени членове на Колегията, избрани в предходни състави, а именно: Боряна Димитрова, Боян Магдалинчев, Стефан Гроздев, Цветинка Пашкунова, Даниела Марчева, Боян Новански, както и Стефан Гроздев поради направен отвод.) 
3.23. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 4/2010 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Олга Керелска - председател и докладчик 
Севдалин Мавров 
Драгомир Кояджиков 
(Съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на жребия в подбора не бяха включени членове на Колегията, избрани в предходни състави, а именно: Боряна Димитрова, Боян Магдалинчев, Стефан Гроздев, Цветинка Пашкунова, Даниела Марчева, Боян Новански, Атанаска Дишева, Вероника Имова, Красимир Шекерджиев) 
3.24. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 19/2013 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Цветинка Пашкунова - председател и докладчик 
Вероника Имова 
Атанаска Дишева 
(Поради изчерпване на изборните членове, съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на подбора жребия се изтегли между всички членове на Колегията.) 
3.25. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 4/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Олга Керелска 
Боян Новански - председател и докладчик 
Даниела Марчева 
(Съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на жребия в подбора не бяха включени членове на Колегията, избрани в предходни състави, а именно: Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Атанаска Дишева.) 
3.26. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 6/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Драгомир Кояджиков 
Боряна Димитрова - председател и докладчик 
Стефан Гроздев 
(Съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на жребия в подбора не бяха включени членове на Колегията, избрани в предходни състави, а именно: Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Атанаска Дишева, Олга Керелска, Боян Новански, Даниела Марчева, както и Севдалин Мавров, поради направен самоотвод.) 
3.27. Избира чрез жребий нов дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 38/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, както следва: 
Севдалин Мавров 
Красимир Шекерджиев - председател и докладчик 
Боян Магдалинчев 
(Съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на жребия в подбора не бяха включени членове на Колегията, избрани в предходни състави, а именно: Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Атанаска Дишева, Олга Керелска, Боян Новански, Даниела Марчева, Драгомир Кояджиков, Боряна Димитрова, Стефан Гроздев.) 
4. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 5/2017 г. по описа на ВСС 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ НАЛАГА на Даниела Бориславова Врачева – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от шест месеца, за извършено нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ. 
(В гласуването не участват Лозан Панов и Драгомир Кояджиков) 
* * * 
5. ОТНОСНО: Обсъждане на предложения за определяне на изпълняващ функциите административен ръководител на Софийски градски съд 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4 изр. второ от ЗСВ, Десислава Любомирова Попколева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Софийски градски съд, с ранг "съдия в АС", за изпълняващ функциите “административен ръководител – председател“ на Софийски градски съд, с ранг "съдия в АС", с възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 
* * * 
6. ОТНОСНО: Анализ на данните, събрани чрез Системата за изчисляване на натовареността на съдиите (СИНС), съгласно § 11 от Правилата за оценка на натовареността на съдиите, приет с решение по Протокол № 38/02.10.2017 г., т. 17, за запознаване

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:


ОТЛАГА разглеждането на точката. 

Закриване на заседанието – 16.02 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
12.10.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд