ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 9 ноември 2017 г. от 09:30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Обсъждане на необходимите действия за кадрово и материално осигуряване на специализираните органи на съдебната власт в съответствие на разширената им компетентност. 
Внася: Министърът на правосъдието 
2. Обсъждане на въпроса дали за върховните нива следва да се обявяват конкурси за преместване (чл. 188, ал. 1, чл. 189, ал. 4 от ЗСВ, Глава трета от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт). 
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
 
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 
„Дава съгласие“
3. Проект на решение за корекция на бюджета на съдебната власт за 2017 г. във връзка с писмо, вх. № ВСС - 13610/27.10.2017 г. на министъра на финансите. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
4. Проект на решение по искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
5. Проект на решение за увеличения по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г., с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и периодични медицински прегледи. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски апелативен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован младши съдия. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на участник в Общите събрания на съдиите за избор на членове на ВСС. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на участник в Общите събрания на съдиите за избор на членове на ВСС. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, СБКО, доплащане за облекло и заплати. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и облекло на съдебни служители. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
14. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за осигуряване на средства за издръжка до края на годината. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на два броя климатици. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за закупуване на климатик за работно помещение. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за текущ ремонт на кабинети, обзавеждане на помещения, доставка и монтаж на 8 бр. климатици. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за текущ ремонт на два кабинета. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за текущ ремонт на коридори и помещения. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за текущ ремонт на вход и арестантски помещения. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за текущ ремонт на две помещения. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на метална каса по ЗЗКИ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
27. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за закупуване на 6 броя метални шкафове. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г . 
28. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 

Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО 
29. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Специализиран наказателен съд за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
30. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Златоград за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 

Разни
31. Проект на решение по предложение за изменение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 18/08.06.2017 г., т. 25.5. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
32. Проект на решение за одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за III-то тримесечие на 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
33. Проект на решение за освобождаване на внесена от ДП „Затворно дело“ гаранция за добро изпълнение по договор № 93-00-252/08.08.2013 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

34. Проект на решение за одобряване възлагането по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Строителни и монтажни работи за изпълнение на текущ ремонт на шест ведомствени жилища на територията на гр. София” и упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор със „Стройинженеринг - В” ЕООД. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
35. Проект на решение за упълномощаване на административния ръководител на Районен съд гр. Попово да представлява Висшия съдебен съвет във връзка със сключено споразумение за партньорство за “Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово“. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
36. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС относно продължаване на Договор № 63/14.12.2007 г. за безвъзмездно управление на имот – частна държавна собственост. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
37. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише договор с Община гр. Чирпан за дарение на недвижим имот – частна общинска собственост. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

38. Упълномощаване на процесуални представители. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси

* * * * * 

39. Проект на решение относно информация по изпълнението на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ и необходими бъдещи действия за реализацията му. 
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на ВСС по Протокол № 38/02.07.2015 г., т. 69. 
40. Проект на решение за определяне на координатор от страна на ВСС по проект „Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус”, по който МП е бенефициент. 
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на ВСС по Протокол № 38/02.07.2015 г., т. 69. 
41. Проект на решение за определяне на координатор от страна на ВСС по проект „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост, и изграждане на административен капацитет на ИВСС, за превенция на корупцията в съдебната власт”, по който ВСС е партньор на ИВСС. 
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на ВСС по Протокол № 38/02.07.2015 г., т. 69.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 

Публикуван на:
6 ноември  2017 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд