КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 33
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 19 ОКТОМВРИ 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Цецка Цачева – министър на правосъдието
ОТСЪСТВА: Даниела Марчева
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/

/Откриване на заседанието – 09.36 ч./

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
5. Проект на решение по искането на председателя на Апелативен специализиран наказателен съд за изменение решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № №31/05.10.2017 г.,
д.т. 8.
Внася: Съдийската колегия на ВСС
6. Проект на решение за упълномощаване на Маргарита Радкова – директор на дирекция „Бюджет и финанси” в администрацията на ВСС и Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на ВСС, да подписват от името на ВСС писмата по т. 16 от Приложение № 2 от ДДС № 02/2016 г. на Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище”, Българска народна банка
№ БНБ – 31900/01.04.2016 г. относно „Ред и начин на прилагане на разпоредбите на чл. 4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение относно експертна среща на 25 октомври 2017 г. в Брюксел за системата за обмен на електронни доказателства във връзка с проект e-Evidence for JUST-EJU-AGG-2017..
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1.ОТНОСНО: Въпроси и отговори по поставените въпроси към кандидата за председател на ВАС Георги Чолаков и гласуване предложението на Президента на Република България по Указ № 197/04.10.2017 г. за изготвяне на повторно предложение за назначаване на председател на Върховния административен съд
На основание чл. 129, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 30, ал. 2, т. 6, във вр.чл. 173, ал. 13 от Закона за съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПОВТОРНО ПРЕДЛАГА на президента на Република България да издаде указ за назначаването на Георги Златев Чолаков за председател на Върховния административен съд.
* * * * *
2.ОТНОСНО: Предложение за определяне на представител на Висшия съдебен съвет за участие в Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността /ЕИСПП/

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ за участие в Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността /ЕИСПП/ Евгени Диков – член на Висшия съдебен съвет и Калина Чапкънова – член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“.
3.ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на двама представители на Висшия съдебен съвет за участие в церемонията по връчване на наградата „Кристални везни на правосъдието”, която ще се състои на 27 октомври 2017 г. в гр. Единбург, Шотландия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. КОМАНДИРОВА за участие в церемонията по връчване на наградата „Кристални везни на правосъдието“ на CEPEJ, за периода 26-28 октомври 2017 г. в гр. Единбург, Шотландия, следните лица:
3.1.1. Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет;
3.1.2. Даниела Машева – член на Висшия съдебен съвет;
3.1.3. Саша Николова – преводач от и на английски език.
3.2. Пътните разходи, разходите за две нощувки, разходите за дневни пари за три дни и за медицинска застраховка на командированите лица, както и разходите за хонорар на преводача са за сметка на Висшия съдебен съвет.
Забележка:
Съгласно предоставената информация, пътните разходи на лицата, посочени в т. 1.1. и 1.2. впоследствие ще бъдат възстановени от Съвета на Европа при представяне на съответните разходооправдателни документи, съгласно Правилата за възстановяването на пътните разходи и разходите за издръжка на правителствени експерти и други лица пътуващи за сметка на бюджета на Съвета на Европа. Предвидено е възстановяване на сума, предназначена за хотелско настаняване и храна в размер на 175 евро за деня на провеждане на церемонията за всеки от двамата участника.
4.ОТНОСНО: Предприемане на действия, свързани с текущото кандидатстване и изпълнение на проектни предложения от страна на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. УПЪЛНОМОЩАВА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ ВСС да подписва и изпраща чрез ИСУН отговори на коментари, както и всички останали документи, свързани с подадените по ОПДУ проектни предложения „Поетапно ресурсно обезпечаване на структурите в съдебната власт с необходимите технически средства и системен софтуер за реализиране на е-правосъдие" и „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие" до тяхното одобрение.
4.2. ОПРЕДЕЛЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата" Гергана Мутафова - член на ВСС и ОПРЕДЕЛЯ ЗА КООРДИНАТОР „Оптимизиране на съдебната карта и съпътстващи анализи“ НА ПРОЕКТ „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата" Боряна Димитрова - член на ВСС.
4.3. ОПРЕДЕЛЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им" Калина Чапкънова - член на ВСС и ОПРЕДЕЛЯ ЗА КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТ „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им" Драгомир Кояджиков - член на ВСС.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

5.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител – председател на Апелативен специализиран наказателен съд, за изменение решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/05.10.2017 г., д.т..8.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ частично решението си по Протокол № 31/05.10.2017 г., д.т. 8, като текстът „считано от датата на вземане на решението“, да се чете: „считано от 03.10.2017 г.“
6. ОТНОСНО: Упълномощаване на Маргарита Радкова – директор на дирекция „Бюджет и финанси“ в администрацията на ВСС и Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология“, той и Главен счетоводител на ВСС да подписват от името на ВСС писмата по т. 16 от Приложение № 2 от ДДС № 02/2016 г. на Министерство на финансите Дирекция „Държавно съкровище“, Българска народна банка № БНБ – 31900/01.04.2016 г. относно „Ред и начин за прилагане на разпоредбите на чл. 4 от Закона за ограничаване на плащания в брой“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1 . УПЪЛНОМОЩАВА:
1. Маргарита Кирилова Радкова, директор дирекция “Бюджет и финанси”
2. Елисавета Иванова Илиева, н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител
да подписват САМОСТОЯТЕЛНО и НЕЗАВИСИМО ЕДИН ОТ ДРУГ от името на: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, писмата-уведомления съгласно т. 16 от Приложение № 2 от съвместно указание на МФ и БНБ ДДС № 02/2016 г. за определяне на съответното лице, което да упълномощава лица за:
1. Иницииране на бюджетни платежни нареждания чрез съответните десетразрядни кодове на първостепенната система в СЕБРА 006*******, срещу предвидената за тази първостепенна система сметка с лимити в БНБ - BG 69 BNBG 9661 3100 1738 01 - BIC на БНБ: BNBGBGSD;
2. Разпореждане със средствата по сметките за наличности;
3. Нареждане на преводи от транзитните сметки и сметките за наличности към горепосочената сметка с лимити;
4. Нареждане извършването на други операции по транзитните сметки.
6.2. УПЪЛНОМОЩАВА Боян Георгиев Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет и разпоредител по бюджета на съдебната власт да подпише Пълномощно-образец от Приложение № 2 „Изисквания за режима на обслужване на транзитните сметки, сметките наличности и плащанията в СЕБРА”, към ДДС № 02/2016г. на Министерство на финансите Дирекция „Държавно съкровище”, Българска народна банка № БНБ – 31900/01.04.2016 г. относно „Ред и начин за прилагане на разпоредбите на чл. 4 от Закона за ограничаване на плащания в брой.
7.ОТНОСНО: Експертна среща на 25 октомври 2017 г. в Брюксел за системата за обмен на електронни доказателства във връзка с проект e-Evidence for JUST-EJU-AGG-2017

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Определените представители на Прокуратура на Република България за участие в експертна среща на 25 октомври 2017 г. в Брюксел: Калина Серафимова – прокурор в Отдел 5 „Аналитичен“ във ВКП и Георги Бончев – директор на дирекция „Информационно обслужване и технологии“ в Администрацията на Главния прокурор да бъдат командировани от Главния прокурор на Република България за сметка на ВСС.

/Закриване на заседанието – 12, 48 ч/

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
19.10.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд