КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 44
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 31 ОКТОМВРИ 2017 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВА: Стефан Гроздев
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет
На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09.40 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
17. Проект на решение за откриване на процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение за допълване на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 39/04.10.2017 г., т. 9.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Обсъждане на въпроса дали за върховните нива следва да се обявяват конкурси за преместване (чл. 188, ал. 1; чл. 189, ал. 4 от ЗСВ, глава трета от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Връчване отличията на съдии, поощрени съгласно чл. 303 от Закона за съдебната власт.
2. ОТНОСНО: Предложение относно изменение на Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи (приети с решение на ВСС по Протокол № 1/10.01.2013 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕДЛАГА на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет да изработи проект за изменение на Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи (приети с решение на ВСС по Протокол № 1/10.01.2013 г.), съобразен с измененията (ДВ, бр. 62/2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) в разпоредбите на Глава петнадесета „Поощрения“ от Закона за съдебната власт.

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

3. ОТНОСНО: Предложение от Инспектората към ВСС за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Ина Георгиева Райчева-Цонева – съдия в Административен съд гр. Русе

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. На основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Ина Георгиева Райчева-Цонева – съдия в Административен съд гр. Русе.
3.2. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Севдалин Мавров, Олга Керелска, Атанаска Дишева.
3.3. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ за председател на състава, който е и докладчик – Севдалин Мавров.
(Съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, при извършване на подбора жребия се изтегли между всички членове на Колегията без Драгомир Кояджиков и Боян Магдалинчев, поради направен самоотвод.)
4. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка относно образуване, движение и приключване на административни и касационни дела, образувани през 2015 г. и 2016 г. в Административен съд гр. Русе, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-5/28.03.2017 г. на Главния инспектор на ИВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка относно образуване, движение и приключване на административни и касационни дела, образувани през 2015 г. и 2016 г. в Административен съд гр. Русе, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-5/28.03.2017 г. на Главния инспектор на ИВСС.

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

5. ОТНОСНО: Изслушване на Христина Ботева Гарванска - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка от периодично атестиране

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Христина Ботева Гарванска - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
5.2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Христина Ботева Гарванска - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”.
5.3. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ на Христина Ботева Гарванска - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”.
5.4. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Добра“ – 90 (деветдесет) точки на Христина Ботева Гарванска - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

6. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането от административния ръководител - председател на Районен съд - Сливен за увеличаване щатната численост на съдиите с една нова длъжност „съдия“.
7. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ, Маргарита Петкова Давидкова - съдия в Окръжен съд - Монтана, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
8. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Маргарита Петкова Давидкова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Монтана, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 01.12.2017 г.
9. ОТНОСНО: Становище от и. ф. административен ръководител-председател на Софийски градски съд по отношение на възможностите за откриване на процедура за преназначаване на магистрати, по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, от окръжните съдилища в Софийски градски съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в окръжните съдилища.
10. ОТНОСНО: Проект на решение по молба от Емил Любчов Димитров – съдия в Административен съд – София – област, за освобождаване от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд – София област

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Емил Любчов Димитров, съдия в Административен съд – София – област, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – София – област, считано от датата на разкриване на 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – София – област.
10.2. ВРЪЩА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ във връзка с § 205, ал. 2 от ПЗР на ЗСВ, Емил Любчов Димитров на заеманата преди назначаването му за заместник на административния ръководител – заместник-председател длъжност „съдия“ в Административен съд – София – област, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на разкриване на 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – София – област.
11. ОТНОСНО: Предложение от Асен Цветанов Цветанов - съдия в Районен съд - Чирпан за придобиване статут на несменяемост и за предварително атестиране

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТКАЗВА ДА ОТКРИЕ процедура за предварително атестиране на Асен Цветанов Цветанов - съдия в Районен съд – Чирпан.
12. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с § 206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) периодично атестиране на Цветанка Тодорова Бенина - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”.
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Цветанка Тодорова Бенина - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”.
ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
13. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на представители на Висшия съдебен съвет за участие в проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети за периода 2017 - 2018 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА определените свои представители за регистриране в проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети за периода 2017 - 2018 г., съгласно решение на Съдийската колегия от 18.07.2017 г.:
Проект 1 „Независимост и отчетност & качество на правосъдието - продължение“ на Европейската мрежа на съдебните съвети за 2017 - 2018 г.:
1. Цветинка Пашкунова
2. Атанаска Дишева
Проект 2 „Обществено доверие и имидж на правосъдието“
1. Красимир Шекерджиев
Проект 3 „Създаване на форум за дигитално правосъдие“ на Европейската мрежа на съдебните съвети:
1. Олга Керелска
14. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Апелативен съд – Бургас относно ползване на експертизата на членовете на Висшия съдебен съвет за повишаване квалификацията на магистратите

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

14.1. ОТЛАГА разглеждането на точката.
14.2. Да се изиска становище от Управителния съвет на НИП по поставения въпрос в писмото на административния ръководител на Апелативен съд – Бургас, и след получаването му точката да се внесе за разглеждане в Пленума на ВСС.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

15. ОТНОСНО: Проект на решение във връзка с писма от Симона Такова – председател на Центъра за спогодби и медиация (ЦСМ) към СРС и СГС, и Виктор Шахтер - президент на Фондацията за устойчиви инициативи в областта на върховенството на закона, относно осъщественото посещение на г-н В. Шахтер в периода 24–30 септември 2017 г. и проведени обучения и конференция по медиация

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

15.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмо от Симона Такова – председател на Центъра за спогодби и медиация (ЦСМ) към Софийски районен съд и Софийски градски съд, относно осъщественото посещение на Виктор Шахтер в периода 24.09.2017 г. – 30.09.2017 г., в рамките на което са проведени обучения и конференция и по медиация и взаимодействието между съд и медиация.
15.2. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ благодарствено писмо от Виктор Шахтер - президент на Фондацията за устойчиви инициативи в областта на върховенството на закона.
16. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклад от Ивелина Солакова – съдия в Окръжен съд - Велико Търново, и Наталия Неделчева – съдия в Окръжен съд - Варна, членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела, от участие в 66-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ-ГТД), проведена на 4-5 октомври 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

16.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от Ивелина Солакова – съдия в Окръжен съд - Велико Търново, и Наталия Неделчева – съдия в Окръжен съд - Варна, членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела, от участие в 66-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ-ГТД), проведена на 4-5 октомври 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия.
16.2. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ на АВСС да публикува доклада по т. 1 на Интернет страницата на ВСС, както следва:
- Доклад от Ивелина Солакова – съдия в Окръжен съд - Велико Търново, и Наталия Неделчева – съдия в Окръжен съд - Варна, членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела, от участие в 66-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ-ГТД), проведена на 4-5 октомври 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия – в раздел „Международна дейност/Доклади анализи и решения/Доклади от международни срещи“ и Международна дейност/ Международно сътрудничество/ Международни организации/ Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

17. ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

17.1. ОТКРИВА на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
17.1.1. Административен ръководител – председател на Административен съд – Кюстендил – свободна длъжност.
17.1.2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Лом – свободна длъжност.
17.1.3. Административен ръководител – председател на Софийски окръжен съд – изтичащ мандат.
17.1.4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Велики Преслав – изтичащ мандат.
17.1.5. Административен ръководител – председател на Районен съд – Първомай – изтичащ мандат.
17.2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
17.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
18. ДОПЪЛВА решението си по протокол № 39/04.10.2017г., т. 9 с т. 9.7 със следния текст: „ВЪЗЛАГА на преназначените магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Софийски районен съд – гражданско отделение, да довършват започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие.“
19. ОТНОСНО: Обсъждане на въпроса дали за върховните нива следва да се обявяват конкурси за преместване (чл. 188, ал. 1; чл. 189, ал. 4 от ЗСВ, глава трета от Наредба №1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за заседанието на Съдийската колегия на 07.11.2017 г. и ВНАСЯ точката за обсъждане на Пленума на Висшия съдебен съвет на заседанието на 09.11.2017 г., за което да бъде уведомена и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Закриване на заседанието – 12.03 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
1.11.2017 г.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд