КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 42
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 17 ОКТОМВРИ 2017 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд 
ОТСЪСТВА Даниела Марчева 
/На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет/ 
/Откриване на заседанието – 09.40 ч./ 

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:

9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за изменение на решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/05.10.2017 г., д.т. 8. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Монтана за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Лом. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Перник за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Трън. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Районен съд-Златоград 
Кандидат: Сунай Юсеин Осман – административен ръководител на Районен съд-Ардино

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ДОПУСКА, на основание чл. 129, ал. 6 от КРБ, Сунай Юсеин Осман - административен ръководител - председател на Районен съд - Ардино до участие в процедура за избор за заемане на длъжността „административен ръководител - председател" на Районен съд - Златоград, обявена с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. №26/20.06.2017 г./обн. в ДВ, бр. 52/30.06.2017 г. 
АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 
2. ОТНОСНО: Проект на решение по искане от председателя на Районен съд – Бургас относно увеличаване на щатната численост на съда с приложение на чл. 194 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на административния ръководител – председател на Районен съд-Бургас, за увеличаване на щатната численост на съда с 1 (една) длъжност за „съдия“ по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ. 
3. ОТНОСНО: Назначаване на младши съдии по обявен конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 5/30.01.2014 г., на длъжност „съдия“ в районните съдилища, след изтичане на срока по чл. 240 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

3.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, Десислава Георгиева Иванова-Тошева - младши съдия в Софийски градски съд, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
3.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, Мария Тодорова Долапчийска – младши съдия в Софийски градски съд, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
3.3. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, Станислав Бориславов Седефчев - младши съдия в Софийски градски съд, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
3.4. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, Константин Александров Кунчев - младши съдия в Окръжен съд-Видин, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4. ОТНОСНО: Възражение от административния ръководител - председател на Районен съд-Гоце Делчев, срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 37/26.09.2017 г., т. 26.1.4, с което е открита процедура за преназначаване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ на магистрат от Районен съд-Гоце Делчев в Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението от административния ръководител - председател на Районен съд-Гоце Делчев, срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 37/26.09.2017 г., т. 26.1.4. 
5. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с § 206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) периодично атестиране на Елеонора Петрова Серафимова - административен ръководител - председател на Окръжен съд-Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
5.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Елеонора Петрова Серафимова - административен ръководител - председател на Окръжен съд-Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
6. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с § 206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) периодично атестиране на Албена Георгиева Палова - съдия в Окръжен съд - Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
6.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Албена Георгиева Палова - съдия в Окръжен съд-Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
7. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с § 206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) периодично атестиране на Боряна Руменова Бороджиева - съдия в Административен съд-София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
7.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Боряна Руменова Бороджиева - съдия в Административен съд-София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
8. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на полковник Свилен Русев Александров - административен ръководител - председател на Софийски военен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
8.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на полковник Свилен Русев Александров - административен ръководител - председател на Софийски военен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

9. ОТНОСНО: Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за изменение на решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/05.10.2017 г., д.т. 8

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет ДА ИЗМЕНИ частично решението си по протокол № 31/05.10.2017г., д. т. 8 като текстът: „считано от датата на вземане на решението“ да се чете: „считано от 03.10.2017г.“ 
9.2. Внася предложенията по т. 1. в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 19.10.2017г., за разглеждане и произнасяне. 
10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Окръжен съд-Монтана за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд-Лом

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Албена Георгиева Александрова-Миронова - съдия в Районен съд-Лом, с ранг „съдия в АС“, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд-Лом, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решение, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 
10.2. ВЪЗЛАГА на Комисията по атестирането и конкурсите да изготви правила за критериите и субектите, които са компетентни да правят предложения за определяне на изпълняващи функциите „административни ръководители“ в органите на съдебната власт. 
11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Окръжен съд-Перник за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд-Трън

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Петър Симеонов Петров - съдия в Районен съд-Трън, с ранг „съдия в АС“, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Районен съд-Трън, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решение, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Закриване на заседанието – 11.27 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
19.10.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд