КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 34
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 26 ОКТОМВРИ 2017 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Георги Колев – председател на Върховния административен съд и Лозан Панов- председател на Върховния касационен съд 
ОТСЪСТВАТ: Боян Магдалинчев, Даниела Машева, Евгени Диков, Сотир Цацаров 
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/ 
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/ 
/Откриване на заседанието – 09.38 ч./ 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 
42. Проект на решение за разкриване на 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – София – област във връзка с молба от съдия Емил Любчов Димитров за освобождаване от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител“ на Административен съд – София - област. 
Внася: Съдийската колегия на ВСС 
43. Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“ 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

1.ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2017 г. 
1.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2017 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС. 
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 
„Дава съгласие” 
2.ОТНОСНО: Извършване на промяна по бюджета на съдебната власт с цел осигуряване на средства за заплащане на дължими обезщетения по ЗСВ и КТ от органите на съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на съдебната власт за 2017 г., както следва: 
1. НАМАЛЯВА наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт с 2 000 000 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА неразпределения резерв за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт с 2 000 000 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ, КТ и др. разходи. 
3.ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на Националния институт на правосъдието и Прокуратура на Република България за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на Националния институт на правосъдието и Прокуратура на Република България за 2017 г., както следва: 
1. НАМАЛЯВА бюджета на Националния институт на правосъдието за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 6 266 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на Република България за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала“ с 6 266 лв. 
3. НАМАЛЯВА бюджета на Националния институт на правосъдието за 2017 г. по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ със 717 лв. 
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на Република България за 2017 г. по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ със 717 лв. 
4.ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 829 668 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
5.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Ловеч за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 853 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на новоназначен служител, считано от 24.07.2017 г. до 31.12.2017 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
6.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на метална каса по ЗЗКИ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Монтана за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 2 550 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на метална каса по ЗЗКИ. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ за 2017 г. по бюджета на съдебната власт. 
7.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на магистрат поканен за изслушване във ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката. 
8.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Стара Загора по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 912 лв. за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
9.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован магистрат, 
1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 6 338 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Ямбол за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 6 338 лв. 
10.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Специализиран наказателен съд за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 12 000 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на 2017 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
11.ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Монтана относно възстановени средства по бюджета на съда за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

11.1. НАМАЛЯВА бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Монтана по § 10-00 „Издръжка“ с 2 937 лв., поради възстановяване на сумата по бюджета на съда от Регионална дирекция „Социално подпомагане“ - Монтана. 
11.2. УВЕЛИЧАВА Резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. с 2 937 лв. 
12.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за покриване на разходи за услуги на преводачи до края на 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Хасково по § 10-00 „Издръжка“ с 5 000 лв. за покриване на разходи за услуги на преводачи до края на 2017 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
13.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован магистрат, 
1. НАМАЛЯВА бюджета на Военно апелативен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 4 759 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски военен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 4 759 лв. 
14.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и СБКО

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

141. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Видин за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 5 000 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и СБКО до края на годината. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
14.2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Видин да се отправи искане за вътрешно-компенсирана промяна между § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ и § 02-09 „Други възнаграждения и плащания за персонала“. 
Съгласно Указанията за изпълнение на бюджета на съдебната власт, ежемесечно трябва да се извършва съпоставка между отчетените средства по § 02-09 „Други възнаграждения и плащания за персонал“ и размера на средствата, с които е намален § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с цел своевременно отправяне на искания за вътрешно-компенсирани промени. 
15.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Ихтиман за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 8 000 лв. с цел осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
16.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на СБКО и възнаграждения на съдебни заседатели до края на 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Монтана за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 1 000 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на 2017 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
17.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и облекло

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

17.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Никопол за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 1 500 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица до края на годината. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
17.2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Никопол разхода за изплащане на облекло в размер на 645 лв., да бъде поет в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г. 
18.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован магистрат, 
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 3 590 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Сливница за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 3 590 лв. 
19.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Средец по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 484 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител, считано от 02.10.2017 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 
20.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Средец за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 950 лв. за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация за обезпечаване работно място на съдебен служител. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
21.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и облекло на възстановен служител на длъжност „Съдия по вписванията“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Тополовград по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 1 203 лв., от които 500 лв. за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели и 703 лв. необходими за изплащане на облекло на възстановен служител на длъжност „Съдия по вписванията“. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 
22.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани магистрати, 
1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Ямбол за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 3 937 лв. 
2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Средец за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 406 лв. 
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Ямбол за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 4 343 лв. 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г . 
23.ОТНОСНО: Извършване на промяна по бюджета на Висш съдебен съвет с цел осигуряване на средства за заплащане на СБКО, дължими обезщетения по ЗСВ и КТ, разходи за персонал по извънтрудови правоотношения

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно-компенсирана промяна по бюджета на Висш съдебен съвет за 2017 г. с цел осигуряване на средства за заплащане на СБКО, дължими обезщетения по ЗСВ и КТ, разходи за персонал по извънтрудови правоотношения, както следва: 
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 854 500 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 854 500 лв. 
24.ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

24.1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2017 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва: 
24.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 624 237 лв. 
24.1.2. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ със 104 942 лв. 
24.1.3. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 425 000 лв. 
24.1.4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с 304 179 лв. 
24.2. УТВЪРЖДАВА корекция по бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратурата на Република България за 2017 г., съгласно приложението. 
25.ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 40 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати” с 23 713 лв., съгласно Приложение № 1
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с 91 696 лв., съгласно Приложение № 1
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 112 879 лв., съгласно Приложение № 1
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 306 лв., съгласно Приложение № 1
5. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с 18 040 лв., съгласно Приложение № 1
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 20 240 лв., съгласно Приложение № 1
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с 24 лв., съгласно Приложение № 1
8. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 94 лв., съгласно Приложение № 1
9. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с 364 лв., съгласно Приложение № 1
10. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 270 лв., съгласно Приложение № 1
Разни 
29.ОТНОСНО: Проект на решение за изменение на решение на ВСС по протокол № 27/21.05.2015 г., д.т. 12.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ решение по Протокол № 27/21.05.2015 г., д.т. 12, като същото да се чете: 
УПЪЛНОМОЩАВА Боян Магдалинчев – член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия „Бюджет и финанси” и Маргарита Радкова – директор на дирекция „Бюджет и финанси” в администрацията на Висшия съдебен съвет, да подписват исканията до обслужващите банки на органите на съдебната власт за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой и за увеличаване/намаляване броя на ползваните терминални устройства ПОС. 
30.ОТНОСНО: Изменение на решение по т. 4.1.1 от протокол № 30/03.10.2017 г. на Пленума на ВСС, с което са определени разпоредители по бюджета на съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ решение по т.4.1.1 от протокол № 30/03.10.2017 г. на Пленума на ВСС, като вместо Евгени Диков – член на ВСС, определя Боряна Димитрова- член на ВСС и на комисия „Бюджет и финанси” за разпоредител по бюджета на съдебната власт, с право на първи подпис. 
Мотиви: Съгласно чл. 54 от Правилника за организацията на дейността на ВСС и неговата администрация, с решение на Пленума на ВСС се определят членове на комисия „Бюджет и финанси” за разпоредители по бюджета на съдебната власт, с право на първи подпис. Определения за разпоредител по бюджета на съдебната власт – Евгени Диков, с решение по т. 4.1.1 от протокол № 30/03.10.2017 г. на Пленума на ВСС, не е избран за член на комисия „Бюджет и финанси”. 
31.ОТНОСНО: Предоставяне право на ползване и поддръжка на софтуерен продукт „ПРОЗОП“ в изпълнение на изискванията на Закона за обществените поръчки

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „ВЕЕМ Консулт“ ЕАД за предоставяне правото на използване и техническа поддръжка на софтуерен продукт „ПРОЗОП“ за срок от 1 (една) година. 
32.ОТНОСНО: Предоставяне на услуга достъп до интернет за нуждите на ВСС и неговата администрация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

32.1. ОДОБРЯВА продължаването на договор № 45-06-025/12.10.2016 г. за предоставяне на услугата достъп до интернет, сключен с „БТК“ ЕАД, за нов срок от 1 (една) година, считано от 12.10.2017 г. 
32.2. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с „БТК“ ЕАД допълнително споразумение за продължаване на услугата достъп до интернет за нов срок от 1 (една) година, считано от 12.10.2017 г., с право да го изменя и прекратява. 
33.ОТНОСНО: Сключване на договор за доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ВСС и проектите, по които ВСС е бенефициент

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с „РОЕЛ-98“ ООД договор за доставка по заявка на канцеларски материали и офис консумативи за срок от 1 (една) година или до достигане на определената като законов праг стойност, предвидена за директно възлагане, с право да го изменя и прекратява. 
34.ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Димитровград за даване на съгласие за сключване на договор с Дирекция „Бюро по труда“ гр. Димитровград за назначаване на лице с трайни увреждания за изпълнение на функциите на длъжността „призовкар“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ председателя на Районен съд гр. Димитровград да сключи договор с Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Димитровград за назначаване на лице с трайни увреждания за изпълнение на функциите на длъжността „призовкар“, при условията на чл. 51, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта. 
35.ОТНОСНО: Организиране и провеждане на открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж в чужбина, медицински застраховки, и при необходимост хотелски резервации и наземен транспорт в чужбина, за членове на ВСС, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители, както и придружаващите ги лица при служебни пътувания“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе открита по вид процедура за избор на изпълнител, и възложи обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж в чужбина, медицински застраховки, и при необходимост хотелски резервации и наземен транспорт в чужбина, за членове на ВСС, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители, както и придружаващите ги лица при служебни пътувания“ за срок от четири години при прогнозна стойност 320 000,00 лв. без ДДС и да подпише договор с избрания изпълнител или да прекрати процедурата. 
36.ОТНОСНО: Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 30.09.2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

36.1. Приема за сведение обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 30.09.2017 г. 
36.2. Предоставя на отдел „Европейски и международни програми и проекти“ Обобщена справка за получените и изразходвани средства по ОПДУ на Висшия съдебен съвет в качеството му на бенефициент към 30.09.2017 г., за приобщаване към докладите за изпълнение/напредъка на дейностите по проектите. 

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

37.ОТНОСНО: Становище по Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, на основание чл. 30, ал. 2, т. 13 от Закона за съдебната власт, със следните забележки: 
- не подкрепя предложеното с § 12 изменение, с което се създава изречение второ в чл. 233, ал. 6 и §15, с който в чл. 345 се създава ал.5. 
МОТИВИ: С предложените изменения се създава привилегия по отношение на магистратите и съдебните служители, работещи в специализираните органи на съдебната власт. 
Това, че престъпленията са извършени от лица, заемащи висши държавни длъжности – изпълнителна, законодателна и съдебна, не ги прави по-тежки и съответно по-трудни за разглеждане. Стимули следва да се дават за постигнати резултати /брой приключили и неприключили съдебни производства; брой постановени актове; натовареност и т.н./, а не за естеството на работата, което е еднакво за всички органи. 
- не подкрепя създаването на §§13, 14 и 16, с които се възстановява правната уредба, касаеща статута на съдиите по вписванията и на държавните съдебни изпълнители. 
МОТИВИ: В бюджета на съдебната власт за следващата година не са предвидени средства за съдиите по вписванията и за държавните съдебни изпълнители, тъй като §§ 156, 158 и 159 от ЗИД на ЗСВ, предвиждащи разходите за тяхната издръжка да се извършват за сметка на бюджета на Министерството на правосъдието, влизат в сила от 01.01.2018 г. Същите не са включени и в предмета на обществената поръчката за избор на изпълнител за задължителното обществено и здравно осигуряване на магистратите и съдебните служители, което е за сметка на бюджета на съдебната власт. 
38.ОТНОСНО: Проект на Закон за Европейската заповед за разследване

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА проекта на Закона за Европейската заповед за разследване, на основание чл. 30, ал. 2, т. 13 от Закона за съдебната власт. 
39.ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение на Търговския закон

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проекта на Закона за изменение на Търговския закон, на основание чл. 30, ал. 2, т. 13 от Закона за съдебната власт. 
40.ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на участници в обучителен курс по приложението Registrar към проект Goalkeeper, което ще се проведе на 30.10.2017 г. и 17.11.2017 г., в гр. Брюксел, Кралство Белгия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

40.1. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС, на основание чл. 6, ал.2, т.1 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, чл.63, ал.4, т.1 и чл.75, т.14 от Правилникa за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, в сила от 16.06.2016 г., да командирова за участие в обучителен курс по приложението Registrar към проекта Goalkeeper, в гр. Брюксел, Кралство Белгия, следните лица: 
- за периода 29-31 октомври 2017 г.: 
1.1. Аделина Кандова - главен експерт - международна дейност; 
1.2. Страхил Недков - старши експерт - международна дейност: 
1.3. Ида Лереова- младши експерт - международна дейност. 
- за периода 16-18 ноември 2017 г.: 
1.1. Христина Тодорова - директор на дирекция „Международна дейност“; 
1.2. Руслана Вълчева - старши експерт - международна дейност. 
40.2. Пътните разходи, разходите за две нощувки, дневни пари за три дни и разходите за медицински застраховки за всички командировани лица са за сметка на Висшия съдебен съвет. Пътуването ще се извърши със самолет. 
* * * * * 
41. ОТНОСНО: Определяне на представители на Висшия съдебен съвет в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката.

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

 42. ОТНОСНО: Проект на решение за разкриване на 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – София – област във връзка с молба от съдия Емил Любчов Димитров за освобождаване от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд – София-област

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – София- област, считано от датата на вземане на решението. 
43. ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :


ИЗРАЗЯВА несъгласие, относно изготвения от Министерство на финансите Проект на бюджет на съдебната власт за 2018 г., в частта на разходите. 
Мотиви: 
Проектът изготвен от Министерството на финансите предвижда разходи по бюджета на съдебната власт в размер на 590.4 млн.лв. или разходите за 2018 г. бележат ръст спрямо утвърдените със ЗДБРБ разходи за 2017 г. с 25.4 млн.лв., в т.ч. текущите разходи се увеличават с 28.0 млн.лв., а капиталовите разходи се намаляват с 2.6 млн.лв. 

Разлики между предложението на МФ за проект на бюджет на съдебната власт за 2018 г. и  бюджета за 2017 г. по органи на съдебната власт

Проектобюджет 2018 г.

Предложение МФ

ЗДБ 2017

    Разлика        /к.2-к.3/

1

 2

 3

 4

Органи на съдебната власт

( хил. лв.)

( хил. лв.)

( хил. лв.)

 

 

 

 

Висш съдебен съвет

32 487.5

21 001.4

11 486.1

Върховен касационен съд

17 562.7

18 168.9

-606.2

Върховен административен съд

14 760.5

14 482.1

278.4

Прокуратура на Република България

221 715.5

216 780.9

4 934.6

Съдилища на Република България

294 188.5

284 223.4

9 965.1

Национален институт на правосъдието

2 961.9

3 617.7

-655.8

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

6 123.4

6 125.6

-2.2

 

 

 

 

 Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи          

600.0

600.0

0.0

 

 

 

 

Всичко:

590 400.0

565 000.0

25 400.0

 

Разлики между предложението на МФ за проект на бюджет на съдебната власт за 2018 г. и предложението на ВСС за проект на бюджет за 2018 г., както и бюджета за 2017 г.

§

Показатели

Предложение на ВСС за проектобюджет за 2018 г.

Предложение на МФ за проектобюджет за 2018 г.

Разлика   (к.4 - к.3)

ЗДБ 2017 г.

Разлика   (к.4-к.6) хил.лв

1

2

3

4

5

6

7

ОБЩО ПРИХОДИ

116 000.0

116 000.0

 0.0

125 000.0

-9 000.0

ОБЩО РАЗХОДИ

629 201.5

590 400.0

-38 801.5

565 000.0

25 400.0

Текущи разходи

590 162.4

575 300.0

-14 862.4

547 306.0

27 994.0

Разходи за персонал, в т.ч.:

516 885.0

 

 

489 006.3

 

01-00

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

369 310.3

 

 

349 546.0

 

02-00

Други възнаграждения и плащания за персонала

44 556.5

 

 

40 833.7

 

05-00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

103 018.2

 

 

98 626.6

 

Разходи за издръжка, в т.ч.:

73 277.4

 

 

58 299.7

 

10-00

Издръжка

70 565.0

 

 

55 609.2

 

19-00

Платени данъци, такси и административни санкции

2 668.3

 

 

2 646.2

 

46-00

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

 44.1

 

 

 44.3

 

Капиталови разходи

38 139.1

14 500.0

-23 639.1

17 094.0

-2 594.0

Резерв за непредвидени и неотложни разходи

 900.0

 600.0

- 300.0

 600.0

 0.0


Увеличението по разходната част на бюджета на съдебната власт по становището на Министерския съвет по чл.2 от проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. ще обезпечи единствено необходимите средства за вече извършената от 01.09.2017 г. актуализация на възнагражденията на магистратите и съдебните служители и дължимите задължителни осигурителни вноски към тях. 
Предложените параметри от Министерство на финансите, не са съобразени с необходимостта от финансово осигуряване на основните функции и дейности като: 
- средства за изплащане на допълнителни възнаграждения на магистратите и съдебните служители от Апелативния специализиран наказателен съд, Специализирания наказателен съд, Апелативната специализирана прокуратура и Специализираната прокуратура, съгласно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт – 4.0 млн.лв. 
- възнаграждения за съдебни заседатели – очакван недостиг за 2018 г. спрямо 2017 г. – 0.5 млн.лв. 
- необходими средства в размер на 1.5 млн.лв за новопридобитата сграда на СРС и СРП за заплащане на местни данъци и такси и средства за вода, енергия и поддръжка; 
- средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ – очаквания недостиг за 2018 г. е в размер на 2.0 млн.лв. Следва да се отбележи, че през 2017 г. недостига по този параграф се покрива със средства от наличности по сметки от предходни години. 
- необходими средства в размер на 3.9 млн.лв. за осъществяване дейността по чл.360 от ЗСВ, във връзка с Наредбата за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма; 
- средства за изплащане на облекло – очакван недостиг за 2018 г. спрямо 2017 г. – около 2.0 млн.лв.; 
С така изготвения от Министерство на финансите проектобюджет за 2017 г., съдебната власт ще бъде затруднена да изпълнява законноустановените си задължения. 


/Закриване на заседанието – 10,50 ч/ 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
26.10.2017 г.
 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд