Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не увеличи щатната численост на Районен съд – Бургас

17 октомври 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането на административния ръководител – председател на Районен съд – Бургас, за увеличаване на щатната численост на съда с една длъжност „съдия“ по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Колегията взе предвид становище на Комисията по атестирането и конкурсите, която въз основа на Анализ на натовареността на съдилищата за 2016 г. приема, че необходимост от преместване на магистрати от нисконатоварени районни съдилища съществува само за Софийския районен съд. Според обобщените данни за първото полугодие на 2017 г. магистратите в органа са с натовареност по щат под средната за страната с 48,19 броя дела за разглеждане месечно от 1 съдия при средна за страната 51,45 броя и с 40,88 броя свършени дела месечно от 1 съдия при средна за страната 38,18 броя.

Посочва се, че в Районен съд – Бургас са налице 3 свободни длъжности „съдия“ и с разкриването на 1 длъжност „съдия“ ще се понижат показателите на натовареността на Районен съд – Бургас.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд