Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи Лидия Чобанова от длъжността „съдия“ поради пенсиониране

7 ноември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт поощри Лидия Петкова Чобанова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд – Велико Търново, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за това е направено от Янко Янев – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново. Той се мотивира с дългогодишния ѝ юридически стаж – 42 години, като 25 години от тях са в Районен съд – Велико Търново, Окръжен съд –Велико Търново и Апелативен съд – Велико Търново. Посочват се отличното ѝ познаване на гражданската и търговската материя, нейният професионализъм, задълбоченост, обективност и прецизно обосноваване на съдебните актове. Като заместник-административен ръководител и заместник-председател на съда и ръководител на Гражданското и Търговското отделение в него, е доказала възможностите си за разпределяне на работата и организационните си умения.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт Колегията освободи Лидия Чобанова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Апелативен съд – Велико Търново, както и от длъжността „съдия“, считано от 01.12.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд