Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не проведе избор за председател на Районен съд – Златоград

17 октомври 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не проведе избор на административен ръководител - председател на Районен съд – Златоград. С 8 гласа „за“ и 5 гласа „против“ Колегията подкрепи становище на Комисията по атестирането и конкурсите, с което на основание чл. 129, ал. 6 от Конституцията на Република България, не се допуска кандидатът Сунай Юсеин Осман – административен ръководител – председател на Районен съд – Ардино,  до участие в процедура за избор за заемане на длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Златоград.

Решението на Съдийската колегия подлежи на обжалване на основание чл. 182, ал. 6 от Закона за съдебната власт пред Върховния административен съд. Днес Колегията се запозна с възражение на кандидата Сунай Осман срещу решението на Комисията по атестирането и конкурсите.  

Според КАК към Съдийската колегия, нормата, съгласно която административните ръководители се назначават на длъжност за срок от пет години с право на повторно избиране, не се отнася само за един орган на съдебната власт, а за целия професионален стаж. В становището се посочва, че съдия Осман е назначен с решение на ВСС по протокол № 3/22.01.2015 г. за втори пореден мандат административен ръководител – председател на Районен съд – Ардино, и назначаването му за председател на Районен съд – Златоград, би се явило трети пореден мандат за него, което с оглед конституционната норма е недопустимо. Становището на КАК е публикувано на интернет сайта на ВСС на 10.10.2017 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд