ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 19 октомври 2017 г. от 09:30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Въпроси и отговори по поставените въпроси към кандидата за председател на ВАС Георги Чолаков и гласуване предложението на Президента на Република България по Указ № 197/04.10.2017 г. за изготвяне на повторно предложение за назначаване на председател на Върховния административен съд.
* * * * *
2. Предложение за определяне на представител на Висшия съдебен съвет за участие в Междуведомствения съвет за методическо ръководство на ЕИСПП.
3. Проект на решение за командироване на двама представители на Висшия съдебен съвет за участие в церемонията по връчване на наградата „Кристални везни на правосъдието”, която ще се състои на 27 октомври 2017 г. в гр. Единбург, Шотландия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение за предприемане на действия, свързани с текущото кандидатстване и изпълнение на проектни предложения от страна на Висшия съдебен съвет.
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на ВСС по Протокол № 38/02.07.2015 г., т. 69.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 

Публикуван на:
16 октомври  2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд