Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ

на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС,

създаден с решение на ВСС по т.69 от Протокол № 38/02.07.2015 г., изменен с решение на ВСС по т.35 от Протокол № 25/18.10.2018 г.

 

1. От Висшия съдебен съвет:

- г-жа Цветинка Пашкунова – член на Висшия съдебен съвет и представител на Съдийската комисия;

- г-жа Даниела Машева – член на Висшия съдебен съвет и представител на Прокурорската комисия;

- г-жа Гергана Мутафова – член на Висшия съдебен съвет и представител на Прокурорската комисия.

 

2. От Администрацията на Висшия съдебен съвет:

- г-жа Маргарита Радкова – директор на дирекция „Бюджет и финанси“;

- г-н Николай Найденов - директор на дирекция „Правна“;

- г-н Божидар Илиев – старши експерт „Европейски и международни програми и проекти“.

 

3. От Върховния административен съд:

- г-н Александър Николов – главен секретар на ВАС;

- г-н Асен Мингов – съдебен помощник.

 

4. От Върховния касационен съд:

- г-жа Маргарита Пазвантова – главен секретар на ВКС;

- г-жа Мария Михайлова – ръководител сектор „Финанси и счетоводство“.

 

5. От Прокуратурата на Република България:

- г-жа Малина Александрова – директор на дирекция „Публична администрация“ към АГП;

- г-жа Зорница Манолова – директор на дирекция „Финансово стопански дейности“.

 

6. От Националния институт на правосъдието:

- г-жа Корнелия Кирилова – програмен координатор, дирекция „Учебно информационен център“;

- г-н Станимир Керемидчиев – програмен ръководител, дирекция „Институционални и международни отношения”.

 

7. От Инспектората към Висшия съдебен съвет:

- г-н Игнат Георгиев – инспектор в ИВСС;

- г-жа Петя Велчева – главен секретар на ИВСС;

- г-н Кирил Арнаудов – гл. експерт в отдел „Човешки ресурси и правно обслужване” на ИВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд