ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 2 ноември 2017 г. от 09:30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д


1. Указ № 216/23.10.2017 г. на Президента на Република България .

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

2. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2017 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.
- „Дава съгласие“
3. Проект на решение по писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на участниците в Общите събрания на съдиите за избор на членове на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за транспортни разходи на свидетели и възнаграждения на вещи лица по делото, във връзка с взрива в село Горни Лом.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за покриване на неотложни текущи разходи до края на 2017 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на бюджетната година, поради недостиг.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на копирна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на електронна информационна система за четири броя съдебни зали.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на климатик, обзавеждане на кабинети, закупуване на гуми за служебен автомобил, застраховка гражданска отговорност, внедряване на модул „Съдебен призовкар” и други.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на магистрат поканен за изслушване във ВСС /отложена с решение на Пленума на ВСС от 26.10.2017 г., т. 7/.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
„Отлага”
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на работна заплата.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г .
19. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
24. Проект на решение за допълване решение на Пленума на ВСС по протокол № 31/05.10.2017 г., т. 9.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение относно извършване на задължителни, периодични, медицински прегледи на членовете на Висшия съдебен съвет и на съдебните служители от администрацията на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
26. Проект на решение по предложението на председателите на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил и Окръжен съд гр. Кюстендил за безвъзмездно предоставяне на активи от Окръжна прокуратура
гр. Кюстендил на Окръжен съд гр. Кюстендил.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Проект на решение относно справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

28. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да сключи договор с областния управител на област Ловеч за безвъзмездно предоставяне правото на управление на недвижим имот - частна държавна собственост, находящ се в гр. Луковит, ул. „Милин камък” № 2.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

29. Проект на решение за допълване решение на Пленума на ВСС по протокол № 29/28.09.2017 г. относно Годишен мониторингов доклад и оценка за изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт за 2016 г. и Годишен медиен анализ за 2016 г.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
30. Предложение от Мария Карагьозова – съпредседател на Гражданския съвет към ВСС от страна на НПО.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
* * * * *
31. Предложение от Работната група за изготвяне проект на Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация.
* * * * *
32. Проект на решение за определяне на представители на Висшия съдебен съвет в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” /отложена с решение на Пленума на ВСС от 26.10.2017 г., т. 41/ .
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на ВСС по Протокол № 38/02.07.2015 г., т. 69.
33. Проект на решение за определяне на координатор от страна на ВСС за участие в екипа за управление на проект „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи”, по който ВСС е партньор на Министерство на правосъдието по ОП „Добро управление”.
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на ВСС по Протокол № 38/02.07.2015 г., т. 69.
34. Проект на решение за упълномощаване на определените ръководители на проекти по ОП „Добро управление” да подписват всички договори, заповеди и документи, свързани с изпълнението на проектите.
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на ВСС по Протокол № 38/02.07.2015 г., т. 69.
35. Проект на решение относно предоставяне на информация за проект „ElectronicXchange of e-Evidenceswith e-CODEX”, финансиран от Европейската комисия по програма „Justice” и упълномощаване на представляващия ВСС да подпише Споразумение за изпълнение на проекта.
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на ВСС по Протокол № 38/02.07.2015 г., т. 69.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 

Публикуван на:
30 октомври  2017 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд