КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 43
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 24 ОКТОМВРИ 2017 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 9,32 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
19. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния касационен съд за поощряване на Ценка Иванова Георгиева - съдия във Върховния касационен съд, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б.“а“ от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния касационен съд за освобождаване на Ценка Иванова Георгиева от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния касационен съд за поощряване на Любка Богданова Първанова - Гелкова - съдия във Върховния касационен съд, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б.“а“ от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния касационен съд за освобождаване на Любка Богданова Първанова - Гелкова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд - Пещера за прекратяване на командироването на съдия Лилия Георгиева Терзиева – Владимирова в Софийския районен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение по молбата на Емил Любчов Димитров – съдия в Административен съд – София – област, за освобождаване от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител“ на Административен съд – София – област.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

1. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №10/25.02.2016 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на длъжността „съдия“ във Върховен административен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Весела Орлинова Павлова - съдия в Административен съд - София-град, на длъжност „съдия” във Върховен административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.2. ПОВИШАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Емилия Йорданова Иванова – съдия в Административен съд - Перник, на длъжност „съдия” във Върховен административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Катя Иванова Аспарухова – съдия в Административен съд - София-град за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ във Върховен административен съд, поради липса на освободена длъжност.
1.4. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Галина Атанасова Стойчева – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Административен съд – Кюстендил за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ във Върховен административен съд, поради липса на освободена длъжност.
1.5. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Даниела Динева Драгнева – съдия в Административен съд - Бургас за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ във Върховен административен съд, поради липса на освободена длъжност.
1.6 ВЪЗЛАГА на повишените съдии във Върховен административен съд да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.
2. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения, с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 08/11.02.2016 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на длъжността „съдия“ във Върховен касационен съд - търговска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Людмила Славчева Цолова - съдия в Апелативен съд - София, на длъжност „съдия” във Върховен касационен съд - търговска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.2. ВЪЗЛАГА на повишения магистрат да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.
3. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 08/11.02.2016 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на длъжността „съдия“ във Върховен касационен съд – гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за повишаване на Алексей Иванов Иванов – съдия в Апелативен съд – София на длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – гражданска колегия, поради постъпил отказ.
3.2. ОТКАЗВА ДА ПОВИШИ, на основание чл. 43, ал. 5 от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Рени Христова Коджабашева - съдия в Софийски градски съд, на длъжност „съдия” във Върховен касационен съд – гражданска колегия.
4. ОТНОСНО: Проект на решение по приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №20/22.04.2015 г., конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на длъжността „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ Дора Димитрова Михайлова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.2. ВЪЗЛАГА на съдия Дора Димитрова Михайлова да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.
5. ОТНОСНО: Проект на решение за приключване на обявените, с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №12/12.07.2016 г., конкурси за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „съдия“ в окръжните съдилища - гражданска, търговска и наказателна колегия във връзка с приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ПРИКЛЮЧВА, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, конкурсната процедура по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ – гражданска колегия в Окръжен съд - Варна, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 13.09.2017 г.
5.2. ПРИКЛЮЧВА, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба №1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, конкурсната процедура по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ – гражданска колегия в Окръжен съд - Кюстендил, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 01.09.2017 г.
5.3. ПРИКЛЮЧВА, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба №1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, конкурсната процедура по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ – гражданска колегия в Окръжен съд - Пловдив, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 04.09.2017 г.
5.4. ПРИКЛЮЧВА, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба №1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, конкурсната процедура по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ – гражданска колегия в Окръжен съд - Разград, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 01.09.2017 г.
5.5. ПРИКЛЮЧВА, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба №1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, конкурсната процедура по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ – гражданска колегия в Окръжен съд – Стара Загора, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 01.09.2017 г.
5.6. ПРИКЛЮЧВА, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба №1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, конкурсната процедура по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ – търговска колегия в Окръжен съд – Варна, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 29.09.2017 г.
5.7. ПРИКЛЮЧВА, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба №1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, конкурсната процедура по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ – търговска колегия в Окръжен съд – Пазарджик, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 16.10.2017 г.
5.8. ПРИКЛЮЧВА, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, конкурсната процедура по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ – наказателна колегия в Окръжен съд – Бургас, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 03.07.2017 г.
5.9. ПРИКЛЮЧВА, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба №1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, конкурсната процедура по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ – наказателна колегия в Окръжен съд – Варна, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 21.06.2017 г.
5.10. ПРИКЛЮЧВА, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, конкурсната процедура по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ – наказателна колегия в Окръжен съд – Пловдив, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 12.06.2017 г.
6. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Соня Нейкова Тодорова - съдия в Окръжен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
7. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Соня Нейкова Тодорова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано 01.11.2017 г.
8. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Албена Божидарова Пеева - съдия в Окръжен съд - Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
9. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Албена Божидарова Пеева от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано 01.11.2017 г.
10. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Румяна Тихолова Шмилева - съдия в Окръжен съд - Стара Загора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
11. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Румяна Тихолова Шмилева от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Стара Загора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано 01.11.2017 г.
12. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, полковник Генко Драгиев Драгиев - съдия във Военен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник -председател“ на Военноапелативен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на Висшия съдебен съвет.
13. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) периодично атестиране на Илиана Георгиева Димитрова - Васева - заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд - Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Илиана Георгиева Димитрова - Васева - заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд - Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
14. ПРИЕМА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, да проведе предварително атестиране на Татяна Андонова Лефтерова - Савова - съдия в Районен съд - Добрич.
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Татяна Андонова Лефтерова - Савова - съдия в Районен съд - Добрич.
15. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Димитър Христов Гальов - съдия в Районен съд - Стара Загора.
15.1. Димитър Христов Гальов - съдия в Районен съд - Стара Загора, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
16. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Антон Николаев Урумов - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”.
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Антон Николаев Урумов - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”.
17. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Янко Димитров Янков - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Янко Димитров Янков - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
18. ОТНОСНО: Решение на КАК-СК по протокол №45/16.10.2017 г., относно предложение от Димана Николова Йосифова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за периодично (извънредно) атестиране и определяне на временна комисия в състав от трима членове, която да подпомогне Съдийската колегия при извършването на съответните действия по оценка дейността на магистрата, за периода, в който е заемала длъжността „инспектор в ИВСС“. (вх.№ ВСС-10227/24.07.2017 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 15 и сл. от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, временна комисия в състав: Даниела Марчева, Драгомир Кояджиков и Вероника Имова, която да подпомогне Съдийската колегия на ВСС при извършване на съответните действия по оценка на дейността на Димана Йосифова, съдия в Софийски градски съд.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

19. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ, Ценка Иванова Георгиева - съдия във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличиe „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
20. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Ценка Иванова Георгиева от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 01.11.2017 г.
21. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ, Любка Богданова Гелкова - съдия във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличиe „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
22. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Любка Богданова Гелкова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 01.11.2017 г.
23. ОТНОСНО: Проект на решение по искането на административния ръководител – председател на Районен съд – Пещера, за прекратяване на командироването на съдия Лилия Георгиева Терзиева – Владимирова в Софийския районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА ПО КОМПЕТЕНТНОСТ на председателя на Върховния касационен съд за произнасяне по искането на административния ръководител – председател на Районен съд – Пещера, за прекратяване на командироването на съдия Лилия Георгиева Терзиева – Владимирова в Софийския районен съд
24. ОТНОСНО: Проект на решение по молба от Емил Любчов Димитров – съдия в Административен съд – София – област, за освобождаване от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд – София област

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

24.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия" в Административен съд - София-област, считано от датата на вземане на решението.
24.2. ВНАСЯ предложението в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 26.10.2017 г.
24.3. ОТЛАГА произнасянето относно освобождаването на Емил Любчов Димитров от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител" и връщането му на длъжността „съдия" в Административен съд-София-област за следващото заседание на Съдийската колегия.

Закриване на заседанието – 12.43 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
25.10.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд