Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС обсъди необходимостта да се обезпечат кадрово и материално Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура

8 ноември 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Информация на главния прокурор на Република България относно необходимите действия за обезпечаване на кадровото укрепване и материалното осигуряване на Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура, в съответствие с разширената им компетентност след измененията в Наказателно-процесуалния кодекс. В тяхната компетентност са включени всички престъпления с корупционен елемент, извършени от заемащи висши държавни длъжности лица. Това създава необходимост от съответното кадрово обезпечаване с щатни бройки за магистрати и съдебни служители, както и предоставяне за ползване на допълнителен сграден фонд и имущество.

Главният прокурор Прокурорската колегия предлага комплексен механизъм за действия за решаване на актуалните проблеми в Специализираните прокуратури, който може да бъде реализиран в рамките на утвърдения за Прокуратура щат и собствен сграден фонд. Предвижда се увеличение на броя на прокурорите и следователите чрез оптимизиране на незаети магистратски длъжности и намаляване на щатната численост в други органи на съдебната власт в системата на Прокуратурата, както и чрез преразпределяне на заети прокурорски и следователски длъжности и преназначаване на магистрати с необходимия професионален опит и стаж. Увеличението на броя на съдебните служители в двете специализирани прокуратури се предлага да стане премесване на  незаети щатни бройки и чрез закриване на длъжности в прокуратури с по-ниска натовареност и по-високо от средното за Прокуратурата съотношение брой магистрати : брой съдебни служители и други.

Предлага се броят на щатните длъжности за магистрати в двете специализирани прокуратури да бъде увеличен с 47, като се разкрият 5 нови щатни длъжности „прокурор“ в Апелативната специализирана прокуратура и 22 в Специализираната прокуратура, както и 10 длъжности „следовател“ в Следствения отдел при Специализираната прокуратура. Сочи се необходимост за планиране и на 5 щатни длъжности „младши следовател“ за конкурсната процедура през 2018 г., които да постъпят на работа през 2019 г. в Следствения отдел на Специализираната прокуратура.

Предвидено е разкриване на 34 нови щатни длъжности за съдебни служители, от които 3,5 в Апелативната специализирана прокуратура, а 30,5 в Специализираната прокуратура. До Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС е направено предложение да се предостави изцяло за нуждите на Специализираната прокуратура блок 1В на Националната следствена служба.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд