КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 32
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 12 ОКТОМВРИ 2017 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет 
ОТСЪСТВАЩИ няма 
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/ 
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/ 
/Откриване на заседанието – 09.40 ч./ 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

1. ОТНОСНО: Обсъждане на Указ № 197/04.10.2017 г. на Президента на Република България

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. ОТПРАВЯ ПОКАНА към Георги Чолаков за участие в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 19 октомври 2017 г., от 09.30 ч. 
1.2. След отговори на въпроси, поставени от членовете на Висшия съдебен съвет, да се проведе процедура по гласуване на предложението за Георги Чолаков за председател на Върховния административен съд. 
2. ОТНОСНО: Определяне на поименния състав на Комисия „Бюджет и финанси“, Комисия „Управление на собствеността“ и други постоянни комисии към Пленума на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. ОПРЕДЕЛЯ състав на комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на Висшия съдебен съвет: 
1. Боян Магдалинчев 
2. Севдалин Мавров 
3. Боряна Димитрова 
4. Гергана Мутафова 
5. Калина Чапкънова 
6. Георги Кузманов 
2.2. ОПРЕДЕЛЯ състав на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет: 
1. Боян Новански 
2. Олга Керелска 
3. Стефан Гроздев 
4. Евгени Диков 
5. Пламена Цветанова 
6. Огнян Дамянов 
2.3. ОПРЕДЕЛЯ състав на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет: 
1. Вероника Имова 
2. Атанаска Дишева 
3. Цветинка Пашкунова 
4. Стефан Гроздев 
5. Пламен Найденов 
6. Георги Кузманов 
7. Даниела Машева 
8. Евгени Диков 
2.4. ОПРЕДЕЛЯ състав на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии”: 
1. Даниела Марчева 
2. Боряна Димитрова 
3. Севдалин Мавров 
4. Калина Чапкънова 
5. Гергана Мутафова 
6. Светлана Бошнакова 
3. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на представители за участие в работна група, която да изготви предложения за законодателни промени (отложена от заседание на 14.09.2017 г.)

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. ОПРЕДЕЛЯ представители на ВСС за участие в работна група на Министерството на правосъдието за изготвяне на предложения за нормативни изменения по въпросите свързани с вещите лица, както следва: 
1. Евгени Диков 
2. Боряна Димитрова 
3.2. ОПРЕДЕЛЯ представители на ВСС за участие в работна група на Министерството на правосъдието за изменения в ЗСВ във връзка с процента външни назначения, както следва: 
1. Олга Керелска 
2. Светлана Бошнакова 
3. Даниела Машева 
3.3. ОПРЕДЕЛЯ представители на ВСС за участие в работна група на Министерството на правосъдието за изготвяне законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство, както следва: 
Пламена Цветанова 
Йордан Стоев 
3.4. ОПРЕДЕЛЯ представители на ВСС за участие в работна група на Министерството на правосъдието за изготвяне на предложения за изменения в НК по отношение на корупционни престъпления, както следва: 
1. Красимир Шекерджиев 
2. Цветинка Пашкунова 
3. Вероника Имова 
4. Огнян Дамянов 
3.5. ОПРЕДЕЛЯ представители на ВСС за участие в работна група на Министерството на правосъдието за изготвяне на предложения за законодателни промени засягащи разследвания срещу председателите на ВКС, ВАС и главния прокурор както следва: 
1. Евгени Диков 
2. Севдалин Мавров 
3. Гергана Мутафова 
4. Пламена Цветанова 
3.6. ОПРЕДЕЛЯ представители на ВСС за участие в работна група на Министерството на правосъдието за изготвяне на предложения за изменения в НПК по отношение на корупционните престъпления, промяна на регламента на предварителните проверки, промяна в режима на СРС, както следва: 
1. Цветинка Пашкунова 
2. Драгомир Кояджиков 
3. Калина Чапкънова 
4. Гергана Мутафова 
5. Огнян Дамянов 
6. Пламен Найденов 
3.7. ОПРЕДЕЛЯ представители на ВСС за участие в работна група на Министерството на правосъдието за изготвяне на предложения изготвяне на проект за изменение и допълнение на ГПК, както следва: 
1. Стефан Гроздев 
2. Даниела Марчева 
3. Боряна Димитрова 
4. Олга Керелска 
5. Атанаска Дишева 

/Закриване на заседанието – 12.50 ч./

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
12.10.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд