Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Албена Александрова – Миронова – съдия в Районен съд – Лом, за изпълняващ функциите на председател

17 октомври 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възложи на Комисията по атестирането и конкурсите да изготви правила относно критериите и субектите, които имат компетентност да правят предложения за назначения на изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“, както и за заместник-председатели на съдилищата.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт определи Албена Георгиева Александрова – Миронова – съдия в Районен съд – Лом, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Лом, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Предложение за това е направено от административния ръководител – председател на Окръжен съд – Монтана, след като с решение по протокол № 37/26.09.2017 г., т. 33.1 Съдийската колегия на ВСС преназначи Димитрина Камарашка – Василева – административен ръководител – председател на Районен съд – Лом, на длъжност „заместник-административен ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – Монтана.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд