Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2017 г.

2 септември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2017 г. Тя показва изпълнение на приходите от дейността на органите на съдебната власт 67,7 %, които възлизат на 84,574 млн. лв. 

 Общо постъпилите приходи по бюджета на съдебната власт, в т.ч. и субсидия от МФ, са в размер на 312,352 млн. лв.

В структурата на приходите най-голям дял заемат постъпленията от субсидия – 73,06%, следвани от съдилищата с 24,41% и от НАП – 2,28%.

В собствените приходи най-голям дял осигуряват постъпленията от съдебни такси, като за месец септември са получени 74,307 млн. лв. От глоби, конфискации и други, постановени от съдилищата санкции, са получени 6,928 млн. лв., които представляват 8,19% от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

Изпълнението на разходите е 70,32 % от годишните разчети, които представляват 408,619 млн. лв.

Разходите за персонал (заплати и възнаграждения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни вноски) са в общ размер 369,050 млн. лв. и представляват 90,3 % от общите разходи. Изпълнението на разходите за заплати е 73,08 % и социални осигуровки -72,09 %.

Разходите за издръжка са в размер на 36,195 млн. лв. или 8,86 % от разходите към 30.09.2017 г. Капиталовите разходи възлизат на 3,375 млн. лв. или 0,83% от общите разходи.

Данните сочат обща заета численост в съдебната система 14 205 щатни бройки, от които 4 244 магистрати, 202 държавни съдебни изпълнители, 199 съдии по вписванията и 9 560 съдебни служители. Незаети са 797 щатни бройки, от които 510 щатни бройки за магистрати.

По органи на съдебната власт разходите на ВАС възлизат на стойност 10,094 млн. лв. и бележат 69,85 % изпълнение на плана от общите разходи; ВКС отчита изпълнение от 64,76 % изпълнение на плана от общите разходи или 12,082 млн. лв.; за Прокуратурата на Република България изпълнението е 70,53 % от плана на общите разходи или 155,374 млн. лв., а ВСС реализира 13,279 млн. лв. разходи или 56,93 % изпълнение на плана. Националният институт на правосъдието отчита изпълнение от 63,92 % на плана на общите разходи, които представляват 2,501 млн. лв.; на Инспектората към ВСС – 65,23 % или 3,956 млн. лв.; за съдилищата общият размер на разходите е 211,333 млн. лв., които са 72,55 % изпълнение на плана на общите разходи.

Информацията се публикува на интернет сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд