КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 35
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 2 НОЕМВРИ 2017 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Цецка Цачева – министър на правосъдието 
ОТСЪСТВАТ: Стефан Гроздев, Пламена Цветанова 
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/ 
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/ 
/Откриване на заседанието – 09.40 ч./ 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 
36. Проект на решение относно организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет „Изработка на рекламни и информационни материали за нуждите на ВСС”. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
37. Проект на решение относно командироване на IT експерт за участие в заседания на експертните работни групи към работна група Електронно правосъдие и на самата работна група Електронно правосъдие, които ще се проведат от 13 до 15 ноември 2017 г. в гр.Брюксел. 
Внася: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

1. ОТНОСНО: Указ № 216/23.10.2017 г. на Президента на Република България

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА за сведение Указ № 216/23.10.2017 г. на Президента на Република България за назначаване на Георги Златев Чолаков за председател на Върховния административен съд /обн. ДВ, бр. 86 от 27 октомври 2017 г./. 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

2. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2017 г. 
2.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2017 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС. 
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 
„Дава съгласие” 
3. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 368 205 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани магистрати, 
4.1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 11 501 лв. 
4.2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Пирдоп за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 298 лв. 
4.3. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Сливница за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 429 лв. 
4.4. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Ботевград за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 448 лв. 
4.5. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 12 676 лв. 
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован магистрат, 
5.1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ със 7 250 лв. 
5.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Благоевград за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ със 7 250 лв. 
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии, 
6.1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 4 598 лв. 
6.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Пазарджик за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 4 598 лв. 
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на участниците в Общите събрания на съдиите за избор на членове на ВСС 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекция по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Бургас за 2017 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на участниците в Общите събрания на съдиите за избор на членове на ВСС, както следва: 
7.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с 922 лв. 
7.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Бургас с 922 лв. 
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Апелативен съд гр. Велико Търново по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 4 000 лв. за изплащане на възнаграждения на вещи лица. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за транспортни разходи на свидетели и възнаграждения на вещи лица по делото, във връзка с взрива в село Горни Лом 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Видин за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 10 000 лв. за осигуряване на средства за транспортни разходи на свидетели и възнаграждения на вещи лица по делото с взрива в село Горни Лом. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт. 
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Ихтиман по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 2 800 лв. за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Пазарджик по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 2 800 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за покриване на неотложни текущи разходи до края на 2017 г. 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Лом по § 10-00 „Издръжка“ с 8 000 лв. за покриване на неотложните текущи разходи до края на 2017 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на бюджетната година, поради недостиг 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Провадия за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 8 600 лв. за осигуряване на средства за текущата издръжка на съда до края на бюджетната година, поради недостиг. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт. 
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на копирна техника

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Кърджали за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 5 980 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна техника XEROX VersaLink B7035. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ за 2017 г. по бюджета на съдебната власт. 
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на електронна информационна система за четири броя съдебни зали

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Монтана за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 5 481 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на електронна информационна система за четири броя съдебни зали. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ за 2017 г. по бюджета на съдебната власт. 
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на климатик, обзавеждане на кабинети, закупуване на гуми за служебен автомобил, застраховка гражданска отговорност, внедряване на модул „Съдебен призовкар“ и други 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

16.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 4 512 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на климатик, обзавеждане на кабинети, закупуване на гуми за служебен автомобил, застраховка гражданска отговорност и други. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
16.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Перник по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 474 лв. за внедряване на модул „Съдебен призовкар“, вграден в САС „Съдебно деловодство“. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на магистрат поканен за изслушване във ВСС/отложена с решение на Пленума на ВСС от 26.10.2017 г., т. 7/

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

17.1. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решение на Пленума на ВСС по протокол № 20/12.05.2016 г., т. 24. като същото придобива следната редакция: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ разходите по командироването на магистрат, който е поканен за изслушване във ВСС, с изключение при участие в конкурсни процедури и по дисциплинарни производства, да се поемат от органа на съдебната власт по месторабота на магистрата, след което ще се извърши корекция между бюджетите на Висшия съдебен съвет и съответния второстепенен разпоредител. 
17.2. На основание на решението по т. 1 НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Разград за 2017 г. със 120 лв. за възстановяване на извършени разходи на магистрат поканен за изслушване във ВСС. 
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на работна заплата 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Сливница за 2017 г. с 9 200 лв. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“, с цел осигуряване на средства за изплащане на работна заплата. 
Корекция на бюджета по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ ще бъде извършена служебно. 
19. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 40 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
19.1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати” с 13 478 лв., съгласно Приложение № 1
19.2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” със 137 284лв., съгласно Приложение № 1
19.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 150 478 лв., съгласно Приложение № 1. 
19.4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 200 лв., съгласно Приложение № 1. 
19.5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с 84 лв., съгласно Приложение № 1. 

24. ОТНОСНО: Допълване на решение на Пленума на ВСС по протокол № 31/05.10.2017 г., т. 9

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА решение по т. 9 от Протокол № 31 от заседанието на Пленума на ВСС, проведено на 05.10.2017 г., както следва: 
24.1. В т. 9.1. се правят следните допълнения: 
В т. 9.1. изречение първо и в изречение второ след думите „членовете на КАК“ се добавят думите „и командированите постоянни преподаватели в НИП“. 
В т. 9.1. изречение трето след думата „Разходите“ се добавят думите „за настаняването на членовете на ВСС и членовете на КАК“, а след думите „Висш съдебен съвет“ се поставя запетая и се добавят думите „а тези за командированите постоянни преподаватели – за сметка на бюджета на НИП.“ 
24.2. В т. 9.2. изречение първо след думите „членовете на КАК“ се добавят думите „и командированите постоянни преподаватели в НИП“, а в изречение четвърто след думата „Разходите“ се добавят думите „за настаняването на членовете на ВСС и членовете на КАК“, а след думите „Висш съдебен съвет“ се поставя запетая и се добавят думите „а тези за командированите постоянни преподаватели – за сметка на бюджета на НИП.“ 
24.3. Създава се нова т. 9.3. със следното съдържание: 
„т. 9.3.1. Дава съгласие, за наемане на обзаведени жилища на територията на гр. София за настаняването на лицата по т 9.1. при следните условия: 
- размер на наема – не повече от 1 000 лв. месечно; 
- възможност за прекратяването му – с едномесечно предизвестие; 
- възможност за пренаемане за нуждите на членове на ВСС, КАК и за постоянните преподаватели в НИП. 
Наемането на жилищата необходими за настаняване на членове на ВСС и членове на КАК е за сметка на бюджета на Висшия съдебен съвет, а тези за командированите постоянни преподаватели – за сметка на бюджета на НИП. 
т. 9.3.2. Лицата настанени в наети от ВСС и НИП жилища следва да заплащат наем, определен по реда на глава четвърта от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 
т. 9.3.3. Упълномощава представляващия Висшия съдебен съвет да подписва договорите за наем от името на ВСС“. 
25. ОТНОСНО: Извършване на задължителни периодични медицински прегледи на членовете на Висшия съдебен съвет и на съдебните служители от администрацията на ВСС 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

25.1. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с УБ „Лозенец“ за извършване на периодични медицински прегледи на членовете на Висшия съдебен съвет и на съдебните служители от администрацията на ВСС. 
25.2. ВЪЗЛАГА на представляващия ВСС и главния секретар на ВСС да изготвят поименни графици за извършване на прегледите, сведени до знанието на членовете на ВСС и неговата администрация. 
26. ОТНОСНО: Предложение от председателите на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил и Окръжен съд гр. Кюстендил за безвъзмездно предоставяне на активи от Окръжна прокуратура гр. Кюстендил на Окръжен съд гр. Кюстендил

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 390, ал. 2 от Закона за съдебната власт, да се предоставят безвъзмездно активи от Окръжна прокуратура гр. Кюстендил на Окръжен съд гр. Кюстендил, съгласно приложения списък. 
27. ОТНОСНО: Справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение справка на Застрахователно акционерно дружество „Дженерали - застраховане” АД за регистрираните застрахователни събития, отказани и изплатените застрахователни суми по предявени претенции по сключен договор № 45-06-062/22.12.2015 г. с Висшия съдебен съвет за периода 01.07.2017 г. – 30.09.2017 г. 

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

28. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да сключи договор с областния управител на област Ловеч за безвъзмездно предоставяне правото на управление на недвижим имот - частна държавна собственост, находящ се в гр. Луковит, ул. „Милин камък” № 2

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор с областният управител на област Ловеч за безвъзмездно предоставяне правото на управление на недвижим имот - частна държавна собственост, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 2530/17.12.2010 г. и АЧДС № 2958/02.03.2017 г. за поправка на АЧДС № 2530, съставляващ поземлен имот с идентификатор 44327.502.2205 по КККР на гр.Луковит с административен адрес ул.“Милин камък“ № 2 , а именно: 
1. Сграда с идентификатор 44327-502.2205.1 на 5 етажа със ЗП 345 кв.м. без обектите, предоставени за управление на Министерство на икономиката и енергетиката, трафопост на „Електроразпределение-Плевен“ ЕАД, находящ се на партера и помещение, обособено за кафе-клуб на партера със самостоятелен вход, ведно със съответните идеални части от поземлен имот с идентификатор 44327.502.2205 с площ от 1542 кв.м. 
2. Сграда с идентификатор 44327.502.2205.2 /киносалон/ на 1-ви етаж със ЗП 214 кв.м., функционално свързан с административната сграда.

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

29. ОТНОСНО: Проект на решение за допълване на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 29/28.09.2017 г. относно Годишен мониторингов доклад и оценка за изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт за 2016 г. и Годишен медиен анализ за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката. 
30. ОТНОСНО: Предложение от Мария Карагьозова – съпредседател на Гражданския съвет към ВСС от страна на НПО

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Отлага разглеждането на точката до приемане на Наредба за организацията и дейността на Съвета за партньорство по чл. 217 от ЗСВ и до конституирането му. 
31. ОТНОСНО: Предложение от Работната група за изготвяне проект на Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Удължава срока на работа на работната група до края на 2017 г. за изготвяне проект на Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация. 
32. ОТНОСНО: Определяне на представители на Висшия съдебен съвет в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ за включване в състава на Комитета за наблюдение на ОПДУ следните представители на ВСС, които да поемат функциите съответно на титуляр и на заместници в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“: 
1. Даниела Машева - член на ВСС - титуляр в Комитета за наблюдение на ОПДУ; 
2. Гергана Мутафова - член на ВСС - заместник в Комитета за наблюдение на ОПДУ; 
3. Цветанка Пашкунова - член на ВСС - заместник в Комитета за наблюдение на ОПДУ; 
4. Мария Зафирова - началник на отдел „Европейски и международни проекти и програми“ във АВСС - заместник в Комитета за наблюдение на ОПДУ. 
33. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на координатор от страна на ВСС за участие в екипа за управление на проект „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи”, по който ВСС е партньор на Министерство на правосъдието по ОП „Добро управление” 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ за координатор за съдебната власт в екипа за управление на проект „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи“ Даниела Марчева - член на ВСС. 
34. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на определените ръководители на проекти по ОП „Добро управление” да подписват всички договори, заповеди и документи, свързани с изпълнението на проектите 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

34.1. УПЪЛНОМОЩАВА г-жа Гергана Мутафова, член на ВСС, в качеството й на ръководител на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ да подписва всички договори (включително и анекси към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ), заповеди и всички документи, свързани с цялостното управление и изпълнение на проекта, както и да организира, провежда и сключва договори или прекратява процедурите по реда на Закона за обществените поръчки в качеството й на Възложител за процедурите, заложени в рамките на проекта. 
34.2. УПЪЛНОМОЩАВА г-жа Калина Чапкънова, член на ВСС, в качеството й на ръководител на проект „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им“ да подписва всички договори (включително и анекси към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ), заповеди и всички документи, свързани с цялостното управление и изпълнение, както и да организира, провежда и сключва договори или прекратява процедурите по реда на Закона за обществените поръчки в качеството й на Възложител за процедурите, заложени в рамките на проекта. 
35. ОТНОСНО: Проект на решение относно предоставяне на информация за проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX”, финансиран от Европейската комисия по програма „Justice” и упълномощаване на представляващия ВСС да подпише Споразумение за изпълнение на проекта 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да подпише Споразумението по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with 
e-CODEX”, финансиран от Европейската комисия по програма „Justice” както и изискуемите декларации. 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
36. ОТНОСНО: Проект на решение относно организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет „Изработка на рекламни и информационни материали за нуждите на ВСС” 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе обществена поръчка с предмет „Изработка на рекламни и информационни материали за нуждите на ВСС” чрез събиране на оферти с обява по чл. 190 от ЗОП с прогнозна стойност 56 664 лв. без ДДС, както и да възложи същата, като подпише договор с избрания изпълнител или да прекрати поръчката, включително частично. 
37. ОТНОСНО: Проект на решение относно командироване на IT експерт за участие в заседания на експертните работни групи към работна група Електронно правосъдие и на самата работна група Електронно правосъдие, които ще се проведат от 13 до 15 ноември 2017 г. в гр. Брюксел

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

37.1. ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да командирова за участие в заседания на експертните работни групи към работна група Електронно правосъдие и на самата работна група Електронно правосъдие в гр. Брюксел, Белгия, за периода 12-15 ноември 2017 г.: 
- Анелия Чомакова - главен експерт в отдел "Информационно обслужване на органите на съдебната власт" в дирекция "Информационни технологии и съдебна статистика" в АВСС. 
37.2. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Министерство на правосъдието. 

 

/Закриване на заседанието – 11.04 ч/ 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
06.11.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд