ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 26 октомври 2017 г. от 09:30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д


БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 
„Дава съгласие” 
2. Проект на решение за извършване на промяна по бюджета на съдебната власт, с цел осигуряване на средства за заплащане на дължими обезщетения по ЗСВ и КТ от органите на съдебната власт. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
3. Проект на решение за корекции по бюджетите на Националния институт на правосъдието и Прокуратурата на Република България за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
4. Проект на решение по писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на метална каса по ЗЗКИ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на магистрат поканен за изслушване във ВСС. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
11. Проект на решение по писмото на административния ръководител на Административен съд гр. Монтана относно възстановени средства по бюджета на съда за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за покриване на разходи за услуги на преводачи до края на 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и СБКО. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на СБКО и възнаграждения на съдебни заседатели до края на 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и облекло. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и облекло на възстановен служител на длъжност „Съдия по вписванията“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г . 
23. Проект на решение за извършване на промяна по бюджета на Висш съдебен съвет с цел осигуряване на средства за заплащане на СБКО, дължими обезщетения по ЗСВ и КТ, разходи за персонал по извънтрудови правоотношения. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
24. Проект на решение за корекции по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
25. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО 
Разни 
29. Проект на решение за изменение на решение на ВСС по протокол № 27/21.05.2015 г., д.т. 12. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
30. Проект на решение за изменение на решение по т. 4.1.1 от протокол № 30/03.10.2017 г. на Пленума на ВСС, с което са определени разпоредители по бюджета на съдебната власт. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
31. Проект на решение за предоставяне право на ползване и поддръжка на софтуерен продукт „ПРОЗОП“ в изпълнение на изискванията на Закона за обществените поръчки. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
32. Проект на решение за предоставяне на услуга достъп до интернет за нуждите на ВСС и неговата администрация. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
33. Проект на решение относно сключване на договор за доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ВСС и проектите, по които ВСС е бенефициент. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
34. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за даване на съгласие за сключване на договор с Дирекция „Бюро по труда“ гр. Димитровград за назначаване на лице с трайни увреждания за изпълнение на функциите на длъжността „призовкар“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
35. Проект на решение относно организиране и провеждане на открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж в чужбина, медицински застраховки, и при необходимост хотелски резервации и наземен транспорт в чужбина, за членове на ВСС, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители, както и придружаващите ги лица при служебни пътувания“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
36. Проект на решение относно обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 30.09.2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

37. Становище по Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
38. Съгласуване на проект на Закон за Европейската заповед за разследване. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
39. Одобряване на проект на Закон за изменение на Търговския закон. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
40. Проект на решение за командироване на участници в обучителен курс по приложението Registrar към проекти Goalkeeper, което ще се проведе на 30.10.2017 г. и 17.11.2017 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
* * * * * 
41. Определяне на представители на Висшия съдебен съвет в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“. 
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на ВСС по Протокол № 38/02.07.2015 г., т. 69. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 

Публикуван на:
20 октомври  2017 г

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд